Hem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / AbbreviationsSMÅTRYCK, PROGRAM, PRISKURANTER, UTSTÄLLNINGSKATALOGER, BRÖLLOPSKVÄDEN OCH ANNAT M.M. DYLIKT.

Westerman, Johan. Tal, om Sveriges utrikes handel i allmänhet, och den Levantiska i synnerhet, hållet för kongl. Vetenskaps-academien, 1770. Sth, Salvius, 1770. 78 s. Med grav. titelvignette oa vignetter.  Rödstpl från Bergsskolans bibliothek.  [#60282] 650:-

Rabbe, Sten.  Tal, om folkmängden i äldre och nyare tider, hållet för kongl. Vetenskaps-academien, 1771. Sth, Salvius, 1771. 128 s. Med grav. titelvignette oa vignetter. Skuret och ngt fläckat snitt.  [#60283] 550:-

von Gedda, P.N.T.  Åminnelsetal ögver framledne... grefve Nils Adam Bielke, hållet uti kongl. Vetenskaps-academien, 1793. Sth. Lindh, 1794. 40 s. Med grav. titelvignette oa vign. [#60285] 350:-

Carlsen, Carl. Tal om spanmålsbristens afhjelpande; hållit förKongl. Vetenskaps-academien, 1759. Sth, Salvius, (1759). 22 s. Med grav. titelvignette oa vign. Skuret. Ej omsl. [#60360] 450:-

Kryger, Johan Fredric. Åminnelsetal öfver ... Anders Joh. Nordensköld, efter Kongl. Academiens befallning, hållit 1764, på Stora Riddarhussalen, af hännes medlem. Sth, Salvius, 1764. 32 s. Med grav. titelvignette oa vign. Första och sista bladet ngt lagerfläck. Skuret. Ej omsl. / Nordenberg, 1696-1764, adlad Nordensköld 1751. [#60361] 450:-

Gadelius, Erik. Åminnelsetal öfver ... Adolf Murray,... anatomiæ och chirurgiæ-professor, hållit inför Kongl. Vetenskaps-academien, 1819. Sth, Norstedt, 1828. Gråpappomsl. 42 s. Osk o ouppsk välbev exemplar. [#60362] 500:-

Schönberg, Anders. Utkast om grunderna i allmänhet, til näringars upkomst och förfall, uti borgeliga samhällen; upläst til et inträdestal, uti Kongl. Vetenskaps-academien, 1767. Sth, Salvius, 1767. 126 s. Med grav. titelvignette oa vign. Första och sista bladet ngt mörknade. Osk o ouppsk exemplar med ren inlaga. / Förf Historiographus Regni. [#60363] 550:-

Kryger, Johan Fredric. Åminnelsetal öfver ... Sten af Rabbe,... hållit för Kongl. Vetenskaps-academien 1775. Sthlm, Salvius, 1775. 35 s. Med grav. titelvignette oa vign. Ngt skuret. Ej omsl. Rent exemplar. [#60364] 450:-

Tilas, Daniel. Åminnelsetal öfver ... Gustav Bonde, på Kongl. Vet. Academ. befallning hållit i Stora riddarehussalen 1766. Sth, Lars Salvius, 1766. 48 s. Med grav. titelvignette oa vign. Ngt skuret. Ej omsl. Rent ex. [#60366] 450:-

Kryger, Joh. Fredric. Svar på den, af Kongl. Vetenskaps-academien, för sistledit år 1763, framstälde Frågan: Hvad kan vara orsaken, at sådan myckenhet svenskt folk årligen flytter ur landet? Och genom hvilka författningar kan det bäst förekommas. Sthlm, Lars Salvius, 1764. 48 s. Vign. Skuret ex utan omsl. Ren inlaga. [#60368] 550:-

Nordmark, Zach. Åminnelsetal öfver ... Nils Schenmark, hållit för Kongl. Vetenskaps-academien, 1791. Sth, Anders Zetterberg, 1791. 26 s. Graverad titelvignette. Ngt skuret. Ej omsl. Rent ex. / Förf Physic. Prof. i Upsala. [#60369] 500:-

Svar på Kongl. Vetenskaps-academiens Fråga, angående Bästa sättet at uphjelpa åkerbruket, som erhållit den, för år 1773, utlofvade dubbla belöning. Sth, Lars Salvius, 1774. 100 s. Vign. Ngt skuret. Ej omsl. Rent ex. / Företal + Svar på frågan af Adolph Modéer och Anders Gustaf Barchæus. [#60370] 500:-

Schröder, Erik. Tal, om nyttan af en utvidgad handel med inrikes spanmål; Nordmark, Zach. Åminnelsetal öfver ... Nils Schenmark, hållet för Kongl. Vetenskaps-academien, 1791. Sth, Anders Zetterberg, 1792. 24 s. Graverad titelvignette. Osk och rent ex. [#60371] 500:-

Clason, Johan. Tal, om orsakerna til Sveriges handels omskiften, hållet för Kongl. Vetenskaps-academien, 1769. 48 s. Med grav. titelvignette oa vign. Skuret ex. Ej omsl. / Förf grosshandlare i Stockholm. [#60372] 500:-

Bielke, Nils. Tal, om Det första lyckliga tidehwarf för Sveriges allmänna hushållning, under konung Gustaf d. I:s regering, hållet för Kongl. Vetenskaps-academien, 1776. Sthlm, J.G. Lange, 1776. 124 s. Graverad titelvignette applicerad. Skuret ex. Ej omsl. [#60373] 500:-

Schönberg, Anders. Tal om näringarnas inbördes förbindelse, hållet för Kongl. Vetenskaps Academien vid praesidii nedläggande 1772. Sth, Salvius, 1772. Ej omsl. Skuret och välbev ex. 44 s. Graverat titelblad. [#60374] 450:-

Bunge, Sven. Tal, innehållande Några anmärkningar vid landthushållningen, hållet, uti Hans kongl. Majestets höga öfvervaro, i Vetenskaps Academien vid praesidii nedläggande 1775. Sthlm, Lars Salvius, 1775. 20 s. Graverade titelvinjett oa vign. Skuret och välbev ex. Ej omsl. [#60375] 450:-

Nicander, Henrik. Åminnelsetal hållet för Kongl. Vetenskaps Academien öfver dess framledne ledamot Herr Johan Alströmer den 26 Febr. 1791,... Ny upplaga. Sth 1827. Norstedt & Söner. 26 s. Titelbladet med graverad vignett. Fint exemplar; oskuret och ouppskuret med en gammal ryggremsa. [#60378] 500:-

Tilas, Daniel. Åminnelsetal, öfver ... Matthias Alex. von Ungern Sternberg, hållit i Stora riddarehussalen 1766. Sth, Lars Salvius, 1766. 36 s. Med grav. titelvignette oa vign. Skuret ex. Ren inlaga. Ej omsl. / Sternberg feldt-marschalk m.m. [#60380] 550:-

Silverstolpe, Axel Gabriel. Tal om hufvudföremålen att åsyfta vid menniskans moraliska uppfostran, sanning och rättvisa; hållit vid præsidii nedläggande i Kongl. Vetenskaps-akademien 1802. Sthlm, J.P. Lindh, 1812. Blågrått omsl. 42 s. Graverade titelvinjett. Osk o ouppsk exemplar. [#60384] 550:-

Rosenblad, Math. Åminnelsetal öfver ... Olof af Wibell, ,... hållet inför Kongl. Vetenskaps-academien 1824. Sth, Norstedt, 1824. Blågrått omsl. 18 s. Välbev osk o ouppsk exemplar. [#60385] 550:-

Schröder, Joh. Henr. (praes.). Om Isländska Republiken och dess fall. Diss. resp. Carl Joh. Jac. Keyser. Upsala 1848. 20 s. + blanka omslag. Sällsynt akad. avh. [#60097] 550:-

Stenberg, C.F. Minnesrunasång till H.M. Konung Oscar II:s ära på hans sjuttioåriga födelsedag den 21 januari 1899. 4 s. + tryckta omslag varav de främre krönes med kunglig krona i guld. Vignette med segelbåtar och fyr i fonden. [#60098] 125:-

(Backlund, Josef). Evangelii Laglära. Predikan på midfastosöndagen hållen i Sköns kyrka 1846. Hernösand, C. Lundberg & Komp., 1846. 16 s. Ou i nyskick. / Uppl. 2 med utsatt författarnamn utkom Sundsvall 1857. / Bygdén I-413. [#60099] 100:-

Schwartz, Marie Sophie. Det första och sista poemet. En episod ur fru Lenngrens lif. Med 2 illustrationer. 1893. Bonniers. 26 s + annonser och tr omsl. / Drag ur svenska skalders lif. Öreskrifter för folket 153. [#60100] 100:-

Sibylle Prophetia, atälld på rim, hwilken innehåller om Christi tillkommelse, pino och död. Jemwäl: Om yttersta dagen, såsom ock förkunnar om mångahanda oseder, som uppkomma skola före domen. Såsom ock: Några märketecken på juledagar, som ock häruti äro skrifne af gamla förfarne män, och upptäckte fordom tid. Sthlm, Hörberg, 1825. 24 s. Vikta och oskurna ark på lumppapper. [#60111] 250:-

Svedelius, Wilhelm Eric. Till konung Oscars minne. Tal vid den af Lunds universitet firade sorgefest Oscarsdagen den 1 december 1859. Lund, Gleerup, 1859. 24 s. + tr omslag med svart pärmpappersrygg. / Kung Oscar I. [#60119] 200:-

Gammalt skrivet vykort där frimärket bortklippts. Lekvattnet. Poptorps rökstuga (byggd på 1600-talet). Med stämpeln 'äkta fotografi'. 1910-tal. [#60125] 50:-

Gammalt skrivet vykort med 2x5 öre lejon. Södertelge. Björkuddsvägen. Ca 1920. Välbev. [#60126] 50:-

Gammalt skrivet vykort med 5 öre Oscar II. Förvaltningens hotell, Grängesberg. Ca 1910. [#60127] 50:-

Minnesvård öfver Fru Mimmie Kuylenstjerna. Vexiö 1895. Nya Vexiö-Bladet. 18 s. Bl.a. Ord från predikstolen i Bredaryds kyrka af J.G. Hazén, kontraktsprost i Forsheda. Vignette på främre omslaget. Ngt lagerfläckat. [#60128] 100:-

Tillkännagifvande. Till Göta Kanal trafikerande fartygsbefälhafvares kännedom meddelas, att en semafor är uppsatt vid Forsviks sluss för angifvande af mötesförhållandena därstädes. Signalerna desamma som vid Landthöjden och Tåtorp. Motala i september 1905. Pär Blix, Trafikchef. Ettbladstryck på tjockare papper. Välbev exemplar. [#60130] 100:-

Tillkännagifvande. Till Göta Kanal trafikerande fartygsbefälhafvares kännedom meddelas att nya fyrarne emellan Brosundet och Spetsnäset i sjön Viken komma att tändas den 31:ste dennes på aftonen och hållas lysande under återstoden af innevarande seglationsår, dock endast för pröfvande af lysliniens lämplighet eller för vidtagande af eventuela ändringar till nästa seglationsår. Motala 28 oktober 1904. Pär Blix, Trafikchef. Ettbladstryck på tjockare papper. Välbev exemplar. [#60131] 100:-

Cederström, Rudolf. Försök till tolkning och förklaring af Hákona-Mål. Akademisk afhandling. 1860. Norstedts. 26 s. + tryckta omslag. På omsl namnt Fab. von Kock 3/6 60 Upsala. / Ovanlig. [#59987] 250:-

Nordqvist, J. (utg.). Förklaringar öfver Cornelius Nepos till skol-ungdomens ledning och hjelp. Östersund, C.M. Berg, 1850. 120 s. + tr origomsl. Omslagen ngt lagerfläckade. Inlagan ren och helt fri från spår av läsflit. / J. Nordqvist var rektor vid Östersunds el. skola. (elementarskola). [#59989] 150:-

Böttiger, Carl Wilhelm (praes.). Tancreds envig med Clorinda. Fragment ur Gerusalemme liberata (XII Sången 48-71 St.). Diss. resp. Axel Falk. Upsala, Wahlström & Låstbom, 1845. 16 s. Italiensk och svensk parallelltext. [#59994] 250:-

(Beskow, Bernhard von). Berättelse afgifven vid Svenska Akademiens femtionde årsfest, den 5 april 1836, af Akademiens Sekreterare. Sthlm, J. Hörberg, 1836. 71 s. Samtida marmorerat pappersomslag. Namnt. af Billbergh. / Bygdén I:164. [#59995] 300:-

(Swieten, Gerard van). Skapelsen, Oratorium satt i Musik af Joseph Haydn. Öfversättning (af Jacob Pontus De La Gardie och Fredr. Samuel Silfverstolpe). Upsala, Palmblad, Sebell & Co., 1835. Gult samtida pappersomslag. 16 s. [#59996] 200:-

Mortensen, J. Tristan och Isolde. En kärlekssaga från medeltiden. 1903. 32 s. + tr omsl. / Föreingen Heimdals folkskrifter 79. [#59997] 100:-

Sinnesslöa barn i skolåldern den 31 december 1885 enligt uppgifter insamlade af Kungl. Ecklesiastikdepartementet. 1890. 42 s. + tr omsl. Ryggen söndr. Inlagan ren. [#59999] 150:-

Andra kammar-valen 1899. Några varselhistorier. 1902. 12 s. [#59969] 80:-

(Nordin, C.S.). Minne af riksrådet... Nils Göranson Stjernsköld. 24 s. Taget ur bd. /SvAkH 1786:3. [#59971] 70:-

Grundlinjerna för nuvarande modet. Vackert utvikbart ettbladstryck i färg för Spirella-korsetter. Förevisning utan något som helst köptvång genom Corsetieren. Ca 1930. [#59972] 80:-

Är icke försvaret af Sveriges hufvudstad af vigt för rikets sjelfständighet? Belysning af frih. C. Ericsons skrift: 'Betraktelser öfver frågan om skydd för Stockholm i krigstid'. af En Fosterlandsvän. 1907. 42 s. Ej omsl. [#59973] 80:-

Sagan om Gunnlög Ormtunga och Skald-Ram, på svenska tolkad af P. Aug. Gödecke. 1872. Norstedts. 47 s. + tr omsl. Stpl. / Läsning för folket. Tilläggshäfte N:o 3. [#59974] 100:-

Priskurant. S. Schmidt. Gas-Glødelys Kolber. Gas-Kogeapparater, Herkules-Slangen, Sheffield bordknive, Frisk Luft apparatet. Vikt rödbrunt ettbladstryck. 1896. Välbev. [#59219] 125:-

Aktiebolaget De Lavals glödlampfabrik Svea, Stockholm. 1897. Vikt vackert och välbev ettbladstryck till Allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm 1897. Med ett par illustrationer av bl.a. Janduslampan. [#59220] 200:-

Priskurant. Hallbergs Förstoringsatelier, Norrköping. 1933. 14 s. + fina omslag. Med ett 10-tal ill i texten. [#59221] 125:-

(Carl August Alfred af Wetterstedt). Anthropologiskt, theologiskt, mythologiskt, geologiskt, zoologiskt, physiologiskt, pathologiskt, eller med ett ord, ett i alla hänseenden logiskt museum. Sthlm, Samuel Rumstedt, 1867. 12 s. / Bygdén I:102. Bitvis fortfarande ganska roliga saker där att skåda såsom Hamlets faders skugga och Carl XII:s balja; tappad vid Pultava. Inalles 218 items. [#59222] 250:-

Öhman, Gunnar. Kriget och Sovjetunionens fredspakt. Fakta om Sovjetunionens fredspolitik sammanställda av G.Ö. Sthlm 1939. Arbetarkulturs förlag. 36 s. + ill omsl. Välbev ex. [#59224] 80:-

(Lundberg, O.). utg. Helge Pratare. Samlade slagdängor. Utgifna af -g. Elmhult, Svensköp. O. Lundbergs förlag. 1898. 54 s. + tr omsl. Fotoportr av Helge Pratare på sid 3. Vackra vinjetter. Ryggen nött med intakt häftning. Ovanligt byskaldeopus. [#59225] 250:-

Söderhielm, Erik. Respekt för samhället. 1932. 16 s. + tr omsl. / Förf generalmajor. [#59227] 60:-

Juhlin-Dannfelt, Brita. Nej, jag vill vara politiskt obunden! 1929. Vikt ettbladstr. / Ekonomi och politik nr 3. [#59228] 50:-

Krigets nya skepnad och Sveriges försvar. 1929. 16 s. En fotoill. / Ekonomi och politik nr 4. [#59229] 50:-

Bataljen vid Deutsch-Wagram den 5 och 6 juli 1809 emellan franska och österrikiska arméerne. 25 s. text + 2 graverade utvikkartor (E. de Personne). Taget ur bd; K.Kr.V.Ak.H.s.å. Gråpappomslag. [#59230] 100:-

Mors dag. Ett urval ur svensk diktning. Andra samlingen. Uppsala 1923. Lindblads. 32 s. + tr och ill omsl. [#59215] 90:-

Reklamtryck från Aktiebolaget Torraccumulator, Stockholm. Trockene Accumulatoren Patent Jungner. S.a. Ca 1920. Ettbladstr. [#59217] 60:-

Priskurant. AB Lundby Skönfärgeri & Kemiska Tvättanstalt, Göteborg. Spara i dyrtiden. 1917. 16 s. Ill. Gröna tr omsl. Ryggen med klistermärken. Litet format. [#59146] 100:-

Kampen om atombomben. Vikt ettblads reklamtryck för filmen om 8 s. 1948. Omslaget i rött o svart. Ill. / Om sabotaget mot de norska tungvattensanläggningarna under kriget. [#59856] 80:-

(Jean-Paul Sartre). Inför lyckta dörrar. Programhäfte, Upsala Stadsteater 1986/87. Grafisk design: Blandart. Innehåller 2 artiklar: Pär Hellström, Den existentialistiska filosofin - några huvudlinjer. Samt Agneta Pleijels tankar antecknade vid läsningen av 'Inför lyckta dörrar'. Ill. 16 s. inkl omsl. [#59857] 80:-

Pris-kurant eller reklamblad för rotatorisk pump från W. Wiklunds metallfabrik. Gamla Kungsholmsbrogatan 42 B, Stockholm. Vikt ettbladstryck med illustration av rotatorisk pump och två ryska stämplar daterade 1863 och 1872, den senare med dubbelörnen. Pumpen hade belönats med guldmedalj vid Polytekniska utställningen i Moskva. Ngt fläckat och med marginalriss. 1870-1880. [#58795] 150:-

Pris Courant å Bult, Nagel och Mutter från Bultfabriks Aktie Bolaget Hallstahammar. 1877. Vikt ettbladstryck med 17 illustrationer av bultar och muttrar. Ngt fläckat och med marginalriss. [#58796] 150:-

Priskurant från G. Schmidt & Co. Göteborg. Bleckplåt 'Träkol', Engelskt tenn 'Lamm & Fana', Belgisk zink 'Vielle Montagne', Amerikanska ur 'Jerome & Co.', 'Waterbury & Co.', Engelska ballastskyfflar etc. 1881. Vikt ettbladstryck. Marginalriss. [#58797] 150:-

Priskurant utan förbindelse från Deijenberg & Johansson, Göteborg. Filial i Alfvesta. Jernplåt, trådspik, klippspik & dyckert m.m. m.m. 1880. Vikt ettbladstryck. [#58798] 150:-

Pris-Courant från Adolph Meyer & C:s, Göteborg. Engros-Lager af Fotogén-Lampor, tillbehör, olja m.m. Säsong 1882-83. 14 s. [#58799] 300:-

Priskurant å lampor från Olán & Co. Göteborg. 1882. 14 s. [#58801] 300:-

Priskurant P. Liljeqvist, Eskilstuna. Sågblad, maskinknifvar, eggverktyg m.m. 1880-talet. 10 s. med tryckta ngt fläckiga omslag. Det bakre med en litografisk bild av fabriken med omgivning. [#58802] 300:-

Priskurant från C.R. Carlström, Stockholm. Nysilfver- och galvanisk fabrikant, Lilla Vattugatan 24. 1880. Vikt ettbladstryck. Med 9 illustrationer av sked- och/eller gaffelblad. [#58803] 170:-

Reklamblad från Grimme, Natalis & Co. Aktie-Symaskinfabrik och Jerngjuteri, Braunschweig. 1882. Vikt ettbladstryck. 'Vi tillåter oss i synnerhet hänleda Eder uppmärksamhet på våra Singer-System familjsymaskiner försedda med alla de nyaste förbättringar, nämligen med den sjelfarbetande spolapparaten, som äfven af sig sjelf utrycker spolan, så snart den är fylld...' [#58804] 150:-

Agentens Netto-Priskurant motsvarande Brutto-Priskuranten i Bokformat från John Fröberg, Finspong. U.å. C 1920. 38 s. Verkar innehålla ett helt varuhus med priser per styck o dussin. [#58805] 250:-

Pris-Courant från Bruzaholms bruk. 1877. 16 s. + de gröna tr omsl. /Från bakugnsplåtar och biffbultare till voffeljern och vedhållare. /Ovanlig. [#58806] 450:-

Pris-Courant från Bruzaholms bruk. 1878. 16 s. Utan omslag och med bläckfläckad marginal. [#58807] 250:-

Hembakning. Råd och recept med Mazetti bakpulver. 1944. 32 s. Ryggen nött och lagad. /köh2 [#58952] 50:-

Pris-Kurant från C. Aug. Nilsson & Co:s Nysilfverfabrik & Galvanoplastik i Malmö. Westergatan N:o 105. U.å. Ca 1880. 12 s. Med 9 illustrationer. Tryckta gula omslag. Lagerfl. [#58954] 250:-

Priskurant. Munksjö pappers-bruk i Jönköping. 1877. Vikt och skrynklat ettbladstryck. Lagerfl. [#58958] 150:-

Pris Kurant från J.O. Sundström, Charlottenberg. Furuspik och dyckert, Ekspik, Rälsspik etc. Vikt och skrynklat ettbladstryck. 1870-tal. [#58959] 150:-

Reklamblad för boken 'Kriegtechnik der Gegenwart... von M. Schwarte, Generalleutnant. Verlag von L.S. Mittler & Sohn, Berlin. U.å. Ca 1915. Vikt ettbladstryck med 6 illustrationer. På framsidan bilden av en enorm stridsvagn lång som två stadsbussar. 'Amerikansiches 14-inch-Eisenbahngeschütz im Transportlager'. Under transport på järnväg. Välbev reklamtryck. [#58961] 100:-

Brefkort 1897. Jubileumskortet till kungens 25-årsjubileum 1872-1897. Sedelill i grönt. Nött. [#59131] 50:-

Brefkort Mellansels järnvägsstation. Skrivet och med två fina stämplar: Mellansel och Örnskökdsvik 2/5 1902. [#59132] 80:-

Vykort. Fisktorget, Sundsvall. Hästar, skutor och några marknadsstånd, ca 1900. [#59133] 50:-

Till Mor! Morsdagskort med dikten 'Signe Gud din dag O, Mor!' Posttämplat 1920. [#59134] 70:-

Vykort. s/s 'Barbro' af Norrköping. Stor fabriksbyggnad i bakgrunden. Fint poststämplat Jönköping 29/8 1916. [#59135] 80:-

Postförskottsförsändelse 1964 med ett 65-öresfrimärke. Intakt. [#59136] 40:-

Vykort, Ecke Stubbenhuk, Hamburg. Posttämplat Hamburg 22/9 1926. Tre frimärken. [#59137] 40:-

Vykort med motiv från utkanten av större by eller mindre stad. Tidigt 1900-tal. Välbev. [#59138] 40:-

Vykort, Stockholm, Norrbro. Ca 1910. Välbev. [#59139] 40:-

Illustrerad Priskurant från Einar Lundström, Göteborg. 1908. Vår- & sommar-säsongen. 32 rikt ill s. med det mesta från cyklar till rökställ, kläder, fiskredskap, diabolo-spel, lyktor m.m. m.m. [#58673] 175:-

Fröding, Gustaf. Morgondröm. Gustaf Frödings Kärleksdikt. Fullständig. Beslagtagen och frikänd. Sthlm, B. Alm, 1916. Vikt ettbladstryck med foto på framsidan. Sprött och delvis söndr i vikningen. Ovanligt.  [#58509] 150:-

Meddelande om 10 dagars sorg enligt III graden och IV graden vid Kungl. Maj:ts hof 'efter framlidna Hennes Kungl. Höghet Hertiginnan Luise Margarete af Connaught,'... Hennes Kungl. Höghet Kronprinsessans Fru Moder. 1917. + Utdrag ur bestämmelser rörande olika grader af hofsorg. 1916. Två ettbladstryck.  [#58510] 150:-

Storstrejken och försvaret. Flygblad utgifvet af Allmänna försvarsföreningen. Sthlm 1909. Medföljer såsom B.-nummer Sundsvallposten september 1909. 8 s.  [#58511] 150:-

(Gustaf Fröding). Vid Gustaf Frödings grafsättning på Upsala kyrkogård söndagen den 12 febr. 1911. 1911. Vikt ettbladstryck med texten inramad i svart på framsidan. På sid. 3 Heidenstams dikt 'Sof bland de stora minnenas vårdar'.  [#58512] 500:-

Prix-Courant. Aux forges de Neveqvarn pour l'année ... Bey Neveqvarns Eisenwerk für das Jahr ... Vid Neveqvarns gjuteri för år 1807. Vikt ettbladstr med priserna ifyllda med prydlig piktur. Texten i tre kolumner på fr, ty o sv.  [#58514] 150:-

Norberg, Olof. Problemet människans haka. Särtr. 1951. 8 s. med 10 illustrationer i texten. Med förf:s ded 'till gamle vännen Pelle Holm från tillg. förf.  [#58520] 100:-

Tandberg, John (professor). Slumpen. Särtr 1954. Skandia. Vikt ettbladstryck med förf:s ded till Pelle Holm. Ill. / 'Både spelhelveten och försäkringsbolag äro ekonomiskt sunda företag, ty de äro baserade på slumpen och slumpens lagar. Och dessa lagar äro orubbliga'. [#58459] 250:-

Reklamtryck från Kuntze & C:o, Stockholm... I det vi påpeka öfverlägsenheten hos Kamelhårsremmarne öfver alla andra slags drifremmar,... 1886. Rött ettbladstryck. [#58465] 90:-

Aphorismi theologici de Providentia, quos, auctoritate Andr. Bruhn,... disputandos submittunt Nicolaus Beckman,... Gothoburgi, Norbergianis, 1846. 32 pp. Oskuret ex med skärmån och gnagna hörn. [#58468] 125:-

Reklamtryck om Otto Luegers Lexikon der gesamten Technik ind ihrer Hilfswissenschaften. 8 s. Ill. Ca 1900. [#58469] 70:-

Mormors visor. Sjungna av Christina Lindgren, född i Karbenning 1821, död i Sala 1916. Särtr. 1954. Nedre marg med knappt synlig fuktfl. [#54807] 50:-

Ottelin, Odal. Det offentliga talandets konst. I. 32 s. Studentföreningen Verdandis småskr. * [#49849] 40:-

Nationalmuseum Bulletin. Vol 12 Nr 2. 1988. Around 50 pp with many ills. [#48698] 50:-

Paasche, Fredrik. Kongeskikkelsen o norsk historie. To taler. 1947. Aschehoug. Skrift tr i 300 numrerade ex. / Jul- o nyårshälsning fra forlaget. [#48295] 250:-

Stiftelsen Bokförlaget Natur och Kultur. 1948. 14 s. med 10 porträtt. [#48296] 70:-

ABC für grosse Kinder. Herausgegeben 1782 von Joseph Richter. Berlin 1952. Verlag Gebr. Mann. 30 S. Schönes Heft. / Neujahrsgruss. [#48297] 125:-

Gud ske lov for det klare vand. Udvalgte sange for indviede. Privat tryk. 1950. 12 s. + blanka blad emellan. / Synes handla om alkohol. [#48298] 50:-

Mandahl-Barth, G. Bestemmelsetabeller over den lavere ferskvandsfauna. 1948. 2. oplag. 52 s. inkl ett 15-tal plr med många ill på varje plansch. [#48301] 80:-

Palmgren Munch.Petersen, Valfrid. Titlar och ämbeten i Sverige och Danmark. Särtr. 1919. 20 s. Med förf:s ded o tillskr. Stpl o exlibris Johan Bååth. [#48302] 125:-

Från Codex areus till Rembrandtbibeln. Utst. kat. KB. 1954. 25 s. [#48304] 60:-

Förtryckta tjänstepapper Till konungen ... och ... kammarkollegii utslag på stamplat papper 1939 resp 1955. [#44588] 50:-

Svahn, Adolf. Husaby kyrka, källa och ruin. Vägledning för besökande. 1927. 38 s. med 15 ill. [#44595] 90:-

Lag om församlingsstyrelse. Särtr. Utg av Gunnar wetterberg. 1955. 48 s. [#44596] 50:-

Katalog N:r 55. Färg och form. Minnesutställning Reinhold Norstedt. 1937. 1937. 12 s. Portr. Med en del priser i blyerts. [#44598] 80:-

Martinsson, Anders. Den vetenskapliga publiceringens dilemma. 1969. Särtr. Nordiskt Forum. 14 s. Tr omsl. [#46254] 60:-

Hofsten, Nils von. Inbjudningsskrift ... med vilka Erik Ask-Upmark och Per Eric Lindahl tillträda sina ämbeten. 1947. 44 s. / Praktisk medicin och zoofysiologi. [#45905] 90:-

Berg, Fredrik. Inbjudningsskrift ... med vilka Valter jansson, Ivan Engnell, Ingemar Hedenius och Åke Malmström tillträda sina ämbeten. 1948. Ca 75 s. [#45906] 90:-

Sirén, Osvald. Om kopparsticksamlingar. Deras betydelse och deras ordnande. (1900). Taget ur band och försett med ett blankt omslag. 21 s. + plr. Lite hundörat och med fläckade marginaler. [#45944] 80:-

Kongl. Maj:ts Circulaire med erindran om Medels-anordningars skyndsamma återsändande. 12 Dec. 1820. * [#45816] 80:-

Meter- och Annotationsbok upprättad af John Fröberg, Finspong. Ca 1890. Bif parafernalia från tiden såsom militär frisedel och kvitto från Frälsningsarméns försakelsevecka med ett gammalt foto. Svart ngt nött klotbd. [#45138] 100:-

King Pole. The King Pole magazine and the 1974 Circus Directory. 1974. 48 rikt ill s. [#43893] 80:-

Théatre National de l'Opéra. Programme. Saison 1964-5. 1964. Around 50 pp. Many ills. [#43894] 60:-

Schweitzer, Albert. Fred eller atomkrig? Tre radioföredrag våren 1958. 1958. Lindblads. 38 s. [#43903] 80:-

Norberg, Dag. L'Olympionique, le poète et leur renom éternel. Contribution à l'étude de l'ode I,1 d'Horace. 1945. 42 pp. / UUÅ 1945:6. [#43954] 100:-

Norberg, Dag. L'Olympionique, le poète et leur renom éternel. Contribution à l'étude de l'ode I,1 d'Horace. 1945. 42 pp. Inscribed copy. / UUÅ 1945:6. [#43955] 100:-

Collinder, Björn. Reichstürkische Lautstudien. 1939. 104 S. Rücken beschädigt. / UUÅ 1939:1. [#43956] 150:-

Björck, Gudmund. À propos de Solon 1,11. Gotoburgi 1942. Särtr. 5 s. Ded. ex. [#43957] 70:-

Hemslöjden 1934:3. Bl.a. Lauri Kuoppamäki, Om Finlands hemslöjd. 32 s. Ill. [#43961] 60:-

Acrobatics 1968:12. Oficial Journal of the Association of Acrobats. 16 pp. Ills. Holed. [#43962] 50:-

Thulins antikvariat kat. nr 50. U.å. Ca 1955. Konst och konsthantverk. 24 s. 448 nris. [#43964] 50:-

Lulich, Georg. Typografiska grundregler. 1990. 22 s. Ill. [#43965] 50:-

Wedgwood. Small Picture Book No. 45. Victoria & Albert Museum. 1958. 40 illustrations. [#43967] 60:-

Fritz, Birgitta. Diplomatariets Dr Friedlaender - en lärd dam med märkligt livsöde. 1990. Särtr. 25 s. Foto- oa ill. Med förf:s ded o tillskr. [#43970] 70:-

Rudberg, Gunnar. Herakleitos und Gorgias. Osloae 1942. Särtr. 13 s. Sign. ex. [#43971] 80:-

Rudberg, Gunnar. En Elektra-tolkning från Skara. Ett minne av Sven Dahlgren. 1948. Särtr. 5 s. Sign. ex. [#43972] 70:-

Rudberg, Gunnar. Zu den Partizipien im Neuen Testament. S.a. Ca 1940. 38 S. Inscribed copy. [#43974] 70:-

Rudberg, Gunnar. Wiknerfrågor. Med anledning av en bok. 1947. 6 s. Sign. ex. [#43975] 70:-

Rudberg, Gunnar. Apokalypse und Enneade. S.a. Ca 1940. Sonderabdr. 6 s. Sign. ex. [#43976] 60:-

Rudberg, Gunnar. Hellensk folkspekulation. 1943. Särtr. 19 s. Sign. ex. [#43977] 80:-

Rudberg, Gunnar. Biologie und Urgeschichte im Ionischen Denken. 1949, Särtr. 20 s. Sign. ex. [#43978] 80:-

Rudberg, Gunnar. Zu den literarischen Formen der Sokratiker. Eine Skizze. 1939. Separatim expressum. 11 s. Sign. ex. [#43979] 90:-

Rudberg, Gunnar. Stoan och vår tid. 1945. Särtr. 13 s. Sign. ex. [#43980] 90:-

Rudberg, Gunnar. Översättning av Nya Testamentet. Några anteckningar. 1942. Särtr. 15 s. Sign. ex. [#43981] 90:-

Ölander, Sverker. Den Eurén-Snellmanska samlingen i Uppsala. 1943. Särtr. 22 s. [#43982] 90:-

Spartianus. Vita Hadriani. S.a. Ca 1850. 92 s. Ej omsl. Inlagan delvis lagerfläckad. [#43983] 125:-

Sandström, C.E. Studia critica in Papinium Statium. Upsala 1878. 70 pp. / UUÅ 1878. [#43984] 125:-

Röding, R. Fabulas Euripideas, quae insunt in codice parasino 2712, iterum contulit. Upsala 1976. 11 pp. / UUÅ 1876. [#43985] 100:-

Leers, Rudolf. De nominum, quibus tempora sigificantur, usu Plautino. 1885. Diss. 40 pp. Ej omsl. [#43986] 100:-

Jacobsson, Axel. In Necyiam Virgilianam studia nonnulla. Commentatio academica. Upsaliae 1895. 48 pp. Välbev ex. [#43987] 100:-

Fridh, Åke J:son. Les théories de l'océan chez Pline l'ancien. (Hist. nat. 2, 65, 161-164). Gbg 1952. 21 pp. avec deux figures. One corner foxed & damaged. Inscribed copy. / GKVVSH, sjätte följden. Ser. A. Bd 4. N:o 5. Defekten kan bortskäras. [#43988] 100:-

Ryor från Mattkonst, Grunnebo. U.å. Ca 1950. 51 s. med 100 mattillustrationer i färg. [#43989] 200:-

Johnsson, Bertil. Bertil Johnsson presenterar Polska statscirkusen Warszawa. Program (1974). 16 s. Ill. 4:o. [#45013] 70:-

Bolshoiicircus 1995. Program. 31 s. Ill. 4:o. [#45014] 70:-

Cirkus Merano 10 år. Souvenir program. 1984. Ca 25 opag s. Rikt ill. 4:o. [#45015] 80:-

International Circus Festival of Budapest. 1996. Program. Ca 20 s. Ill. 4:o. [#45016] 60:-

Gripsholm 400 år. Generalprogram. 1937. 64 s. Ill. Tryfferat med mängder av tidningsklipp. [#45026] 125:-

Kungl. Dramatiska Teatern. Program. 1948. 25 s. Ill. Omslag Skawonius. [#45027] 70:-

Kungliga teatern. Operan. Program. Per Gynt. 1943. 18 s. Ill. Tryfferat med tidningsklipp. [#45028] 80:-

Kommunister och bönder. Hur bönderna ha det i Sovjet-Ryssland. Utg gm Föreningen Samhällshjälp. 1928. 10 s. / Om kommunister som bondefiender... Verkligheten var vida värre. [#44353] 100:-

Nyblom, Helene. Sverges Skans. Ett ord om och till svenskarne. Sth 1893. 16 s. Med ett vackert fr omsl. Sälls. / Minnen från Skansens vårfest. [#44356] 200:-

Kongl. Maj:ts och Rikets Götha Hof-Rätts Protocoller och Handlingar, i det derstädes anhängiga Mål, mellan landshöfdingen,... Nieroth, samt häktade förre Revisions-secreteraren ... Wåhlin, rörande de af dem mot hwarannan gjorde angifwelser för Embetsfel, bland hwilka mot densednare förekommer, att hafwa ... förskingrat allmänna medel till ett betydligt belopp. Jönköping, Lundström, 1820. 111 s. Häfte monterat i ett gråpappomsl med en handskriven titel på fr omsl. Joh. Ax. Almquists boksamlingsstpl. [#44383] 220:-

Nieroth, Carl. Underdånigste beswär till Konungen, ingifwit den 3 mars 1825 öfver Götha hofrätts utslag 1825. Sth, Marquard, 1825. 30 s. Häfte monterat i ett gråpappomsl med en handskriven titel på fr omsl. Joh. Ax. Almquists boksamlingsstpl. [#44385] 180:-

Nieroth, Carl. Landshöfdingen Baron Nieroths Förklaring uti det, uppå angifvelse af Revisions-sekreteraren Wåhlin, anstäldta Fiskaliska åtal, ingifven till Höglofl. Kongl. Götha Hof-Rätt. (dat. 1823, 21/7). Sth, Nestius, 1823. 70 s. Häfte monterat i ett gråpappomsl med en handskriven titel på fr omsl. Joh. Ax. Almquists boksamlingsstpl. [#44386] 220:-

(Theorell, Johan Peter). Blandade ämnen, hvaribland finnes något litet om Konungens Högsta Domstol, något om andra myndigheter och något om vissa satser och meningar. Af Courierens Redaction. Sth, Elmén och Granberg, 1821. 46 s. Ej omsl. / Bygdén I:219. [#44410] 750:-

(Theorell, Johan Peter). (?). En liten bok, innehållande något emot våra fiender och något om Konungens Högsta Domstol, utgifven af Courierens Redaction. Sth, Elmén och Granberg, 1821. 48 s. Ej omsl. Oskurna snitt. / Ej i Bygdén. [#44411] 750:-

(Theorell, Johan Peter). Ett polemiskt häfte i lagfarenhet och politik, utgifvet af Courierens Redaction. Sth, Elmén och Granberg, 1821. 60 s. Ej omsl. Oskurna snitt. [#44412] 750:-

(Theorell, Sven). Ytterligare Handlingar rörande fiscaliska actionen mot landshöfdingen m.m. friherre Edelcreutz och lands-sekreteraren von Sydow, i anledning af olaga arrestering, utgifne af Courierens Redaction. Sth, Elmén och Granberg, 1822. Oskurna snitt. 91 s. Ej omsl. Tlbl ngt fl. och med spår av en blind(?)stpl. / Bygdén II:809. [#44414] 800:-

von Rosenstein, Carl. Anförande till Högvörd. Prest-Ståndets Protocoll den 13 febr 1818,... Sth, Elmén och Granberg, 1818. Oskurna snitt. 8 s. Ej omsl. / en polemik med herr doktor Stenhammar m.m. [#44415] 250:-

von Rosenstein, Carl. Anförande till Högvörd. Prest-Ståndets Protocoll den 9 febr 1818,... i anledning af... Doctor Stenhammars Memorial. Sth, Elmén och Granberg, 1818. Skurna snitt. 26 s. Ej omsl. [#44416] 250:-

Lindfors, Andr. O. Memoria divi Caroli XIII,... regis augustissimi etc. etc. etc. Oratione funebri in academia carolina... 1818. Lundae, Literis Berlingianis, 1818. Svart samtida omsl. 64 s. [#44418] 250:-

Fors katalog 1951 för höns- och pälsdjusgårdar. 64 rikt ill s. Välbev. [#44451] 100:-

Special katalog öfver Kejserliga finska hushållningssällskapets kollektiva utställning af Finsk råg plomberad för export åren 1883-1885 vid Sällskapets Frökontrollstation i Åbo. Åbo 1886. 1886. Mycket vackert omslag. 23 s. / Sextonde allm. svenska landtbruksmötet 1886. [#44452] 250:-

Fries, Elia (praes.). Observationes criticae plantas suecicas illustrantes,... Diss. resp. Canutus Johannes Lönnroth.Upsaliae, Wahlström, 1854. 24 pp. Ej omsl. I ouppskurna ark. [#44457] 200:-

(Krok, Johan Petter). Tidnings-Koncerten. Dröm. Sth, Nestius, 1828. 32 s. Ej omsl. Osk men delvis hundörat exemplar. Sista bladet loss. Sällsynt. / Bygdén II:631. [#44458] 250:-

Om bildandet af en förening för allmänt och enskildt väl, under benämning af Den fosterländska föreningen. Sth, Marcus, 1851. 12 s. I ett gråpappbd monterat häfte med handskriven titel på främre omslaget. Med Joh. Ax. Almquists boksamlingsstämpel. [#44461] 80:-

Vår moders konfirmationsstund. En festskrift för Sveriges skolungdom med anledning af Uppsala mötes trehundraårs-jubileum. Andre böndagen år 1893. Lund, Gleerup, 1893. 8 s. och med en ill. Tillskr Bert. Nordenskjöld af lekt. Arvedson. Konfirmationsdagen 1893. [#44466] 100:-

En helt ny, ganska märkelig och lustig Wisa om wårens och sommarens herrlighet på Skansen. Allom dem, som ena sådana ljuflighet rätt wärdera och älska, till ro och nöje wälment lämnad af Frithiof Östgöte. Upsala, Berling, 1893. Vikt ettbladstryck på lumppapper. Osk ex. 4:o. [#44467] 100:-

Priskurant. Svenska Bokhandels-artiklar. Örebro, Bohlin, 1870. 8 s. Bif förteckning över Premie-Vinster från boklotteriet. [#44477] 100:-

1880 års Pris-Kurant från Tjäders Fröhandel, Stockholm, N:o 1 Stora Nygatan. Tjugonionde årgången. 50 s. Med några ill i texten och ett ljusrött tr omsl. Inlagan ngt lagerfl. [#44478] 150:-

3 plakat från Göta Kanalverk: Förbud att i vissa fall bruka eld ( 2 st) och en Kungörelse om förbud att beträda gräsbevuxen mark... 1915. [#44479] 50:-

Forssell, Hans. Fjärde artikeln af fredstraktaten i Kiel d. 14 jan. 1814. NJA 1895. Bih. 30 s. Söndr rygg. [#44481] 70:-

I utrikesministerfrågan. Af I. Sth 1894. 20 s. / Svenska nationalföreningens skrifter. V. Blågult tr omsl. [#44482] 100:-

Subskriptionsblanketthäften för Tidskriften Konst. + ett redaktionellt brev till tidskriftens prenumeranter in spe. [#44486] 60:-

Oratio panegyrica, in obitum viri, dum vixit,... Caroli Gyllenborg,... a Johanne Ihre. Upsaliae 1747. 48 pp. Panegyriken slutar med en dikt av Laurentius Hydrén. Ej omsl. [#44489] 200:-

Cederschiöld, FGustaf. Underliga talesätt. 1917. Särtr. 3 s. [#44505] 50:-

Mjöberg, Josua. Brottningen mellan versform och språkform i Runebergs Kung Fjalar. 1948. Särtr. 37 s. Med förf:s ded till Knut Hagberg. [#43424] 80:-

Tingvall, Seth. Några berömda kvinnor och män från Sjuhäradsbygden. 1952. Särtr. 22 s. Portr. [#43425] 80:-

Mjöberg, Josua. Språkkonsten i Runebergs 'Idyll och epigram'. Särtr. 1951. 14 s. Med förf:s ded till Knut Hagberg. [#43428] 60:-

Liljeqvist, Per Efraim. Rudolf Ottos 'Das Heilige'. Einige Randbemerkungen. 1928. Sonderabdr. 18 S. Med förf:s ded till Knut Hagberg. [#43431] 100:-

Holtze, Bengt. Sverige i brittiska bedömningar under första världskriget. Särtr. U.å. Ca 1975. 68 s. Med förf:s ded till krigsarkivarien Bertil Broomé. [#43432] 80:-

Holtze, Bengt. Sverige och Norge i franska diskussioner under första världskriget. Särtr. 1977. 50 s. Med förf:s ded till krigsarkivarien Bertil Broomé. [#43433] 80:-

Holtze, Bengt. Några militära bedömningar 1915. Särtr. U.å. Ca 1975. 22 s. Med förf:s ded till krigsarkivarien Bertil Broomé. [#43434] 80:-

Holmgren, Gustaf. Namnet Ladulås. 1952. Särtr. 30 s. Med förf:s ded till krigsarkivarien Bertil Broomé. [#43435] 90:-

France, Anatole. Sur la voie glorieuse. Paris, Champion, 1915. Ca 100 pp incl ads. Häftat ex med ett tr omslag av japanpapper. / Vendu au profit de l'oeuvre des mutilés de la guerre. Boken tr på tjockt papper. [#43437] 150:-

Holtze, Bengt. Sverige i sjömilitärt tyskt perspektiv 1910-1914. Särtr. U.å. 21 s. Portr. Med förf:s ded till krigsarkivarien Bertil Broomé. [#43440] 80:-

Kjöllerström, Sven. Västerås ordinantia. Särtr. 1960. 58 s. Med förf:s ded till krigsarkivarien Bertil Broomé. [#43441] 90:-

Bergström-Kiellander, Ingrid. Undersökningar över vissnesjuka hos sommaraster. Med 14 fig. 1944. 78 s. Med förf:s ded till krigsarkivarien Bertil Broomé. [#43442] 110:-

Kerkkonen, Martti. Kronoräkenskaper från svenska tiden som basmaterial för historieforskning. 1975. Särtr. 30 s. Med förf:s ded till krigsarkivarien Bertil Broomé. [#43444] 70:-

Kerkkonen, Martti. Eksotismi Ruotsi-Suomen vapaudenajan aatehistoriassa. 1953. Särtr. 21 s. Med förf:s ded till krigsarkivarien Bertil Broomé. [#43445] 70:-

Karlson, Torsten. Varia om Mölleröd. 1966. Särtr. 33 s. med ett flertal foto- oa ill i texten. Med förf:s ded till krigsarkivarien Bertil Broomé. [#43446] 80:-

Karlsson, Hugo. Språkligt primärmaterial i landsarkiven. 1979. Särtr. 12 s. Med förf:s ded till krigsarkivarien Bertil Broomé. [#43447] 70:-

Jägerskiöld, Stig. Nikolaj I i närbild. 1970. Särtr. 11 s. Med förf:s ded till krigsarkivarien Bertil Broomé. [#43449] 80:-

Holmberg, Arne. Some notes on the Royal Swedish Academy of Science. 1959. 26 pp. Ill. [#43450] 60:-

Gerleman, Gillis. Synpunkter på Gamla testamentet i svenskt gudstjänstliv. 1966. Särtr. 10 s. Med för:s ded till Knut Hagberg. [#43451] 70:-

Liljeqvist, Efraim. Bibergs - Boströms - Nyblaei anmärkningar vid Schleiermachers lära om de 'etiska formalbegreppen' försedda med randglossor av E.L. Särtr. ur Studier tillägnade Magnus Pfannenstill. 15 s. Nga blad hundörade nertill. [#43452] 125:-

Gudarna törsta. Utg av Norstedts i samband med utställningen av Bertil Bull Hedlunds teckningar till Anatole Frances roman 'Gudarna törsta'. Innehåller: Wettergren, Erik. Bertil Bull Hedlunds illustrationer. + Forsberg, Karl-Erik. Typografin i Gudarna törsta. + Svanström, Ragnar. Gudarna törsta. 1951. 15 s. Ill. [#43453] 125:-

Schnell, J.A. En sörmländsk tingshög. 1928. Särtr. i 50 ex. 11 s. Foto- oa ill. Med förf:s ded. [#43454] 100:-

Thorn, A. Chr. A propos d'un nom de rue. Un petit chapitre des victuailles dans le Paris d'autrefois. 1938. Reprint. Printed wrs. MInscribed copy to Axel Gauffin. [#43455] 80:-

Dahlman, Axel. Mina första minnen av Karlstad. 1934. Särtr. Ett 15-tal s. med bl.a. gamla fotografier från tiden före branden 1865 och ett från tältlägret alldeles efter branden. Ded. ex. till H. Geijer och med dennes exlibris. [#43456] 125:-

Fångars Älende. För dhe Swenske Fångarne i Sibirien och dhess Hufwud-Stadh Tobolsko; af Broor Rålamb. 1956. LT. God jul och Gott nytt år-skrift från förlaget. 21 s. Ill. Uppl 1500 ex. Med ett tr skomsl. Originalet från 1717 aldrig förut tryckt. [#43458] 300:-

Andersson, Aksel (utg.). Een skön nyttugh Underwisningh. Tr i Stockholm år 1526. Till minnet af Uppsala möte ånyo utgifven. Uppsala 1893. Facs + 34 s. Söndr rygg. [#43459] 80:-

Estniska böcker utanför Estland. KB:s utstkat 41. 1966. 46 s. Vign. Upptar 297 nris. [#43460] 80:-

Malmeström, Gunnar. Gunnar Dahlqvist och den ungkyrkliga rörelsen i Karlstads stift. Särtr. (1959). 19 s. Ill. Ded. ex. [#43461] 70:-

Dahlgren, Waldemar. Ett bordstal på Rottneros. U.å. Ca 1950. 4 s. Tr omsl. [#43462] 50:-

Stolpe, Sven. Jakob Bagares äventyr. 1972. Särtr. 25 s. [#43463] 80:-

Stockholms-resan ur Målaren Pehr Hörbergs Lefwerne-Beskrifning författad af Honom sjelf. 1958. LT. God jul och Gott nytt år-skrift från förlaget. 29 s. Ill. [#43465] 100:-

Jacob, P.-L. (Bibliophile). Les amateurs de vieux livres. Paris, Rouveyre, 1880. 62 pp. + Extr du catalogue 36 pp. Söndr rygg. Liten uppl på papier vergé. [#43466] 300:-

Stockholmstryck 1907-1957. 1957. KB:s utst.kat. nr 11. 11 s. [#43469] 80:-

Illuminated Manuscripts and Other Remarkable Documents from the Collections of the Royal Library, Stockholm. 1963. KB:s utst.kat. nr 35. 32 s. + 16 plr. [#43470] 100:-

Katalog över Biografiska originaltryck 1739-1854 från Kungl. Vetenskapsakademien. Till salu hos A&W:s Bokhandel. 1970. [#43471] 50:-

Raykowski-Trypucko. Poilska utan språkstudier. Svenska bokförlagets små turistparlörer 9. 1966. 32 s. [#43473] 50:-

Gérardis, Léonidas. Guide d'Éleusis donnant la description du temple de Déméter... Éleusis 1954. 31 pp. Ill. [#43475] 60:-

Hahn, Albert. Staats-Musik der Zukunft. Sep. Berlin, Stilke, 1876. 51 S. Rücken beschädigt. [#43476] 60:-

Alardt-Ekelund, Karin och Eklund, Ragnar. Fänrik Ståls sägner. 1956. Särtr. 27 s. Ill. [#43477] 80:-

Sotheby and Co. Catalogue of a selected portion of the Valuable Library at Westbury Manor, Brackley. 1930. 28 pp. 225 nris. [#43479] 60:-

Sotheby and Co. Catalogue of valuable printed books, illuminated manuscripts & other manuscripts comprising The Property of G.W Fitzwilliam and others... 1930. 140 pp. 1043 nris. [#43480] 70:-

Filmnyheter 1957:3 med en ung Bibi Andersson på omslaget. 1957. 24 s. Ill. [#43482] 50:-

Boëthius, Gerda. Den skuke gossen. Ett melankoliskt ungdomsverk av Zorn. 1947. Särtr. 4 s. + en färgplansch. Ded. ex. [#43484] 80:-

Ambrosiani, Sune. Medeltida kyrklig byggnadskonst i Sverige. 1904. Ljus. Ill. Omsl loss o nötta. Inbindningsobjekt. [#43485] 100:-

Katalog öfver Svenska konstsamlareföreningens Rococo-utställning 1911. 103 s. + en plansch. Omsl o rygg ngt nötta. [#43486] 90:-

Strengell, Gustaf. Finska mästare. En gruppbild. Helsingfors, Helios, 1906. 70 s. + plr. Söndr rygg. Inbindningsobjekt. [#43488] 125:-

Liljevalchs katalog nr 261. Stockholmssalongen 1965. Omsl Roland Kempe. 76 s. + annonser. Ill. [#43489] 90:-

Svanström, Ragnar. Rött och svart. 7 s. Ill. Tr omsl. / Från fr rev. [#43490] 80:-

Floderus, Erik. Fynd av Tors hammare i Värsta backe, Turinge socken. 1931. Särtr. i 40 ex. 7 s. med 4 fig. Ded. ex. [#43491] 110:-

Hegardt, Hanna. Gamla kyrkor i Tjust. U.å. Ca 1950. Särtr. 15 s. Ill. Fuktrand upptill. Ded. ex. [#43493] 70:-

Sotheby and Co. Catalogue of the Libraries, the Property of C. Halliwell and others. 1930. 54 pp. 555 nris. [#43494] 60:-

Sotheby and Co. Catalogue of valuable printed books... Spine damaged at top. 1929. 98 pp. 907 nris. [#43495] 60:-

Åström, Lars Erik. Svensk konst omkring 1930. Vandringsutställning 111. 1953. 20 s. Ill. / Riksförb för bildande konst. [#43497] 70:-

Brulin, Herman. En barocktragedi i Regestform. 1954. Särtr. 12 s. Ded. ex. [#43501] 70:-

Helsingin Nykyaikaiset 5-ottelijat. 1951-1961. 1961. Välbev klotbd med stt skomsl. Opag. Ca 75 s. med många fotoill. Ded till Arvid Eriksson (den s.k. radiomajoren under andra världskriget). [#43502] 100:-

Spångberg, Jacob. Homoptera nova vel minus cognita descripsit J.S. 1878. 12 s. Tr blått omsl. [#43503] 80:-

Spångberg, Jacob. Species Jassi generis Homopterorum descripsit J.S. 1878. 38 s. Bl grönt omsl. [#43504] 80:-

Spångberg, Jacob. SpeciesGyponae generis Homopterorum descripsit J.S. 1877. 75 s. Tr grått omsl. [#43505] 80:-

Hagberg, Knut. Kung Davids arv. Med 16 planscher. 1955. NoK. 116 s. + plr. Det ill omsl ngt nött. / Om den unga republiken Israel. [#43508] 90:-

Ruda, E.W. Skaldestycken. Örebro, Lindh, 1834. Häftat ex med oskurna snitt. Fr omsl loss och med skavanker, det bakre saknas. Häftningen intakt. 245 s. Med förläggarens stpl. [#43510] 250:-

Johnson, Eyvind. Ett vårtal 1951. 1951. Bonniers. 16 s. Tr omsl. [#43568] 150:-

Lehmann, Johannes. Gustaf den anden Adolf. En mindetale den 6. november 1944... 1944. 31 s.. Plr o facs av kungens namnt. Med en lång ded från förf till Pelle Holm. [#43569] 125:-

Myhrman, David W. Tusen nätter och en natt. 1912. 27 s. Vs 183. Omsl med skavanker. Ovanligt nr i serien. [#43570] 80:-

Hjärne, Harald. Gustaf Adolfs statskonst. Två föredrag. 1912. 38 s. / Heimdals småskrifter 11. [#43571] 70:-

Malmström, Oscar. Nils Bielke såsom generalguvernör i Pommern. 1687-1697. 1896. Nordin & Josephson. 185 s. Ej omsl. [#43572] 150:-

Maggs Bros., 109, Strand London. Autograph - Letters - Manuscrips Etc. 272. November, 1911. 80 pp + plates. [#43573] 100:-

Maggs Bros., 109, Strand London. Autograph - Letters - Manuscrips Etc. 270. October, 1911. 80 pp + plates. [#43574] 100:-

B-arket. Helicons'Blomster. Bokvännerna. Bokgåvan 1971. Marginalia av Thure Nyman sist. [#43575] 100:-

Magistratens, stads-fiscalens ... i Sköfde underdåniga bönfallan om beskydd emot öfwerwåld af hustru Mariana Wetterman. Facs. Med efterskrift av Jörgen Elgström. 1979. Bokvännerna. [#43576] 80:-

Dahlberg, Knut. Malmömålaren Carl Conrad Dahlberg. 1945. 18 s. + en färgpl oa ill i texten. Ded. ex. Namnt. [#43578] 90:-

Lindberger, Örjan. Norges diktare - folkets profeter. 1944. Särtr. 14 s. Tr omsl. [#43579] 70:-

Engeström, Tor. Origin of Pre-Islamic Architecture in West-Africa. 1959. Reprint. 6 pp. Ill. [#43580] 70:-

Engelskt silver 1660-1830. NM utst. kat. 244. 1958. 59 s. + ett 30-tal plr + annonser. [#43582] 80:-

Öhnell, Harald. Några skörbjuggsfrågor. 1930. Sep. 4 s. med omslag. Ded. ex. [#43407] 80:-

Förteckning över Göran Silverswärds samlingar av målningar, antika möbler, kronor, bronser, kristaller, pretiosa, textilier och mattor m.m. Auktion Sigge Björcks konsthandel 1929. 43 s. + 8 plr. [#43408] 100:-

John Burdon Sanderson Haldane 1892-1964. Reprint 1966. Innehåller bl.a. en bibliografisk förteckning över H:s arbeten 1912-1965. [#43410] 90:

Der Barbier von Sevilla. Komische Oper in zwei Aufzügen. Text von Kollmann. München 1872. Wolf. 39 pp. Worn printed covers. [#43411] 60:-

von Schoultz, Gösta. Kvarteret Almen, ett kultyrreservat i Karlstad. Särtr. 1965. 7 s. med 10 foto- oa ill. 4:o. [#43412] 70:-

Berömda talesätt. 200 märkliga uttryck,... Allers Familj-Journals handbok 1927. Nytr. 1974. Rediviva. 48 s. Ill. [#44271] 70:-

Poäng-tabell (E.F.-tabellen). Eric Fredh, Töreboda. Sinnrik tabell. U.å. Ca 1950. [#44231] 50:-

Adlers, Viveka. Äktenskapets juridik och ekonomi. (1951). Särtr. 12 s. [#44233] 40:-

McCain, Murray & Alcorn, John. Böcker. 1967. Forum. Inb med ill omsl samt med ett d:o skomsl. Välbev ex. [#44234] 100:-

Sallnäs, Hilding. Albert Engström och Småland. 1950. Studiekamraten. 24 s. Ill. [#44235] 80:-

Holmér, Folke. Vincent van Gogh. 1948. Studiekamraten. 40 s. Ill. [#44236] 70:-

Backman, Louis E. Eldsflammande domkyrkan i Kalmar. Särtr 1963. 42 s. Foto- oa ill i texten. Med förf:s ded. [#44252] 80:-

Norinder, Alfred Victor. Till afhörande af de tal hvilka för att fira 50de årsdagen af Stockholms gymnasii invigning komma att hållas på stora börssalen 4 oktober 1871 inbjudas... 1871. 67 s. [#44036] 150:-

Hallman, Adolf. Världsstad. 1960. Bokkonsums förlag. 36 s. Ill. / Boken är avsedd som förord till konstportföljen Världsstad. [#44180] 150:-

Fellbom, Sune och Stolpe, Herman. I Simeon Stylitens tecken. 1968. Ett 50-tal opag s. Ill. Utkom i anledning av sällskapet Eremiternas femtioårs-jubileum i trehundra numrerade exemplar. Detta är nr 58. [#44181] 180:-

Om boktryckeriernas leveranser af arkivexemplar. Sth 1884. Blankt omslag. 8 s. [#44182] 70:-

Wettergren, Erik. Rembrandt och Bibeln. Sth, Norstedts, 1954. 36 s. + plr. / Julhälsning från förlaget. [#44183] 150:-

Gay, John. Aderton visor ur Tiggarens opera. I svensk tolkning och med inledning av Per Erik Wahlund. 1960. NoK. 38 s. Portr. / Julhälsning från förlaget. [#44184] 150:-

Døssing, Th. m.fl. Nordisk litteraturförteckning. Resonerande katalog över litteratur... 1921.146 s. / Nordens handböcker I. / Fina, korta sammanfattningar av ett tusental nordiska böcker. [#44185] 250:-

Ek, Emy. Från Jarl Hemmers ungdom. Med en förteckning över hans tryckta skrifter av Ann-Mari Mickwitz. 1958. Sällskapet Bokvännernas småskrifter nr 15. Upplagan 750 ex. [#44186] 150:-

Nationalmuseum och Det Danske Konstindustrimuseum. Utställning av modern svensk bokkonst i Det Danske Konstindustrimuseum, Köpenhamn. 1928. Kat. red. Åke Stavenow. 1928. 108 s varav ett 30-tal plr. [#44187] 150:-

Förteckning å böcker, planchverk m.m. utgifna på Albert Bonniers förlag i Stockholm. Första bihanget, omfattande åren 1875-1878. Sth, Albert Bonnier. Ålandsgatan 17. 48 s. Välbev ex. [#44188] 150:-

Skandinaviska museiförbundet. Katalog över litteratur 1940-1945. Utställningskat. Statens historiska museum 1946. 1946. 92 s. [#44189] 80:-

Jacobsson, Malte. Bok och kultur. 1958. Tiden. Förlagshklotbd. 80 s. Ill. [#44190] 125:-

No. 8 (New series) August 1937. A Broadside. Eds: Dorothy Wellesley, and W.B. Yeats. Published monthly at the Cuala Press, 133 Lower Baggot Street, Dublin. The illustrations on this Broadside are by Maurice Mc Gonigal, and Victor Brown. The music for "Song" is by W.J. Turner. 300 copies only. Scarce. Vikt ettbladstryck. Sällsynt. [#44193] 500:-

China. Augusti 1946. 1946. Omslag Lindforss. Programhäfte. 20 s. inkl annonser. [#44194] 70:-

Skandinaviska Anilinverkens Information nr 3 om behandling av centralvärmeanläggningar i villor och fastigheter samt behandling av bil- och traktorkylare m.m. enligt senaste vetenskapliga rön. 1961. Grönt omslag 10 s. [#44195] 80:-

Grönlund, Eric. Blir var och en salig på sin tro. 1959. 16 s. [#44197] 50:-

Johansson, Sven. Kyrkan och det moderna samhället. 1953. 29 s. / Andra tider - samma tro. 2. [#44199] 50:-

Palmqvist, Arne. Kärast bland samfund på jorden. 1983. Verbum. 58 s. [#44200] 50:-

Nicander, Henrik. Åminnelse-Tal öfver Carl Johan Gyllenborg hållet i Kongl. Sällskapet Pro Patria 1812. Sth, Sohm, 1812. Omslag i blått. 44 s. Vign. Välbev ex. [#44040] 200:-

Stockholms stads tjänstemäns dyrtidsförening år 1919. Förteckning över rabattgivande firmor. 1919. Fylgia. 14 s. Annonser. / Häftet har tillägget Konfidentiellt. [#44041] 100:-

Grönstedt, Johan. Bankerna. I-II. 2 vol. I: Stängda kassor. Svikna fordringsägare. II: Stockholms Enskilda Bank. 1915. 32+24 s. Välbev. [#44042] 300:-

Tanner, Roger & Kerstin. More stolen property - being - Ordväxlingen´s Christmas Book for 1984. 39 s. Ill. [#44043] 100:-

Wallin, J.O. Hustaflan för Herrar och Tjenare utlagd i en christelig predikan... Sth, Norstedts, 1838. 24 s. Gammal fuktfläck. / Inkomsten tillfaller Sällskapet för dygdigt och troget tjenstefolks belönande. [#44044] 150:-

Lundblad, J.F. Ärkehertig Carl Ludvics lefverne. Sth, Marquard, 1809. 32 s. I ark utan omslag. Välbev ex. [#44056] 200:-

Creutz, S. Motion rörande samvetstvångets afskaffande i Sverige. Afgifven på Riddarhuset... 1853. Sth, J.A. Dahlström, 1854. 24 s. Med J.A. Almquists boksamlingsstpl på titelbladet. Marginalstr ex. [#44057] 150:-

Beckman, A.F. Predikan vid Riksdagens öppnande 1865. Sth, Marcus, 1865. 11 s. Med J.A. Almquists boksamlingsstpl på titelbladet. [#44058] 150:-

Schröderheim, Elis. Riksdagspredikan hållen i kungl. Slottskyrkan den 16 januari 1907. 1907. 11 s. Med J.A. Almquists boksamlingsstpl på titelbladet. [#44059] 150:-

von Greiff, Joh. Ludv. Greiffska papperen eller Joh. Ludv. von Greiffs berättelse om statshvälfningen den 13 mars 1809. Upsala, Wahlström, 1859. Grönt tr omsl. 37 s. Andra uppl. E.u tr i 50 ex. [#44060] 300:-

Mörner, Carl Otto. Kort berättelse om ursprunget till thronföljare-valet i Örebro år 1810. Uppsatt af Carl Otto Mörner. Sth, Elmén & Granberg, 1834. Välbev ex i samtida gråpappomslag. 64 s. Ou. [#44062] 750:-

Lundbladh, Gösta oa förf. Brandskyddsundervisning. Handledning för lärare. 1948. SÖ. 32 s. med många foto- och tecknade ill i texten. [#44065] 80:-

Om den heliga nattwarden. (Ny upplaga). Åbo, Hjelt, 1835. 16 s. / Evangeliska sällskapets skrift n:o 6. [#44066] 100:-

Herren wälsigne oss. Åbo, Hjelt, 8 s. 1835. /Finska Evangeliska sällskapets skrift n:o 16. [#44067] 100:-

Christeliga betraktelser öfwer Herrans bön, Fader wår. Åbo, Hjelt, 12 s. 1838. /Finska Evangeliska sällskapets skrift n:o 21. [#44068] 100:-

Om döden och uppståndelsen. Sth, Rumstedt, 1818. 16 s. / Evangeliska sällskapets skrifter n:o 41. [#44069] 100:-

Korta erindringar till en krigsman, uti Bref ifrån en hans wän. Sth, Marquard, 1816. (12 s.). / Evangeliska sällskapets skrifter n:o 7. [#44070] 100:-

Det ena nödwändiga. Sth, Rumstedt, 1813. 12 s. / Evangeliska sällskapets skrifter n:o 2. [#44071] 100:-

Den lycklige Bibelläsaren William Black, skorstensfäjare i London. Sth, Rumstedt, 1819. 8 s. / Evangeliska sällskapets skrifter n:o 43. [#44072] 100:-

De christeliga högtiderna. För barn. Sth, Rumstedt, 1819. 24 s. / Evangeliska sällskapets skrifter n:o 45. [#44073] 100:-

Torparflickan. En werkelig händelse. Sth, Rumstedt, 1816. 24 s. / Evangeliska sällskapets skrifter n:o 29. [#44074] 100:-

Christi korss, wår salighets grundwal. Sth, Marquard, 1816. 16 s. / Evangeliska sällskapets skrifter n:o 8. [#44075] 100:-

Christendoms-Läror sammandragne ur den Heliga Skrift. Sth, Marquard, 1816. 20 s. / Evangeliska sällskapets skrifter n:o 9. [#44076] 100:-

Bönen Fader Wår. + Nyttan af en tidig underwisning i religionens sanningar, framstäld uti en liten flickas, Catharina Haldanes, lefnadslopp, författadt af dess fader J.A. Haldane, pastor i Edinburg i Skottland. Sth, Sohm och Marquard, 1816. 4+16 s. / Evangeliska sällskapets skrifter nris 11 och 18. [#44077] 100:-

En warnande röst. Sth, Rumstedt, 1813. 12 s. / Evangeliska sällskapets skrifter n:o 21. [#44078] 100:-

Fritsch, Ahasverus. Betraktelser öfwer Jesu Christi lidande och död. Sth, Marquard, 1816. 22 s. / Evangeliska sällskapets skrifter n:o 31. [#44079] 100:-

Korrt anwisning att blifwa salig. Sth, Rumstedt, 1814. 16 s. / Evangeliska sällskapets skrifter n:o 32. [#44080] 100:-

Styrkan af detta Jesu Ord: Jag är et; i anledning af Joh. 17: 4-8. Sth, Rumstedt, 1818. 12 s. / Evangeliska sällskapets skrifter n:o 33. [#44081] 100:-

Låter barnen komma till mig, och förmener dem icke; ty sådana hörer Guds rike till. Sth, Rumstedt, 1817. 16 s. / Evangeliska sällskapets skrifter n:o 39. [#44082] 100:-

Tankar om den offentliga Gudstjensten. Sth, Rumstedt, 1817. 8 s. / Evangeliska sällskapets skrifter n:o 40. [#44083] 100:-

Wår Frälsare, betraktad såsom Davids Son och Davids Herre. Sth, Rumstedt, 1819. 8 s. / Evangeliska sällskapets skrifter n:o 42. [#44084] 100:-

Menniskans sanna frihet. I anledning af Joh. 8 : 36. Sth, Rumstedt, 1819. 8 s. / Evangeliska sällskapets skrifter n:o 44. [#44085] 100:-

Småstycken på Vers och Prosa utgifna af Föreningen Modermålsvännen vid Jönköpings högre elementarläroverk. Jönköping, Lundgrens enka, 1877. Tr o ill omsl. 110 s. Med C.G. Wahbergs namnt på fr omsl. Sällsynt skrift. [#44086] 300:-

Mogenhet och omogenhet. Af L-t. Sth, Lindström, 1898. 20 s. De 2 sista bladen med marginalskada upptill. / Sv folkets öreskrifter. [#44087] 100:-

(Hedrén, Johan Jacob.). Predikan på Första advents-söndagen hållen i S:t Jacobs kyrka i Stockholm 1825. Af dess kyrkoherde. Sth, Nestius, 1825. 20 s. Ej omsl. / Bygdén II:292. En andra upplaga utkom 1826. [#44088] 150:-

Anderson, J. (utg.). Historia om Gustaf, Erik den Fjortondes son. Jönköping, J.P. Lundström, 1810. 45 s. Ej omsl. Inlagan inlagd i ett omsl med handskriven text. Ovanlig. [#44089] 350:-

Johansson, Göran, (Sebell, Georg Peter). Filosofiska och ekonomiska reflexioner, föranledde af den inträffade Regements-förändringen. Sth, Marquard, 1809. 27 s. Oskurna snitt. Andra upplagan. Den första utkom s.å. hos C. Delén. [#44090] 350:-

(Adlersparre, Carl August). Anders Fryxell såsom politisk och historisk skriftställare. Med anledning af ingressen uti hans senaste arbete: "Om aristokratfördömandet i Svenska Historien, jemte granskning af tvenne blad i Professor Geijers trenne föreläsningar." Sth, Hörberg, 1846. 39 s. + vackert tr omsl. / Bygdén I:63. [#44092] 250:-

(Lang, Nils von). Kort extract utaf samtelige ... ständernas urgamla evangeliska privilegier, af den dyra Guds mannen Luthero fordom... författade,... emot det farliga Påfwiske enwäldet upgifwit under pågående riksdag 1720 men ånyo uplagdt 1768. Sth, Hesselberg, 1768. 32 s. i ett ngt senare pappomslag med J.A. Almquists boksamlingsstpl. / Varmh. 2445, Bygdén I:837. [#44093] 250:-

Taxa å afgifterne i Stockholms Stads Tackjerns-Våg; 13 maj 1840. 1840. Norstedts, vikt ettbladstryck. [#44110] 50:-

Reinholdson, Joh. H. Till Stockholms stads Drätsel-Commission. 1820. Ej omslag. 14 s. / Om den byggnadsverksamhet som pågått i huvudstaden under de senast förflutne fem åren. Intressant läsning för den i Stockholms geografi bevandrade. [#44111] 80:-

Öfverståthållare-Embetets uti Stockholms stad till Kongl. Maj:t i underdånighet afgifna Femårs-Berättelse för åren 1851, 1852, 1853, 1854 och 1855. Sth, Norstedts, 1857. 108 s. + utviktab. Hundörat och hårt nött ex. [#44112] 50:-

1600-talstryck, omfattar s. 433-448, om Dödznödh och Then Christelige Troon. Prov på vacker och lättläst typografi. [#44113] 100:-

Stadgar för Stockholms-Gillet instiftat 1914. Tr. 1927. 8 s. + Stockholms-Gillets matrikel 1928. 1928. Interfol ex i fint klotbd. 56 s. [#44115] 100:-

Stockholms-Gillets matrikel 1928. 1928. 28 s. [#44116] 40:-

Stockholms-Gillets matrikel 1930. 1930. Interfol ex i fint klotbd. 56 s. [#44117] 100:-

Stockholms-Gillets matrikel 1933. 1933. Interfol ex i fint klotbd. 56 s. [#44118] 100:-

Stockholms-Gillets matrikel 1934. 1934. 28 s. [#44119] 40:-

Oldenburg, Bertil (red.). Stockholmskalendern 1945. Tionde årgången. Särtryck ur Stockholms adresskalender 1945. 1945. Förlag: Stockholms adresskalender. Omfattar sid:na 2365-2720. [#44121] 200:-

Löfgren, Albert. Bidrag till vårt brandförsäkringsväsendes äldre historia. Ett okänt dokument från 1685. Särtr med vackert omslag. 1927. 7 s. Med förf:s ded. [#44122] 100:-

Meddelande från Stockholms stads mantalsnämnd till stadens invånare. 1877. Monterat ettbladstryck i pappomslag. Bl.a. en förteckning å stadens 16 rotemän. Sällsynt tryck. [#44123] 100:-

Särskilda komiterades förslag till förändrade bestämmelser rörande mantals- och skattskrifningen i Stockholm. Sth, Beckman, 1867. 8 s. i ett pappbd. [#44124] 50:-

Cederstrand, Gunnar. De rådande förhållandena vid byggnadskontoret och byggnadschefens nya statförslag sedda genom en tjänstemans ögon. Herrar stadsfullmäktige och byggnadschefen tillägnad av G.C., ingenjör. Kartritare vid Stockholms Vattenledningsverk. Sth, Nordiskt idrottslifs Tr., 1916. 24 s. I ett pappbd. / Vad skulle väl inte förf till denna skrift ha haft att säga om dagens rofferi... [#44125] 150:-

Engelbrektsförsamling i Stockholm. Förteckning över gator och ställen. U.å. Ca 1920. Monterat ettbladstryck. [#44127] 60:-

Magnos litterarum patronos, hospites,... ad audiendam orationem,... juris utriusqve doctor, dominus Johannes Holmbergson,... invitat.... Fredericus Cederschiöld,... Lundae 1811. Ettbladstryck. 4 s. [#44000] 100:-

Årsberättelse om Stockholms borgareskola och dess förvaltning,... 1877. 1877. 7 s. [#44001] 70:-

Åberg, L.H. Anteckningar om Stockholms nationsförening vid Upsala universitet i äldre och nyare tider. 1877. 70 s. Tryckta omslag. [#44003] 170:-

Ädla stenar. Några ord om ädelstenen som smyckesten. Utg av C.G. Hallbergs Guldsmeds AB. 1953. 51 s. Färgplr oa ill. 4:o. ** [#42704] 80:-

Eriksson, Arvid. Skolungdomens beredskap. 1940. 31 s. Ill. Utg av Statens Informationsstyrelse. / Förf den s.k. radiomajoren. [#42487] 40:-

Studieupplysningar och råd till 1941 års abiturienter. 1941. 15 s. / Uppsala studentkårs expedition. [#42488] 40:-

Specialmärken för flickscouter pch senoirscouter. 1936. 54 s. Ill. / Sveriges flickscoutråd Nr . 1. [#42489] 60:-

Per Albin som tecknarna såg honom. PA:s politiska karriär i 32 karikatyrer. 1947. Tidningsbilaga. 32 s. Format 14x10 cm. / Per Albin-utställningen. [#39968] 60:-

O.A. Miniatyralbum med teckningar av Sveriges roligaste karl. 1946. Tidningsbilaga. 32 s. Format 14x10 cm. [#39969] 60:-

Gustafsson, Axel. Det pornografiska träsket. 1954. Gummessons. 40 s. Sign ex ur red:s för GV:s samling. / Får idag insorteras under rubriken Pekoral. [#39183] 150:-

Matsedel och program. 1904. Groupe parlementaire français de l'Arbitrage International. Banquet en l'honneur des trois parlements scandinaves. Vackert tryck på tjockt papper, häftat med ill omsl. Sälls. [#38438] 150:-

Dziuk & Ter-Abramoff Bergtechnisches Bureau in Wladikawkas (Russland). S.a. Ca. 1875. Vikt ettbladstryck på tjockare papper med 4 illustrationer och med text på ryska, tyska, eng o fr. Välbev. Sälls. [#35233] 250:-

Ångström, Knut. Om våra ljuskällor - solljus och lampljus. 1895. Tr omsl. Båda loss. 34 s. Ill. / Svenska spörsmål n:r 23. Kantskavanker. [#35237] 100:-

Carlsson, Harry. Några drag i Viktor Rydbergs personlighet. Uppsala 1907. Tr omsl. 23 s. [#35238] 250:-

Några ord om Sveriges ekonomi. Af .l. Sthlm 1860. Tr gula omsl. 34 s. Oskurna snitt. Namnt K. Strokirk på fr omsl. Välbev skrift. / Sign eller pseud .l. står för Axel Odelberg. Bygdén II-154. [#35239] 250:-

Berg, B. Alfred. Framställning af striden mellan Galvani och Volta. 1866. Aa. 17 s. En ill. [#35240] 150:-

Ålund, O.W. John Ericsson, den store uppfinnaren. Med 13 illustrationer. 1890. 78 s. / Öreskrifter för folket 145. [#35241] 100:-

Shaw, Bernhard. Socialismen och de högt begåvade. 1915. 37 s. /Laboremus skriftserie XII. [#35243] 200:-

Sibyllae Profetia, ställd på rim. Jämte en tillförlitlig Bond-Praktika. Westerwik 1896. 32 s. Det tr fr omsl med kantskavanker. / Skrifter för folket. N:o 34. [#35246] 80:-

Källström, Ch. Nutidscivilisationen och brottsligheten. 1908. Tr gröna omslag. 32 s. [#35247] 100:-

(Ekbohrn, C.M.). Aftonblads-redaktionens ’Återblick på vårt fosterlands öden och utveckling under det gångna året’, belyst af en gammal f.d. folkrepresentant. Sthlm (Riis) 1857. Tr gröna omsl. Båda loss och med småslavanker. 58 s. [#35248] 125:-

Almquist, Ernst. Om koleran. Dess sätt att utbreda sig ock dess sätt att smitta. Med en kolerakarta över Sverige. 1893. Hökerbergs. 30 s. + karta. / Svenska spörsmål. 6. Det tr fr omsl loss och med riss. [#35256] 100:-

Bra hushållsredskap. 1. Hfi-meddelanden 1948 - Nr 1. Ill. 35 s. /Hemmens forskningsinstitut. [#33223] 100:-

Köpråd 7. Diskmaskiner. Skrift utg av Statens institut för konsumentfrågor 1964. 1964. Foto- oa ill. 44 s. [#32487] 70:-

Ottelin, Odal. Det offentliga talandets konst. I. Innehåll och form. II. Talaren och auditoriet. Tredje upplagan 1920. Två häften. 32 + 55 s. Studentföreningen Verdandis småskrifter nris 196 och 197. * [#35820] 80:-

Clas Ohlson & Co AB, Insjön. Prislista på Radiorör juni 1958. Vikt hektograferat ettbladstryck. [#32408] 125:-

American Radiator Company, 89 & 90, Shoe Lane, London. Ideal Sectional Boilers, For Warming Greenhouses, Conservatories, Vineries, etc. Manufactured by American ... S.a. About 1910. 8 pp. Many ills. [#32409] 175:-

Anker Heegaard Jernstøberier & Maskinfabrik, Kontor & Lager Havnegade 37, Kjøbenhavn, K. Emaillegods. Emaillerede gryder. Mycket vackert ettbladstryck i färg vikt 5 ggr i vykortsformat och på tjockt papper. U.å. Ca 1880. [#32411] 350:-

Mikroskop m.m. Nordiska skolmaterielförlaget Gunnar Saietz - Stockholm. 1936. 36 s. Många ill. Tr omsl. Exlibris. [#32412] 150:-

(Thore Engströmer). Inbjudningsskrift... med vilken professorn i växtbiologi Gustaf Einar Du Rietz tillträder... Universitetsstatuterna av år 1916 med ändringar 1934 medföljer... Uppsala 1934. 64 s. [#27726] 80:-

(Östen Undén). Inbjudningsskrift... med vilka professorn i anatomi David Holmdahl och professorn i medicinsk och fysiologisk kemi Gunnar Blix tillträda... Medföljer: Staters internationella ansvarighet för domstolsavgöranden, av Östen Undén. Uppsala 1930. 34 s. [#27731] 80:-

(Thore Engströmer). Inbjudningsskrift... med vilka professorn i fysik Axel Edvin Lindh, professorn i matematik Arne Karl-August Beurling och professorn i kyrkohistoria Per Gunnar Westin tillträda... Uppsala 1937. 147 s. [#27751] 80:-

Gamby, Erik. Sveriges penningväsen. En historisk översikt. Verd. småskr. 486. Välbev ex. [#35354] 60:-

Sjöding, Allan E. Johan Henrik Kellgren. Verd. småskr. 495. Välbev ex. [#35355] 50:-

Persson, Axel W. Greklands bronsålder. Verd. småskr. 348. Välbev ex. [#35361] 90:-

Götlind, Johan. Gamla svenska idrottslekar. Verd. småskr. 366. Välbev ex. [#35362] 90:-

Persson, Axel W. Varifrån stammar järnhanteringen? Verd. småskr. 367. Välbev ex. [#35363] 90:-

Edfelt, Johannes. Dostojevski. En kommentar till hans diktning. Verd. småskr. 382. Litet riss i fr omsl., i övr ett välbev ex. [#35364] 40:-

Edfelt, Johannes. Rysk realism. Verd. småskr. 402. Välbev ex. [#35366] 50:-

Ekholm, Gunnar. Från urtid till historia i Norden. Verd. småskr. 404. Välbev ex. [#35367] 60:-

Lundgren, Gustaf. Thomas Mann. Verd. småskr. 429. Välbev ex. [#35368] 60:-

Nilsson, Martin P:n. Det grekiska världsherraväldet och dess upplösning. Verd. småskr. 460. Välbev ex. [#35369] 70:-

Priskurant för vävstolen ’Stella’ (Koppoms herrgårds vävstol) från Västgöta Linneväfveri, Fritsla. Ca 1930. 8 s. Fotoill. [#35229] 100:-

Andrén, Carl-Gustaf. Lärdomens traditioner. Folkuniversitetet 1994. Häfte. 22 s. [#34398] 40:-

Starbäck, karl. Ur de djurfångande växternas liv. Med 25 figurer i texten. 1922. Verd. småskr. 97. Söndr rygg. [#31358] 60:-

Heikel, Ivar A. Den nytestamentliga textens ursprungliga form. 1916. Verd. småskr. 207. [#31359] 60:-

Skrifter i hemmet. Sthlm (Norman) 1868. Välbev med tryckta omslag. / I. En hemlighet till huslig lyckas befrämjande. 1. Friden inom hus. 2. ”Det är din skull.” 3. En hufwudsak i uppfostran. [#28772] 70:-

Skrifter i hemmet. Sthlm (Norman) 1869. Välbev med tryckta omslag. / II. Kärlekens finaste konst. 1. Konsten att wara glad. 2. Michaels undantag. 3. Twå slags kärlek. [#28773] 70:-

Skrifter i hemmet. Sthlm (Norman) 1869. Välbev med tryckta omslag. / III. För hwem bugar du dig? 1. En glömd konst. 2. ”Gå före, min moder!” 3. Den owanliga fabriken. 4. Männens warningsord. 5. En rik hushållswinst. 6. Anmärkningar af Zeller. [#28774] 70:-

Skrifter i hemmet. Sthlm (Norman) 1870. Välbev med tryckta omslag. / IV. En rätt qwinna i Guds Ords ljus. [#28775] 80:-

Priskurant 1942. Skriv- & Ritboks-Aktiebolaget (A.-B. Skrivrit). 1942. 156 s. Ill. [#28693] 100:-

Schück, Henrik. Några blad ur sagans historia. 1901. 46 s. Föreningen Heimdals folkskrifter. 70. Söndr rygg. [#31362] 60:-

Krokström, Torsten. Jordens ålder. Något om geologiska tidsbestämningar. 1944. 63 s. Studentföreningen Verdandis småskrifter 467. [#24821] 50:-

Drucker, Carl. Atomen. 1942. 67 s. Studentföreningen Verdandis småskrifter 450. [#24824] 40:-

Lundkvist, Artur. Amerikas nya författare. 1940. 63 s. Studentföreningen Verdandis småskrifter 423. [#24827] 50:-

Lönnqvist, Conrad. Solens öde. Skall den slockna eller - explodera? 1933. 68 s. Ill. Namnt. Studentföreningen Verdandis småskrifter 360. [#24837] 50:-

Tärnlund, Carl Albert. När stenkolet var levande. Bilder ur växtvärldens utvecklingshistoria. 1933. 72 s. Ill. Studentföreningen Verdandis småskrifter 362. [#24829] 50:-

Beyer, Nils. Att se film. En studie i filmens dramaturgi. 1940. 64 s. Ill. Studentföreningen Verdandis småskrifter 426. [#24830] 50:-

Ålenius, Nils. Hembygdsvården. Principer och arbetsmetoder. 1940. 63 s. Studentföreningen Verdandis småskrifter 425. [#24832] 50:-

Bergen, Eskil. Kinas frihetskrig. 1941. 64 s. Studentföreningen Verdandis småskrifter 442. [#24839] 60:-

Schmidt, Folke. Arbete och arbetarklass. 1936. 67 s. Studentföreningen Verdandis småskrifter 380. [#24840] 50:-

Söderberg, Tom. Det svenska näringslivets stora omvandling (Svensk ekonomisk historia II.). 1946. 71 s. Studentföreningen Verdandis småskrifter 484. [#24841] 40:-

Jaensson, Knut. Nio moderna svenska prosaförfattare. 1943. 67 s. Studentföreningen Verdandis småskrifter 439. [#24842] 50:-

Jonsson, Thorsten. Martin Koch. 1941. 64 s. Studentföreningen Verdandis småskrifter 438. [#24846] 40:-

Degerman, Allan. Asiens revolt mot Europa. 1936. 64 s. Studentföreningen Verdandis småskrifter 386. [#24850] 40:-

Essén, Rütger. Stormakternas kamp om Afrika. 1936. 64 s. Studentföreningen Verdandis småskrifter 389. [#24851] 40:-

Hirdman, Gunnar. Marxismens arvtagare. Socialdemokratin eler leninismen? 1933. 63 s. Studentföreningen Verdandis småskrifter 356. [#24852] 50:-

Bergsgård, Arne. Demokrati eller diktatur. Översättning Gunnar Furuland. Tredje upplagan 1941. 57 s. Studentföreningen Verdandis småskrifter 372. [#24855] 40:-

Holmqvist, Bengt. Svensk 40-talslyrik. 1951. 72 s. Förstrykningar. Studentföreningen Verdandis småskrifter 517. [#24856] 40:-

Pettersson, Hans. Djuphavet. 1952. 51 s. Ill. Studentföreningen Verdandis småskrifter 528. [#24858] 40:-

Wicksell, Anna B. Fredsrörelsen. Dess grunder och historiska utveckling intill 1893. Andra upplagan 1912. 44 s. Blyertsunderstrykningar. Studentföreningen Verdandis småskrifter 49. [#24787] 40:-

Siösteen, Gustaf. Den industriella arbetarfrågan. 1904. 42 s. 50:- Studentföreningen Verdandis småskrifter 11. [#24820] 50:-

Zweigbergk, Otto von. Den stora franska revolutionen. Fjärde upplagan 1915. 60 s. Studentföreningen Verdandis småskrifter 22. [#24803] 50:-

Cederschiöld, Gustaf. Språk i språket. I. Översikt av stilarna. II. Stilgranskning. Andra upplagan 1911. Två häften. 51 + 28 s. Studentföreningen Verdandis småskrifter 163-4. [#24804] 60:-

Post, R.A. von. De smittosamma sjukdomarna och hemmen. Afdelning I. 1905. 47 s. Studentföreningen Verdandis småskrifter 128. [#24812] 60:-

Palmaer, Wilhelm. Elden. 1912. /Verdandis småskrifter 41. [#22921] 90:-

Bexell, Carl Eman. Några slutningssätt att undvika, vid bedömandet af menniskors sedliga författning. Hof-Rätts-Predikan. Jönköping (S.J. Westberg) 1817. 14 s. Vackert tryckta omslag. Sällsynt. [#20955] 350:-

Sundius, M. Tal vid theologiae doctoren, häradsprosten,... Wilh. Magnus Gyllenskepps jordfästning i Rödeby kyrka d. 18 januari 1820. Carlskrona (Svinhufvuds Enka) 1820. 14 s. Svarta omslag. Förf. kyrkoherde m.m. i Tving. [#20957] 200:-

Annerstedt, Claes. Gustaf II Adolfs minne. Tal hållet i Lunds Universitets aula 1900. Upsala 1900. 21 s. [#20226] 60:-

Liturgisk ordning jämte text till Matutin- eller Vespergudstjänst vid Gustaf Adolfs-festen d. 9 dec. 1894. Sthlm 1894. 14 s. Front. portr. Tr omsl. Välbev ex. av ett vackert tryck. / Till 300-årsminnet av Gustaf II Adolfs födelse. [#20227] 100:-

Sebardt, Fredrik. "Om I icke hafven tro, skolen I icke hafva ro". Tal i Gustaf-Adolfskapellet vid Lützen den 6 nov. 1914. 4 s. [#20228] 40:-

Gustaf Adolf vid Lützen. Sång på 250:de årsdagen af Gustaf Adolfs död af E.N. Göteborg (Fischer) 1889. (!) 8 s. Ryggen nött. [#20229] 40:-

I årets kväll. Nyårsaftonsbetraktelse. Hudiksvalls kyrka den 31 december 1913. Aloander Wikström. (Tryckt på begäran). 11 s. [#19499] 50:-

Federley, Harry. Ärftlighetsforskningens reslutat tillämpade på människan. Med 22 figurer i texten. 1918. Verdandis småskrifter 213. [#20071] 50:-

Ljungstedt, Karl. Modersmålet. 1913. Verdandis småskrifter 46. [#20073] 50:-

Cederschiöld, Gustaf. Språk i språket. I. Översikt av stilarna. 1911. Verdandis småskrifter 163. Ill. [#20074] 50:-

Edberg, N. Om hembygdsforskning. 1910. Verdandis småskrifter 172. Välbev ex. [#20075] 60:-

Ehrensvärd, Ulla. KB:s utst. kat. nr 42. Atlasen genom tiderna. Vikt ettbladstryck. 1966. [#4570] 60:-

Äro fideicomissen till skada eller gagn? Gbg u.å. Ca 1875. 7 s. [#2023] 100:-

Conditioner hvorefter for Vedkommendes Regning endeel støbte Jernsager og Leertøi bortsaelges ved offentlig Auction i Hattemager Hirsch's Gaard No. 412 paa Steengaden Onsdagen den 12te dennes... Helsingøer den 7de October 1825. J.D. Jacobi. Välbev ettbladstryck. 4 s. [#15300] 200:-

Den 5 i nästa månad förfaller till betalning det Lån, stort 2880 Riksdaler Specie, som Tit. af Rikets Ständers Banco Discont-Verk erhållit. Stockholm den 8 mars 1821. På Rikets Ständers Banco Discont-Verks vägnar Pär Ulmgren. Ettbladstryck. [#12291] 100:-

Blankett. Ca 1820. Till Direction af Götha Canal Bolags Discont-Werk i Götheborg, eller Ordres, betalar undertecknad... Vikt ettbladstryck. [#3752] 100:-

Versar, sjungne under soupén vid kongl. hofpred. och kyrkoherden herr Sam. Ekeroths och mademoiselle Carin Edmans vigsel i Upsala 1786, af tvänne okände, till Gubbe och Gumma förklädde. Upsala (Edman) (1785-6) Vinjett. Välbev vikt ettbladstryck. [#15513] 200:-

På hofprädikantens ...Samuel Ekeroths och mademoiselle Catharina Elisab. Edmans bröllopsdag den 6 januari 1786. Af C.P.W. Upsala (Edman) (1785-6). Vinjett. Välbev vikt ettbladstryck. [#10478] 200:-

Vid högädle och vidtberömde herr bibliothecarien Birger Frondins och dygdädla mademoiselle Anna Sigrid Trasts förenings act. Den 20 september 1674. (Feltryck som ändrats till 1764). Vinjetter. Vikt ettbladstryck. [#15376] 200:-

Den första och sista handel, förestäld då grosshandlaren högädle herr Hieronimus Em. Hermanni och dygdädla mademoiselle Anna Catharina Neostadia firade sin glada förening den 27 novembr. 1783. Sthlm (Johan A. Carlbohm) (1783). Vinjetter. Vikt ettbladstryck. [#2463] 200:-

Universalplånboksinlägg. Sjette genomsedda & förbättrade uppl. Eskilstuna 1897. Kol plr oa ill. / Man lär där att priset å biljett är å snäll- eller persontåg i I-klass 81/2 öre per km, i II-klass 6 öre och i III-klass 4 öre. Exemplaret i mjukt klot och nyskick. [#16188] 150:-

Nanne-Bråhammar, Marianne. Mysteriet Picasso. En introduktion till Henri-Georges Clouzots färgfilm om konstnären. 1961. 20 s. Ill. [#6436] 50:-

Förteckning öfver värdefulla böcker utgifna af Fahlcranz & Co:s förlag hvilka komma att realiseras till nedsatt pris under tiden 15 september - 15 december 1890. Beställningar expedieras genom Carl Deléen & C:nis bokhandel i Stockholm. 16 s. [#1190] 50:-

Skåne-Hallands Utsädesaktiebolag. Katalog för våren 1914. Helsingborg 1914. 40 s. + 16 fotoplr. Välbev ex sånär som på en stearinfläck på bakre omsl. [#6617] 90:-

Special-priskurant å tvättvridningsmaskinen från Kautschuks- & Guttaperkavaru AB Kuntze & C:o, Stockholm. 1885. Ettbladstryck med 3 ill. [#1779] 60:-

Hunyadi János Bitterkälla. Sthlm 1875. Färgtryck. [#2455] 75:-

AB Julius Slöör Stockholm. Transportanordningar till landtegendomar för gödsel, foder, hö, betor m.m. 14 s. Fina ill. Tv 8:o. U.å. Ca 1920. [#5162] 125:-

Receptbok för konservkokaren Skultuna. Jämte kortfattade råd och anvisningar vid dess begagnande. Utg. av Skultuna bruk. 1931. Ill. 16 s. [#12590] 75:-

Elektrolux dammsugare. Modell 55. 1949. 16 vackert ill s. Litet gmgående riss i marg. [#14057] 50:-

Annonsbilagan till "På skidor" år 1904. Bl.a. L.H. Hagen & C:o. Fabrik og Lager. Ski af prima norsk ask og furu i alle modeller. [#16679] 40:-

Annonsbilagan till "På skidor" år 1908. Bl.a. AB Pilsenbryggeriets alkoholfria, närande och läskande Hälso-öl. [#9227] 40:-

Katalog öfver kollektivutställningen i Örebro 1911. Svenska Ayrshireföreningen. 1911. 39 s. Vackert och välbev ex. [#15903] 150:-

Molenaar, Heinrich. Geharnischte Sonette und andere Kriegsgedichte. Bayreuth 1914. 80 pp. As new. Added is a piece of paper with the text "Vertraulich. Nicht weitergeben. Unzeitgemässe Gedichte herausreissen & vernichten!" The might of this poetry is a bit exaggerated, I think. But all the same...condition and scarceness of the book considered... [#15001] 350:-

Molenaar, Heinrich. Ein Sonettenkranz. S.l.e.a. Printed in Neustadt an der Haardt. (1914). 16 pp. As new. Nice front cover. [#13009] 250:-

Bergstedt, Joh. N. Förslag till förbättrandet af jordbruket på skånska slättbygden. Första delen. q.p.(?). Christianstad (Cedergren) 1824. 137 s. + utv tab. Inga omslag. [#11852] 250:-

(Carl Wilhelm August Tham) Anteckningar till historisk geographi. 1. Intill år 375 e. Chr. 2. 375 - 1500 e. Chr. Sthlm (Westrell) 1856. Fläckat gråpappomslag. 32 s. /Bygdén I:100. [#13348] 300:-

Gezelius, Georg. Äreminne öfver rikscancellern grefve Axel Oxenstierna. Sthlm (Lange) 1774. 56 s. Bl omsl. /Warmholtz 7407. [#6279] 150:-

Förteckning öfver en större samling böcker i juridik, historia, vitterhet, theologi, resebeskrifningar, romaner, dramatik och ekonomi m.m. samt planchverk, gravyrer, lithografier och musikalier som kommer att försäljas å Bokauktionskammaren i Stockholm onsdagen den 10 oktober 1860. Sthlm (Norman) 1860. 18 s. [#5391] 100:-

Förteckning öfver en större samling böcker i juridik, historia, vitterhet, theologi, resebeskrifningar, romaner, dramatik och ekonomi m.m. samt planchverk, gravyrer, lithografier och musikalier som kommer att försäljas å Bokauktionskammaren i Stockholm 1895. 64 s. [#25711] 100:-

Thyrén, Johan C.W. Det "politiska träsket". Föredrag i Jönköping 1928. 21 s. [#10232] 75:-

Linde, Ulf (red.) Kubism. Riksförbundet för bildande konst. Vandringsutst. 167. 1956. 60 s. + fotoplr och stor utv annons bak. [#13386] 250:-


Le Corbusier. Arkitektur, målningar, skulpturer, gobelänger, teckningar. Moderna Museet Stockholm 1958. Utst. kat. 2. 88 s. inkl plr och annonser. [#13653] 300:-

Fant, Eric (praes.) Diss resp. I.D. Thim. Monumenta Sudermannica in templo et paroecia Jaeder. I. q.p. 1804. Senare dek klotpappomslag. 16 s. Texten på latin, svenska och tyska. [#5649] 300:-

Noring, Alexis. Handbok i åkerbruket för skånska bonden. Lund 1839. 96 s. Tr omsl. [#13678] 250:-

(Hakon Ahlberg). Till Thor Thorén vid hans avgång som arbetsutskottets ordförande. 1922. Uppl. 9 numr. ex. Detta har nr 2. [#11326] 150:-

Till Axel Dahlman med anledning av hans 75-årsdag 1929. Knythäfte tryckt i 50 ex. (Pekoral) [#14849] 150:-

Jesu lidandes kraft och nytta uti bedröfwade syndares andeliga upprättelse. Norrköping (Lysén och Raams enka) 1818. Samtida pappomslag. 70 s. Etikett från Kongl. Wetenskapsacademien. [#15799] 125:-

Sandtner, Fr. Ed. Riddartiden. För ungdom beskrifven. Med 12 Plancher. Sthlm (P.G. Berg) 1846. 52 s. + plr. Gult tryckt omslag. Nga blad i slutet fläckade. Ryggen delvis söndr. [#13848] 200:-

Tromlitz, A. von. Riddar Frans. Berättelse från 17:de århundradet. Öfvers. af C.W.M. Skara (Peter Hedenius) 1833. 66 s. Blåa tryckta omslag ngt nötta i ryggen. Namnt. Fredrik Nycander på fr omsl:s insida. [#10785] 175:-

Revolution och republik. Sthlm (L.J. Hjerta) 1838. 95 s. Tryckta gula orig. omslag. Ou. [#10432] 250:-

Lindblom, K.O. Kungsstugan i Örebro, dess historia och väggmålningar m.m. En kvarlefva från vår renässanskonst. Örebro 1909. 44 s. + plr, varav en stor utv i färg, oa ill i texten. Ded. ex. Välbev särtr. [#14847] 175:-

Källström, O. Lindholmens slottsruin. Provgrävning år 1934. Särtr. 1935. Ill. Ded. ex. /Skåne. [#10546] 60:-

Anderbjörk, Jan Erik. En nyfunnen vapengrav i Lekaryd. Särtr. 1945. Ill. Ded. /Småland. [#2403] 50:-

Källström, O. Gustav Vasas silverreduktion från Medelpads och Ångermanlands kyrkor. Särtr. 1934. Ded. [#14922] 50:-

Janson, Sverker och Sandegren, R. Ett slutet fynd från Norrlands äldre stenålder. Särtr. 1942. Ill. Ded. /Hälsingland. [#1278] 50:-

Floderus, Erik. Ett träbeläte från Njutånger. Särtr. 1949. Ill. Ded. /Hälsingland. [#16899] 50:-

Nordén, Arthur. Villfara-stenen. Ett omtvistat fornminne i nyckelställning inom hällristningskronologien. Särtr. 1946. Ded. /Skåne. [#10908] 60:-

Hansson, Harald. Några nya bronsåldersgravar. Särtr. 1936. Ill. Ded. /Småland. [#13136] 60:-

Nordman, C.A. Östsvensk boplatskultur och finländsk stenålder. Särtr. 1922. Ill. Ded. [#10745] 75:-

Niklasson, Nils. Die steinzeitliche Siedlung bei Treben, Kreis Weissenfels, nebst einem Beitrag zur Kenntnis des bandkeramischen Hauses. Mit 10 Abbildungen im Text. Sonderdr. o.J. Ca. 1925. [#1458] 50:-

Oscarsteatern. Direktion: Brunius-Ekman. Program. 1927. Ca 40 s. Ill. Nr 49312. [#16189] 50:-

(Bothén, C.L. Gust. Herm.) På scenen - ifrån salongen! Eller hvad onkel Blasius sett med obeväpnadt öga under 40 år. Okritisk berättelse af Nétob. Sthlm (Huldberg) 1877. 68 s. + annonser. Välbev ouppsk ex. med stämplat P.H. på det tr fr omsl. (Pelle Holm). [#8334] 275:-

Ornitologi. Katalog N:o 96 från Björck & Börjesson. 1912. [#3579] 100:-

Katalog N:o 271. Matematik,... Astronomi. Björck & Börjesson. 1932. [#11295] 75:-


Handbok för fruntimmers-handarbeten innehållande tapisseri-mönster, broderier, m.m. Andra häftet. Sthlm (Lundholm) 1872. 7 s. text + 3 utv plr oa ill i texten. Bakre omsl loss. Fragilt men komplett. [#10674] 150:-

Lätta frivolitetsspetsar. Häfte 2. Beyers Mönsterböcker... U.å. Ca 1925. 33 spetsar med ill. [#1281] 75:-

Kriget mot Sovjetryssland. Rikskansler Hitlers proklamation till det tyska folket. 1941. 96 s. /Innehåller därjämte 4 rapporter. Häftet i nyskick. [#10498] 150:-

Grimm, Friedrich. Vom Sinn dieses Krieges. Berlin 1940. 29 s. [#1005] 150:-

Frisch, Hermann. Die englische Wirtschaft Frühjahr 1941. 46 s. [#1052] 100:-

Junges Europa. Blätter der Frontkämpfer der akademischen Jugend Europas. 1942. Heft 7. 72 pp. + one plate. I.a. Esa Hyyppä, Europa wird im Kampf geboren. Gudmund Lunde, Die geistigen Gesetze des Weltgeschens. [#3633] 150:-

Junges Europa. Blätter der akademischen Jugend Europas. 1942. Heft 8. 72 pp. + one pl. I.a. Ulrich Gmelin, Von der schöpferischen Kraft im Kriege. Stig Mark, Die grossen Persönlichkeiten. [#12424] 150:-

Junges Europa. Blätter der akademischen Jugend Europas. 1943. Heft 3. 72 pp + one plate. I.a. H.J. De Vleeschouwer, Die Polarität der europäischen Philosophie. Werner Meyer, Der europäische Imperativ. [#12622] 150:-

Wahlström, Gunnar. "Nutidstvivel, nöjeshets eller...?" Vara 1952. 16 s. /Förf. upprörs över ungdomens bristande moral... [#10676] 30:-

Kalling, Sten. En husarofficer som lantjunkare. 1956. Särtr. 18 s. med ett flertal gamla ill i texten. Ded. ex. * [#56560] 90:-

info@antikvariatolofsson.seHem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / Abbreviations