Hem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / AbbreviationsJORDBRUK, SKOG - AGRICULTURE, FORESTRY

Friska grödor genom lämpliga växtskyddsmedel. Ewos handböcker Nr 2. 1948. 32 s. 8 färgplanscher och ett vackert omslag i färg oa ill i texten. [#68172] 80:-

Friska djur genom lämplig utfodring. Ewos handböcker Nr 1. 1952. 35 s. + ett vackert omslag i färg oa ill i texten. [#68173] 80:-

Bolin, Lorentz. Strövtåg i skog och mark bland växter och djur. Handledning vid ungdomens studieutflykter. 1947. 104 s. + annonser. Med många ill i texten. Nedre snitt lagerfläckat. /JUF:s handböcker nr 7. [#68176] 60:-

Rosenblad, Matthias. Tal, om de i senare tider vidtagne allmänna författningar till jordbrukets uphjelpande uti fäderneslandet, hållit i kongl. Vetenskaps-academien, 1807. Strengnäs, Segerstedt, 1807. 45 s. Med grav. titelvignette. Osk. ex. med gråpappsrygg. Rent ex. [#60277] 450:-

Remröd, Jan.  The Forest of Opportunity. 1991. Skogsindustrierna. 103 s. Många ill. [#58924] 70:-

Middleton, David.  Ancient forests. A celebration of North America's old-growth wilderness. 1992. Chronicle Books. 107 pp. Many nice illustrations. Square 4:o. [#58925] 125:-

Bolger, F.J. The investigator's book  of animal husbandry. 1965. P's   pictorial hard covers. 104 pp. Many nice illustrations. / Rural   Studies Series 3.  [#57242]  80:-

Fries, Nils. Über die Bedeutung von Wuchsstoffen für das Wachstum verschiedener Pilze. Uppsala 1938. Diss. 188 S. [#54582] 250:-

Langlet, Olof. Studier över tallens fysiologiska variabilitet och dess samband med klimatet. Ett bidrag till kännedom om tallens ekotyper. 1936. Aa. 186 s. Ill. [#54583] 200:-

Ingers & Carlsson. Bonden i svensk historia. I-III. 3 vol. 1943-56. Förlagshklotbd med skomsl. Välbev exemplar. [#54517] 800:-

Thermaenius, Edvard (utg.) Svensk bondepolitik. Memoarer och brev. 1931. Gebers. Solitt klotbd med fr omsl medb. Fint och rent exemplar som tillhört Klara församling i Stockholm. 392 s. + 8 plr. [#54394] 150:-

Lemne, Lars. Den framtida jordbruksproduktionens inriktning och omfattning. 1946. Aa. 190 s. Ded. ex. [#52098] 150:-

Arenander, E.O. Om konstgödselns användning. Femte omarb uppl. 1907. 52 s. Tr omsl. Välbev. [#48288] 70:-

Arenander, E.O. Om konstgödselns användning. Sjätte omarb uppl. 1909. 48 s. Ill. Tr omsl. Välbev. [#48289] 70:-

Sveriges jordbruk och fiske. Kortfattad översikt utarb av Kungl. Lantbruksstyrelsen. 1930. 51 s. med 31 foto- oa ill i texten. [#48290] 80:-

Eckerbom, A.K. Höstgödsling. Några försök och rön att förtjäna på. 1913. 11 s. Tr omsl. [#48291] 60:-

Eggertz, C.G. Om i handeln förekommande konstgjorda gödslingsämnen och deras användning. 1893. 47 s. Tr omsl. / Småskrifter i lantbruk. V. [#48292] 90:-

v. Feilitzen, Carl (öfvers.). Om växternas näringsförhållanden samt åkerjordarternas uppkomst och egenskaper. 1882. Norstedts. 26 s. Tr omsl. [#48293] 70:-

Arrhenius, J. Handbok i svenska jordbruket. Första delen. Med 19 trädsnitt. Upsala 1859. På författarens förlag/J. Sundvallson. Samtida hfrbd med gulddek rygg. 295 s. Fint bd och ren inlaga. [#52206] 200:-

Carlsson, Sten. Bonden i svensk historia. Del III. Med bidrag av Albert Eskeröd. 1956. Förlagshalvklotbd med skomsl. 544 s. Ill. / Omfattar perioden 1800-1914. [#45386] 280:-

Strandberg, Petter. Anledning til Åkerbrukets förbättring och snara uphielpande, efter flera års försök och rön... 1749. 12 s. Ej omsl. [#44496] 200:-

Adlersparre, Axel. Något om skånska åkerbruket och åkerbruk i allmänhet. Sth, Hjerta, 1836. 26 s. Ej omsl. [#44498] 200:-

(Billbergh, Joh. Peter). Om jordbrukets skatter och besvär samt den egentliga orsaken till landtmannens närvarande förlägenhet. Sth, Hörberg, 1832. Ca 50 s. Med ett samtida marmorerat omslag. Lite tummat ex med särskilt övre marg o hörn skamfilade. Många statistiska uppgifter såsom uppgift på medelvärdet af ett mantal i hvarje län, enligt 1827 års bevillningstaxering. Wärmland högst med 9495 riksdaler, Jemtlands län lägst med 1888 riksdaler. / Bygdén II:205. [#44499] 350:-

Några rön uti Landt-Hushållningen, efter pröfwad erfarenhet til thet allmännas tienst wälment framgifne. 1749. 14 s. Ej omsl.Ren inlaga. [#44500] 200:-

Kort och nödig underrättelse, huru then i nästgräntsande orter och länder gångbata Boskaps Siukan förekommas, samt therest then sig insmyga skulle, botas må. Åhr 1745. 8 s. Vign. Texten på svenska men de utfärdade recepten är på både svenska och latin! 'Saltbitter åtta Lod. Nitri Crudi uncias qvatuor' etc, etc. [#44503] 200:-

Priskurant från Jac. Ericsons plantskola Halmstad. 1915. 36 s. Ill. [#43688] 100:-

Eckerbom, A.K. Höstgödsling. Några försök och rön att förtjäna på. 1913. 11 s. Fint omsl. [#43690] 80:-

Almroth, A.G.J. Kort gödsellära. Gbg 1906. 48 s. Fotoill. Fint ex. [#43691] 125:-

Kellgren, A.G. Kalkkväfve. Dess betydelse... i jordbruket. 1913. 27 s. [#43692] 90:-

Luftens kväve och växtodlingen. Fin informatonsbroschur från Kalksalpeter. 1934. Ca 50 s. Rikt o vackert ill. [#43693] 125:-

Toxidol. Vackra frukt, bättre skördar. 1954. Rosenhagens plantskolor. Utvikbar priskurant. [#43617] 80:-

Mellby Plantskola, Grenna. Innehavare: P.J. Åslund, Vålberg. Priskurant. 32 s. U.å. Ca 1930. [#43618] 125:-

Osvald, Hugo. Handledning i gödsling. Med särskild hänsyn tagen till användningen av de svenska kvävegödselmedlen. 1935. 64 s. Fotoill. [#43620] 80:-

Svanberg, Olof. Mineralfoder. Radioföredrag 1946. Ngt nött ettbladstryck. [#43622] 50:-

Deltaplex 500 för utfodring av däggdjur... U.å. Ca 1960. Utvikbart ettbladstryck. [#43623] 50:-

Swahn, O. Råd till djurägare angående ympning mot rödsjuka... U.å. Ca 1960. Vikt ettbladstryck. [#43624] 50:-

Sandstedt, H. Råd till ägare av hushållsgrisar angående fodertillskott till förebyggande av rakitis... U.å. Ca 1960. Vikt ettbladstryck. [#43625] 50:-

Träskman, S. Kycklingarnas inhysning, utfodring och vård. 1953. Vikt ettbladstryck. [#43626] 50:-

Frölich, Allan. Bättre kvalitet hos konsumtionsäggen. Radioföredrag 1952. Vikt ettbladstryck. [#43628] 50:-

Det svenska kycklingmärket 'Pilo'. U.å. Ca 1960. Vikt ettbladstryck. [#43629] 50:-

Deltaplex. Vitaminbolaget. 1956. Vikt ettbladstryck. [#43630] 50:-

KF Foder. 5 ettbladstryck för hästar, nötkreatur etc. U.å. Ca 1965. [#43631] 50:-

Tranets vitaminer i nytt preparat. Reklamtryck. Ettbladstr. [#43634] 30:-

Regulex. Bra potatis förblir bra behandlad med Regulex. Utvikbart reklamtryck. Ca 1950. [#43636] 50:-

Reklamtryck från EKA för Metasilikat i lantbruket. Ca 1950. Vikt ettbladstryck. [#43637] 50:-

Reklamtryck för Ortho. Specialpreparat för trädgården. Ca 1960. [#43639] 4 s.

Reklamtryck för Panogen betningsmedel. 1952. Vikt ettbladstryck. [#43640] 50:-

Ewos. För frisk potatis. Mot bladmögel och brunröta. Ca 1950. Ettbladstryck. [#43641] 50:-

Ewos. Möt angrepp av bladmögel och brunröta med Guzol. Ca 1950. Vikt ettbladstryck. [#43642] 50:-

Fosfatbolaget. Herba 10 för vattning, Herba 23 kornad - nedmyllas. Högvärdiga gödselmedel med mikroelement. Ca 1950. Vikt ettbladstryck. [#43643] 50:-

Söderbaum, H.G. Karbidkväfve (kalk-kväfve) ett nytt kväfvegödselmedel. Några upplysningar och råd. 1907. Svea. 30 s. med röda tr omsl. [#43644] 100:-

Giöbel, G. Om fosforsyregödsling med särskild hänsyn till Thomasfosfat. Ca 1940. 16 s. Fotoill. Vackert omslag. [#43645] 100:-

Wallin, Bror. Betesmarkernas gödsling. 1936. 47 s. Fotoill. [#43646] 100:-

Eckerbom, A.K. Vårgödsling. Nya och gamla inkomstkällor. Helsingborg 1914. 16 s. [#43647] 100:-

Forsberg, L. Jordens kalkning. Malmö 1915. 31 s. + ett 10-tal plr. oa ill i texten. Ett mkt vackert o välbev tryck. [#43648] 150:-

De konstgjorda gödslingsmedlens rätta användande. Med afbildningar. Af P.A. B-g. Gbg 1904. 27 s. Fotoill. [#43649] 100:-

Virussjukdomar hos potatis. Utg av Statens livsmedelskommission. 1943. 8 s. Färgill. [#43650] 70:-

Winkler, Hugo. Baljväxtrikare slåttervallar. 1942. 19 s. Foto- oa ill i texten. [#43651] 90:-

Reklamtryck från Sockerbolaget. Betfor. Svenskt fodermedel med 35-40 % melass. Vikt ettbladstryck. [#43652] 50:-

Bolin, Pehr. Konstgödselmedlen och derasanvändande i jordbruket. 1916. 68 s. Fotoill. [#43672] 90:-

Bolin, Pehr. De konstgjorda gödselmedlen och deras användning. 1907. 47 s. Fint ex av första uppl. [#43673] 100:-

Bolin, Pehr. De konstgjorda gödselmedlen och dessas användning vid jordbruket. 1914. Andra uppl. 61 s. Fint ex. [#43674] 100:-

Vara kontrollhönseri. En lönande äggproduktion. Handledning. 1949. 18 s. Med många ill. Omsl lätt fläckat. [#43675] 80:-

Linkakor och linkakmjöl. Kort sammanfattning... Linoljeslageriernas försäljningsaktiebolag. 1927. 32 s. Fotoill. [#43677] 100:-

Hur köper ni ert trädgårdsfrö? Råd, anvisningar... J.E. Ohlsens enke. 1940. 14 s. [#43678] 80:-

Callmar, G. Fruktträdens gödsling. Ca 1950. Taget ur bd. [#43679] 30:-

Kellgren, A.G. Öfvergödsla vallarne! Några ord om förutsättningarne för lönande höproduktion. 1910. 16 s. Fint ex. [#43680] 100:-

Eckerbom, A.K. Öfvergödsla vallar och lindor. 1913. 16 s. Fint ex. [#43681] 100:-

Osvald, Hugo. Potatisodling. 1942. 31 s. Ill. [#43682] 80:-

Backström, Olof och Bo. Skogsliv. 1989. Banum/Skogen förlag. Grönt förlagsklotbd med skomsl. 225 s. Ill. 4:o. Nyskick. / Ifö II-1 [#43123] 200:-

Bolin, Pehr. Jordbruksbok för pojkar. 1915. Fritzes. Inb med ill omsl. 219 s. + 8 färgtryckta tavlor och 90 bilder i texten. [#42495] 125:-

Kardell, Lars. Tranbärseken. Några aha-upplevelser i min forskning kring skogsutnyttjandet. 1997. SLU. 56 s. Ill. / Rapport 68 från Inst för skoglig landskapsvård. [#41077] 80:-

Lindgren, G. Odlingssystemen i Västergötland före den agrara revolutionen. Särtr. 1937. 8 s. Ill. Ded. ex. [#37282] 90:-

Ingelög, Torleif. Floravård i skogsbruket. Del 1. Allmän del. Skogsstyrelsens förlag 1988. 3:e reviderade upplagan. Pappband. 160 s. Illustrerad. [#30538] 110:-

Cajander, Zakarias. Lärobok i den moderna kreatursskötseln, tillegnad svenska och finska folket. Sthlm (Eriksson) 1888. Vackert samtida ljusbrunt hfrbd med rikt guldorn rygg med 4 upph bind och tvänne ryggtitelfält i orange kulör. 220 s. inkl ett träsnitt. Med förf:s ded till Högädle Herr Lars Bergstedt. [#31464] 500:-

Ewerlöf, General-Consul. Om Landtmanna-Förhållandena i konungariket Danmark. Kortfattad framställning efter offentliga handlingar. Lund (Gleerup) 1854. Fint samtida hfrbd. 166 s. [#22423] 450:-

Jirlow, Ragnar. Zur Terminologie der Flachsbereitung in den germanischen Sprachen. I. Göteborg 1926. Diss. xxxiv + 158 pp. With 42 illustrations. [#24051] 350:-

Eiche, Vilhelms. Cold Damage and Plant Mortality in Experimental Provenance Plantations with Scots Pine in Northern Sweden. Köldskador och plantdöd i proveniensförsök med tall i Norrland. 1966. Diss. 220 pp. Ills. /Studia forestalia suecica 36. Med förf:s ded. [#20663] 150:-

Andersson, Enar. Cone and Seed Studies in Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.). Kott- och fröstudier hos gran. 1965. Diss. In all about 275 pp. Ills. /Studia forestalia suecica 23. Med förf:s ded. [#20664] 150:-

Hoegh, Hans Jörgen Christian. Anwisning til et wäl inrättadt jord-bruk för landthushållare, som hafwa fått sin jord utskiftad från samhäfd, brukbar äfwen för andra jordbrukare. Pris-skrift, som af Kongl. Landthushållningssällskapet i Dannemark erhållit 1:sta guldmedaillen år 1794. Första delen. Sthlm 1799. Samtida eller ngt senare skinnryggbd. Uppgiften att det rör sig om ett första band är bläcköverstruken. II utk. Ren inlaga. Svensk övers. [#20422] 350:-

Arrhenius, J. Handbok i svenska jordbruket. I-II. a.s.u. Sthlm (Förf:s förl.) 1874. Samtida nött hfrbd. Med talrika i texten intryckta bilder. Samtida nött hfrbd. Inalles ca 850 s. Namnt. J.F. Cederström. [#19182] 250:-

De Geer, Gerard. Sveriges naturrikedomar. I-II. 2 vol. 1946-50. Välbev dek linnebd. Inalles ca 650 s. + mängder med utv kol oa plr och kartor. Stplr. [#4036] 300:-

Emigrationsutredningen. Bilaga IX. 1909. 323 s. Den jordbruksidkande befolkningen i Sverige 1751-1900. Statistisk-demografisk studie på grundval af de svenska yrkesräkningarna. Ryggen delvis söndr. [#12770] 250:-

Emigrationsutredningen. Bilaga X. 1910. 160 s. Bondeklassens undergräfvande. Faran af bondeklassens undergräfvande i sammangang med de gamla arfvejordsåskådningarnas upplösning, emigrationen och bondjordens mobilisering. [#10227] 300:-

Johnson, Cuthbert W. and Shaw, William. The Farmer's Almanac and Calendar. I-V. 4 vols. 1841-52. In all about 1500 pp. Contemp half calf, spines gilt. Nice copies. [#14285] 1200:-

Skåne-Hallands Utsädesaktiebolag. Katalog för våren 1914. Helsingborg 1914. 40 s. + 16 fotoplr. Välbev ex sånär som på en stearinfläck på bakre omsl. [#6617] 90:-

AB Julius Slöör Stockholm. Transportanordningar till landtegendomar för gödsel, foder, hö, betor m.m. 14 s. Fina ill. Tv 8:o. U.å. Ca 1920. [#5162] 125:-

Katalog öfver kollektivutställningen i Örebro 1911. Svenska Ayrshireföreningen. 1911. 39 s. Vackert och välbev ex. [#15903] 150:-

Ernest, E. Jordbrukslära för ungdomsskolor, jordbrukskurser och självstudium. 6 uppl. 1946. F's klotbd i nyskick. Ill. 640 s. + utv kolorerad markkarta över Rolsta Gård. /Omfattar 2 delar: Allmän jordbrukslära och Växtodlingslära. [#4488] 250:-

Patten, Bradley M. Embryology of the Pig. 1952. P's cloth. 366 pp with 412 figures. 3rd ed. [#13933] 125:-

Dukes, H.H. The Physiology of Domestic Animals. 1947. P's cloth. 829 pp. Ills. Some underlinings. 6tf ed. [#11548] 125:-

Hammond, John. Farm Animals. Their Breeding, Growth, and Inheritance. 1956. P's cloth. 272 pp. Ills. Some underlinings. [#13222] 125:-

Maynard, L.A. and Loosli, J.K. Animal Nutrition. 1956. P's cloth. 484 pp. Ills. Some underlinings. [#7098] 125:-

Svanberg, Olof. Mikroelement och några andra sekundära grundämnen i jordbruk och husdjursskötsel. 1949. Hklotbd. 162 s. Streckat ex. [#6320] 75:-

Åberg, E. och Smedgård, G. Lärobok i botanik. 1950. F's vackert dek hklotbd. 188 s. + plr oa ill i texten. Lätt streckat ex. [#8797] 80:-

Swenska Boskaps-Afwelen til sin rätta wård och skötsel uti helsos och sjukdoms tid, igenom pröfwade medel och nyttige råd, til landtmanna tjenst ihopsamlade af G.F-H. Götheborg (Immanuel Smitt) 1776. Samtida hfrbd där nedre delen av ryggen saknas. Ryggtext: Hiortbergs swenska boskapsafwel. (16), 536, (30) s. inkl 3 plr med 6 fig. (alla). [#15289] 1000:-

(Goudar). Les intérêts de la France mal entendus, dans les branches de l'agriculture, de la population, des finances, du commerce, de la marine, et de l'industrie. Par un citoyen. I-II. 2 vols. q.p. Amsterdam 1757. 830 pp. Contemp half calf. [#10517] 1200:-

Hochheimer, C.A.F. Allmän hushålls- och konstbok. I-II. 2 vol. 1805-07. Samtida hfrbd. [#6705] 1500:-

Tidskrift för veterinärer och landthushållare. Utg. af lärarne vid kongl Veterinärinstitutet. Red. af J.G.H. Kinberg. 1875-1881. Årgångarna 1-7 inb. i 5 välbev och uniforma hfrbd med sparsam ryggdekor. Inalles ca 1800 s. [#3133] 750:-

Tidskrift för veterinärmedicin och husdjursskötsel. Utg. af Fr. Lundberg. 1868-1873. Årgångarna 5-9 inb. i 3 välbev och uniforma hfrbd med sparsam ryggdekor. Inalles ca 1500 s. [#11965] 600:-

Tidskrift för veterinärmedicin och husdjursskötsel. Utg. af C.A. Lindquist. 1882-1891. Årgångarna1-10 inb. i 5 välbev och uniforma hfrbd med sparsam ryggdekor. Inalles ca 2500 s. [#2753] 1000:-

Nathorst, J.T. (utg.). Qvartalstidskrift för landtmän. I:1-5. a.s.u. 1833-5. 332 s. + 4 utv plr med 4 träsnitt av jordbruksredskap. Vackert hfrbd. [#17138] 1200:-

Mayr, Heinrich. Die Waldungen von Nordamerika, ihre Holzarten, deren Anbaufähigkeit und forstlicher Werth für Europa... München (Rieger) 1890. Fine half calf. Maps and other ills. 460 pp. /Scarce. [#15657] 800:-

Ulyatt, Kenneth. Cowboys. Svensk text: Gun Uddenberg. 1976. 48 s. Ill. Carlsen/If: Vår spännande värld. [#21288] 60:-

info@antikvariatolofsson.seHem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / Abbreviations