Hem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / AbbreviationsFÖRORDNINGAR M.M.

Riddarhus-Ordning; af Kongl. Maj:t stadfästad å Stockholms slott den 16 julii 1818. 30 s. [#63005] 100:-

Riddarhus-Ordning; af Kongl. Maj:t stadfästad å Stockholms slott den 19 december 1829. 20 s. Omsl ngt fl. [#63006] 100:-

Kongl. Maj:ts och Riksens Ständers faststälde Riksdags-Ordning; dat. 1810. Ca 60 s. [#63008] 100:-

Kongl. Maj:ts och Riksens Ständers faststälde Answarighets-Lag för Stats-Rådets Ledamöter, Föredragande, och Konungens Rådgifware i Commando-Mål. 1810. 8 s. [#63009] 100:-

Kongl. Maj:ts och Riksens Ständers faststälde Answarighets-Lag för Riksens Ständers Fullmägtige i Banquen; 1810. 8 s. [#63010] 100:-

Kongl. Maj:ts Taxa på Inrikes Land-Tullen. Gifwen Stockholm i Råd-Kammaren 1756. Pet. Momma. 48 s. Vinjetter. [#62031] 200:-

Kongl. Maj:ts förnyade nådiga Reglemente för Civil-statens Pensions-inrättning... 1832. 28 s. + utviktabell. [#62032] 125:-

Puncter, om hwilka Kongl. Maj:t i nåder welat Riksens Ständer underrätta. 1800. Ca 50 s. [#62033] 150:-

Handlingar om Grundlagarnes Wärkställighet, tryckte på Riksens Höglofliga Ständers Befalning wid Riksdagen år 1756. 42 s. [#62034] 150:-

Kungörelse...,at Arrendet af Drottninghamns eller Hamnskärs krog i Södermanland ... i Selebo härad och Öfwer Enhörna sokn...genom öppen Auction... 1780. Ettbladstryck. Hörnklippt nertill utan textförlust. *[#62382] 200:-

Kungiörelse. På Kongl. Maj:ts nådigaste befallning, ang för thetta hofmästaren hos Kongl. Pagerne Severin Bredha... för thes förgripeliga utlåtelser... undergå sex års landsflykt... 1756. Stort vikt ettbladstryck. *[#62383] 200:-

Kundgjörelse. Angående et af för thetta håfmästaren hos Kongl. Pagerne Jacob Ichsell på Riddarhus-salen hållit tal. /Afskrifter infordras wid femhundrade Daler silfwermynts wite. 1756. Stort vikt ettbladstryck. *[#62384] 200:-

Kongl. Maj:ts och Rikets Commerce-Collegii Kungörelse, angående Gula Feberns utbrott uti Staden Charleston i Södra Carolina. 1828. Ettbladstr. 4 s. [#61051] 100:-

Kongl. Maj:ts och Rikets Commerce-Collegii Kungörelse, angående Gula Feberns utbrott i Gibraltar. 1828. Ettbladstr. 4 s. [#61052] 100:-

Kongl. Maj:ts och Rikets Commerce-Collegii Kungörelse, angående en smittosam sjukdom i Gibraltar. 1828. Ettbladstr. 4 s. [#61053] 100:-

Kongl. Maj:ts och Rikets Commerce-Collegii Kungörelse, angående Gula Feberns utbrott uti Staden Charleston i Södra Carolina. 1828. Ettbladstr. 4 s. [#61054] 100:-

Kongl. Maj:ts och Rikets Commerce-Collegii Kungörelse, angående Gula Feberns utbrott i Städerna New-Orleans, Mobile, Pensacola och Savannah i Förenta Staterne af Norra Amerika. 1827. Ettbladstr. 4 s. [#61055] 100:-

Kongl. Maj:ts och Rikets Commerce-Collegii Kungörelse, angående Gula Feberns utbrott uti Staden Charlestonuti Syd-Carolina. 1827. Ettbladstr. 4 s. [#61056] 100:-

Kongl. Maj:ts och Rikets Commerce-Collegii Kungörelse, angående Gula Feberns utbrott i Gibraltar. 1828. Ettbladstr. 4 s. [#61057] 100:-

Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, angående behandlingen af waror, bergade från strandade fartyg, som kommit från smittad ort. 1831. Ettbladstr. 4 s. [#61058] 125:-

Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse om ändringar och tillägg uti en del Medicinalförfattningar, till beredande af en förbättrad hälsowård i Landsorterne. 1828. 10 s. [#61059] 125:-

Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse,... om Sockenstämmor och Kyrkoråd, föranledde af den kyrkoråden hädanefter tillkommande tillsyn i afseende på allmänna hälsowården. 1828. Ettbladstr. 4 s. [#61060] 100:-

Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse om hwad iagttagas bör, i händelse farsoten Cholera skulle inom Riket yppas;... 1831. Ca 70 s. [#61061] 200:-

Kongl. Maj:ts Nådiga Instruction för dess Sundhets-Collegium;... 1815. 1816. Ca 25 s. [#61062] 125:-

Kongl. Collegii Medici Kungörelse om Förhöjning i prisen å Medicamanter. 1808. Ettbladstr. 4 s. [#61063] 100:-

Kongl. Maj:ts Nådige Kundgiöresle, angående en af Ridderskapet och Adelen, samt Präste- och Borgare-stånden bewiljad afgift, til ytterligare fond för Medicinal-Werket. 1770. Ettbladstr. 4 s. [#61064] 125:-

Kongl. Maj:ts Nådige Kundgiöresle, angående en wiss afgift af Swenskt Bränwins försälgning till Medicinal-werkets upprätthållande. 1766. Fuktfläckat exemplar. Ettbladstr. 4 s. [#61065] 100:-

Underdånig berättelse till Kongl. Maj:t af Kongl. Seraphimer-Ordens-Gillet, angående verkställde förbättringar vid Hospitalerne. 1832. 12 s. [#61066] 100:-

Kongl. Maj:ts Stadga och Förordning huru den så kallade Chartæ Sigillatæ Afgiften hädanefter skall betalas och erläggas. 1732. 16 s. Vignette i form av en kungakrona. [#61085] 250:-

Kongl. Maj:ts Stadga, angående Godzen, theres Reduction, och hwad ther widh hänger. 1655. Henrich Keyser. 30 s. Vignette i form av krönt vapensköld på titelsidan. Bra ex. [#61086] 500:-

Kongl. Maj:ts Stadga, om Wår Christelige Religions rätta öffning och Conservation. 1655. Henrich Keyser. 30 s. Vignette i form av krönt vapensköld på titelsidan. Bra ex. [#61087] 500:-

Sweriges Rikes Ständers Besluth, som aff them enhälleligen gjordes på then Allmänne Rijkzdagh som hölts i Stockholm, then 25. junij åhr M.DC.LV. (1655). Henrich Keyser. 30 s. Vignette i form av krönt vapensköld på titelsidan. Titelsidan med riven marginal nertill utan textförlust. [#61088] 300:-

Kongl. Maj:ts Stadga, angående afträdes- och förmons- samt boskillnads- och urarfwa-mål. 1798. + Kongl. Maj:ts Förordning, angående wisse omständigheter uti lagsöknings- och utmätnings-mål... 1798. + Kongl. Maj:ts Förordning, angående hwad Bolag i akt taga böra. som under så kallad Firma, eller serskild antagen handtekning, wilja Handels- och Fabriquesrörelse idka. 1798. Inalles ca 60 s. [#61089] 150:-

Kungörelse om Tomtöre-afgiftens erläggande... 1817. 4 s. [#61090] 70:-

Kungörelse, ang Spisqwarters-Idkares och Klädmäklares skyldighet... sig inställa. 1816. 4 s. [#61092] 80:-

Kongl. Maj:ts kungörelse ang Den under Kongl. Maj:ts Resa til S:t Peterburg tilförordnade Regerings uphörande. 1801. 4 s. [#61095] 70:-

Kongl. Maj:ts... kungörelse ang Presterättigheters utgörande af Torpare och Backstuguhjon. / om dagswerke hos presten... 1810. 4 s. [#61096] 80:-

Kongl. Maj:ts kungörelse,... å Swenska och Finska Allmogens Fri- och Rättigheter. 1789. 4 s. [#61097] 60:-

Kongl. Maj:ts kungörelse om Wexel-förbindelsernas återställande med staden Hamburg... 1814. 4 s. [#61098] 80:-

Kungörelse och warning för husbönder och tjenstehjon; med föreskrift om stämmodagar och upsägning. 1817. 8 s. [#61099] 80:-

Kongl. Maj:ts... kungörelse, ang Boställs-Twisters uptagande och afgörande, m.m. 1815. 4 s. [#61100] 60:-

Kongl. Maj:ts... kungörelse, hwad förmoner the skola njuta, som godwilligt angifwa sig til Artillerie-Kuskar och Trossdrängar wid the til Pomern commenderade... regementerne. 1758. 4 s. [#61101] 70:-

Kongl. Maj:ts kungörelse ang Præmier för them, som til Garfwerierne eller andre Läder-Berednings Werk försälja rå skinn af hund eller katt, så wäl som hästehudar. 1757. 4 s. [#61102] 125:-

Kungörelse ang upbörden af de Wadstena Krigsmanshus-Cassa tillkommande afgifter för fastighetsköp här i staden. 1832. 4 s. [#61103] 80:-

Kongl. Maj:ts kungörelse, ang jord- eller hemmans-ägares answarighet för... gatehusmäns, inhyseshjons,... krono-utlagor. 1803. 4 s. [#61104] 80:-

Kungörelse ang auditeuren Peter Jonas Junbecks förordnande, at wara Hall- och Handtwerkeri-Fiscal här i staden. 1801. 4 s. [#61105] 125:-

Kongl. Maj:ts... kungörelse, om Reversalernes inrättande å the Penninge-Lefwereringar... i Kronans Cassor. 1776. 4 s. [#61106] 90:-

Kongl. Maj:ts... kungörelse och reglemente, ang en förbättrad Pensions-Stat för Militaire och Civile-Embets- och tjenstemäns i fattigdom efterlemnade enkor och barn. 1798. 8 s. [#61107] 80:-

Kongl. Directionens öfwer Arméens pensions-cassa Kungörelse, om pensions-utdelningen 1802 för år 1801. /från general-majoren S.H. Horn med 333R:d 16 sk. till trumpetaren J.H. Stede som fick utkvittera 12 R:d. 1802. Ca 20 s. [#61108] 150:-

Kungörelse om pensionsutdelningen på Drottningens Hospital... 1816. Ettbladstryck. [#61109] 50:-

Carl Johan, med Guds nåde,... Circulaire-Bref, ang utlösen af Fullmakter, öppna bref... som från Krigs-Expeditionen utlösas. 1824. 4 s. [#60775] 60:-

Adolph Friedrich med Guds nåde... om Rännewins brännande etc 1762. 4 s. [#60776] 80:-

Circulaire-Bref... ang sättet at til Kongl. Kamar-Collegium insända recepissen och förklaringar i bytesmål. 1813. 4 s. [#60777] 50:-

Circulaire-Bref... ang stämpladt papper til aäktenskaps lysnings sedlar... 1777. 8 s. [#60778] 70:-

Circulaire-Bref... ang Bondeståndets klagan... rörande olikhet wid Krono-skjutsningars utgörande. 1802. 4 s. [#60779] 50:-

Circulaire-Bref... ang huru en del Kronans räntor, som utgå i penningar, böra beräknas, antingen efter Tre eller Sex Dal. Silfwermynt Riksdalern. 1777. 8 s. [#60780] 100:-

Circulaire-Bref... huru förhållas skall å förkomne eller förlorade Kronans persedlar. 1828. 4 s. Fuktfläckad marginal. [#60781] 50:-

Circulaire om åtskilligt som vid Regementsskrifvarnes Räkningar iakttagas bör. 1824. 4 s. [#60782] 60:-

Circulaire... om åtskilligt som vid uppbörden af Passevolance-medlen bör iakttagas. 1824. 4 s. [#60783] 60:-

Wi Carl Johan,... konung Carl XIII glorwördigst i åminnelse... om wår Högste domstols beslut... under wårt secret utfärdas... 1820. Ettbladstryck. [#60784] 50:-

Wi Carl... Circulaire om att utrusta Kapare-Fartyg... under Blockaden... 1814. Ettbladstryck. [#60785] 50:-

Utdrag af Kongl. General Tull-Directionens utlåtande, ang inrikes bevakningens upphörande, m.m. 1819. 16 s. [#60786] 60:-

Förteckning på Kongl. Placater, Resolutioner, Förordningar och Påbud..., som af Trycket utkommit år 1819. 1820. 12 s. [#60787] 80:-

Förteckning på Kongl. Placater, Resolutioner, Förordningar och Påbud..., som af Trycket utkommit år 1801. (1802). 12 s. [#60788] 80:-

Förteckning på Kongl. Placater, Resolutioner, Förordningar och Påbud..., som af Trycket utkommit år 1801. (1802). 12 s. På tjockt lumppapper. [#60789] 100:-

Förteckning på Kongl. Placater, Resolutioner, Förordningar och Påbud..., som af Trycket utkommit år 1802. (1803). 12 s. [#60790] 80:-

Förteckning på Kongl. Placater, Resolutioner, Förordningar och Påbud..., som af Trycket utkommit år 1802. (1803). 12 s. På tjockt lumppapper. [#60791] 100:-

Förteckning på Kongl. Placater, Resolutioner, Förordningar och Påbud..., som af Trycket utkommit år 1821. (1822). 12 s. [#60792] 70:-

Förteckning på Öfwer-Ståthållare-Embetets samt Borgmästare och Råds i Stockholm år 1801 af trycket utgifne Kungörelser. 1802. 4 s. Fl marg. [#60793] 50:-

Förteckning på Öfwer-Ståthållare-Embetets samt Borgmästare och Råds i Stockholm år 1820 af trycket utgifne Kungörelser. 1821. 4 s. [#60794] 50:-

Förteckning på Öfwer-Ståthållare-Embetets samt Borgmästare och Råds i Stockholm år 1802 af trycket utgifne Kungörelser. 1803. 4 s. [#60795] 50:-

Förteckning på Öfwer-Ståthållare-Embetets samt Borgmästare och Råds i Stockholm år 1801 af trycket utgifne Kungörelser. 1802. 4 s. På tjockt lumppapper. [#60796] 60:-

Gustaf med Guds nåde... Circulaire-Bref... 28 Aug. 1771. 4 s. [#60797] 80:-

Ödmjukt Memorial! Upl. hos Ridd. och Adeln 1770. 1770. Salvius. 4 s. [#60798] 60:-

Transumt af Riksens ... Rewisorers berättelse. ang den... granskning af Allmänna Magasins-Inrättningens räkenskaper för åren 1816, 1817 och 1818,... afgifne utlåtanden. 1821. 24 s. [#60799] 80:-

Utdrag af Protocollet,... i Riksens Ständers hemliga Utskott, wid Riksdagen i Norrköping, 1800. 1800. 8 s. [#60800] 80:-

Circulär Bref till samtelige Regementer... 1824. Vikt ettbladstryck. Välbevarat ex. Om pensioner... [#60675] 50:-

Circulär Bref, ang... Arméns Enke- och Pupill-Cassa. 1820. Vikt ettbladstryck. Välbevarat ex. Om pensioner... [#60676] 50:-

Circulär Bref till samtelige Consistorierne i Riket. 1793. Vikt ettbladstryck. Välbevarat ex. Tacksägelser... [#60677] 50:-

Circulär Bref, ang... Arméns Enke- och Pupill-Cassa. 1824. Vikt ettbladstryck. Välbevarat ex. Om pensioner... [#60678] 50:-

Circulär Bref til Krigs-Rätterne... 1795. Ettbladstryck. [#60680] 50:-

Circulär ang hyran för Pomerske Skeppsfolk... 1802. Ettbladstryck. [#60681] 50:-

Circulär til Magistraterne ang... Sjöpass. 1801. Ettbladstryck. [#60682] 50:-

Circulär Bref... om Salt-Importen ... 1799. Ettbladstryck. [#60683] 50:-

Universale ang hwad af Domare bör iaktagas wid ransakningar... 1811. Ettbladstryck. [#60684] 50:-

Universale ang werkställighet af de utslag, hwarigenom någon warder dömd til annat answar än böter och afbön. 1811. Ettbladstryck. [#60685] 50:-

Circulaire ang bestraffning för andra resan inbrott. 1820. Ettbladstryck. [#60686] 50:-

Circulaire om tillgrepp af Kronopersedlar,... Ettbladstryck. [#60687] 50:-

Circulär Bref til Krigs-Rätterne... ang brottmål. 1820. Ettbladstryck. [#60688] 50:-

Circulaire ang Licencer,... at obehindadt til Brittiske hamnar föra waror... 1801. Ettbladstryck. [#60689] 50:-

Universal ang ... yppade Concurser. 1814. Ettbladstryck. [#60690] 50:-

Kongl. Maj:ts... Uniwersal ang ersättning til Kronan til Skjutsskyldige personer ... 1814. Vikt ettbladstryck. [#60691] 50:-

Kongl. Maj:ts... Uniwersal ang huru förhållas skal när en wid Under-Rätt anklagad person jemväl finnes hafwa begått brott, som tilhörer Slotts-Rätts... pröfning. 1799. Vikt ettbladstryck. Välbevarat ex. [#60692] 50:-

Kongl. Maj:ts... Uniwersal ang fullständig anwisning til Beswärs anförande. 1800. 8 s. Välbe ex. [#60693] 80:-

Circulär Bref ang skyldighet för Häradshöfdingar at aflemna Förteckningar på upbudne fastigheter,... 1812. Ettbladstryck. [#60694] 50:-

Kongl. Maj:ts... Uniwersal ang Bewillningsafgift af Fidei-Comiss-Egendom. 1806. 4 s. [#60695] 70:-

Kongl. Maj:ts... Uniwersal ang Lagfart å Fastigheter, hwilka för lån utur Gustaf Adolphs Hospital Cassa äro pantförskrifne. 1806. Ettbladstryck. [#60696] 50:-

Universal ang Förteckningar å de köp för hwilka afgift til Wadstena Krigsmanshus bör erläggas. 1812. Ettbladstryck. [#60697] 60:-

Universal ang sättet huru Extra Domhafwande nöra aflemna Domböcker ... 1814. 4 s. [#60698] 50:-

Universal til samtelige Sjö-Gräns-Tull- och Accis... ang Tro- och Huldhets- samt Tjenste-Eds Formulairerne. 1796. Ettbladstryck. [#60699] 50:-

Kongl. Maj:ts... Universal ang hwad wid Nämndemäns wäljande bör i akt tagas. 1800. 4 s. [#60700] 50:-

Circulaire ang förwandling af böter för snatteri begångit jemte annan förbrytelse. 1813. 4 s. [#60701] 60:-

Kongl. Maj:ts... Universal ang huru förhållas skal när en wid Under-Rätt anklagad person jemväl finnes hafwa begått brott, som tilhörer Slotts-Rätts... pröfning. 1798. Vikt ettbladstryck. Gammal tillskrift om Lif Regementet... . [#60702] 50:-

Kongl. Maj:ts... Universal ang huru förhållas skal när en wid Under-Rätt anklagad person jemväl finnes hafwa begått brott, som tilhörer Slotts-Rätts... pröfning. 1799. 4 s. [#60703] 50:-

Kongl. Maj:ts... Universal ang gränserna emellan Ordinarie och Krigs-Domstolarnes Domsrätt. då olika brott, hörande til hwarderas pröfning, begås af en och samma person. 1799. 4 s. [#60704] 50:-

Circulär Bref, ang förklarig öfwer 2. mom. 21. §, 10. Cap. Rätteg. Balk. 1812. 4 s. [#60705] 50:-

Universal, angående Domares skyldighet at tillkännagifwa när Fångar lösgifwas. 1810. 4 s. [#60706] 60:-

Fock, B.W. Berättelse angående den af undertecknad werkställde Inspections-resa till Rikets wästra och en del södra provincer. 1822. 22 s. / Inspectering af Kronans Magasin och spannemålslager uti Westerås, Örebro, Carlstad, Wennersborg, Uddewalla, Götheborg, Jönköping, Wadstena, Linköping, Norrköping och Nyköping. *[#59188] 150:-

Sammandrag af de hufvudsakligaste föreskrifterne angående Stämplade Pappers-afgiften, samt Tarifer öfver samma afgifts utgörande för Fidei-Comissbref, Testamenten, Köpebref, Fastebref, Contracter, Skuldsedlar, Bouptekningar, Vexlar m.m. jemte Utdrag af Kongl. Taxan på Expeditionslösen... Sth, N&S, 1835. Välbev gråpappersomslag. 48 s. [#59145] 250:-

Kongl. Maj:ts nådiga Instruction för ... General-Gouverneuren i Skåne. 1801. 8 s. [#58668] 80:-

Sweriges Rikes Ständers Beslut, gjordt,... på Allmänna Riksdagen i Stockholm,... 1786. 40 s. [#58685] 100:-

Puncter, om hwilka Kongl. Maj:t i nåder för godt funnit at underrätta Riksens Ständer. 1786. 65 s. [#58686] 125:-

Rikets Höglofl. Ständers Betänkande ... rörande Vargeringen... 1810. Sth, Delén, 1810. 8 s. Bläckfläck nertill. [#58687] 100:-

Puncter, om hwilka Kongl. Maj:t i nåder welat underrätta Riksens Ständer. 1800. Ca 60 s. [#58688] 100:-

Riddarhus-Ordning; af Kongl. Maj:t stadfästad å Örebro slott den 13 october 1810. Ca 60 s. [#58689] 100:-

Förslag at til statens underlättande, Stats-Verket må undfå et Nådår vid yppande vacance af embeten... 1809. Ca 15 s. [#58690] 70:-

Berättelse till Rikets Högl. Ständer, ang Banco-Verket. Af Rikets Ständers Herrar Revisorer år 1820. 1821. Nordström. Ca 60 s. [#58691] 100:-

Berättelse ang den granskning af de under Kongl. Maj:ts och Rikets Commerce-Collegii förwaltning stående Fonder och Medel... 1820. 1821. Nestius. Ca 50 s. [#58692] 100:-

Riksens Höglofl. Ständers ... Revisorers Berättelse, om Riksgälds-Werkets tillstånd och förwaltning... 1813 och 1820. Grahn. Ca 60 s. [#58693] 100:-

Swea Rikes Ständers Beslut,... 1810. Ca 100 s. [#58694] 100:-

Högl. riddarhus-deputationens Betänkande 1771 med tillhöriga bilagor ang hwad som förelupit wid 1719, 1720 och 1723 årens riksdagar, då privilegierna faststältes. 1771. Ca 60 s. [#58695] 100:-

Transumtaf Kongl. Maj:ts nådige Protectorial-Placater... ang Sjö- och Gräntse samt Landt-Tulls och Accis-Betjeningens beskydd och handräckning. 1770. 4 s. Vign. [#58670] 80:-

Publication, at ingen må understå sig handla med Fabriquernes folk och arbetare, eller andre misstänkte personer, sådane waror, som efter utseende kunna befinnas wara Fabriquerne tilhörige, med mera. 1742. 4 s. Vignetter. [#58671] 100:-

Grundelig wederläggning emot et tryckt swar uppå den nyligen utkomne Sanfärdiga berättelsen om det af Hans Kongl. Maj:t Just. Cancelleren Fredenstierna i nåder bewiljade Skatteköp. Sth, Grefing, 1756. 8 s. [#58672] 150:-

Publication, at Skriftwäxlingar i Rättegångs saker... kunna af dem som det åstunda få tryckas. 1735. Vikt ettbladstryck med blomvignett. Ex off Michael Törnflycht. [#58609] 80:-

Ytterligare Publication, ang inhemske Handtwerks Gesällers angifwande... 1743. Vikt ettbladstryck med blomvignett. [#58611] 80:-

Kongl. Maj:ts nådige Publication, ang ett nytt Generalt Tull-Arrende. 1733. Vikt ettbladstryck med vignett. Med små bläckfläckar. [#58612] 80:-

Kongl. Maj:ts nådige Publication och Förklaring, öfwer... Förordning af... 1726. 1727. Vikt ettbladstryck med vignetter. [#58613] 80:-

Publication, ang. Gamble gång- och sängkäder, som til införsel... warda förbudne.1735. Vikt ettbladstryck med vignetter. [#58614] 80:-

Publication, ang. en wiss Afgifts erläggande, af alla dem som äre sinnade resa til utrikes orter. Vikt ettbladstryck med vignetter. Ex off Michael Törnflycht. [#58615] 80:-

Publication, ang. Terminen til Nya Lagens efterlefnad. 1736. Vikt ettbladstryck med vignetter. Ex off Michael Törnflycht. [#58616] 80:-

Publication, ang. at Regements Wäbelen (Olof) Roos bör åtniuta 20:de penningen af alt thet tiufwegods som genom honom, målsäganden, til rätta ställes. 1741. Vikt ettbladstryck med vignett. [#58617] 200:-

Publication, om förledne åhrs afgoffters ... betalande. 1732. Vikt ettbladstryck med vignett. [#58618] 60:-

Publication, at inga Häst- eller Handqwarnar måge hädan efter blifwa anlagde... 1736. Vikt ettbladstryck med vignetter. [#58619] 200:-

Kongl. Maj:ts ... Publication ang Förordning om Yppig- och Öfwerflödighets afskaffande. 1731. Vikt ettbladstryck med vignett. Ex off Arwed Horn, Gustaf Bonde. [#58620] 90:-

Kongl. May:tz nådige Resolution, åhr 1686. 8 s. / Intressant skrivelse om reduktionen. Kronans svar till adeln på tvänne Karl XI:s tidigare till adeln 'förstälte Fråge-Puncter'. [#58621] 200:-

Kongl. May:ts nådige Resolution för Borgo Stad, at få, til stadens åter uprättande besöka städerna i riket med stambok. 1761. 4 s. [#58622] 200:-

Kongl. May:ts nådige Resolution och Förklaring uppå allmänne beswär,... 1762. 85 punkter på 30 s. [#58623] 125:-

Kongl. May:tz nådige Resolution och Förklaring, öfwer Förordningen af den 4 Decemb. 1724 angående det straff, hwarmed de böra anses, som understå sig Kongl. Maj:tz eller Cronones indrefne medel och räntor att tillgripa och förskingra, men dem icke på något sätt förmå att ersättia. 1727. 4 s. /...'Men den, som åter tillgriper och förskingrar ett tusende Dal. Silf:mynt, arbetar uti Marstrand hela sin Lifstid;...' [#58624] 100:-

Kongl. Maj:ts nådige Resolution och Förklaring, uppå de allmänna beswär och ansökningar, som... Presterskapet i Swerige och Finland... andragit. 1786. 10 s. [#58625] 80:-

Kongl. Maj:ts nådige Resolution och Förklaring, uppå de allmänna beswär och ansökningar, som...Presterskapet i Swerige och Finland... andragit. 1762. 8 s. [#58626] 80:-

Kongl. Maj:ts nådige Resolution och Förklaring, uppå de allmänna beswär, som...undersåtare af Riksens Almoge i Swerige och Finland... andragit. 1786. 25 s. [#58627] 90:-

Kongl. Maj:ts nådige Resolution och Förklaring, uppå de allmänna beswär, som...undersåtare af samtelige Riksens Ständer... andragit. 1786. 8 s. [#58628] 80:-

Kongl. Maj:ts nådige Resolution och Förklaring, uppå de allmänna beswär, som...Städerne i Swerige och Finland... andragit. 1762. 20 s. [#58629] 110:-

Kongl. Maj:ts nådige Resolution och Förklaring, uppå någre allmogens så allmänne, som enskildte underdåninga beswär, ... andragit. 1803. 8 s. [#58630] 70:-

Kongl. Maj:ts nådige Resolution och Förklaring, uppå de allmänne beswär, som...undersåtare af Riksens Presterskap... andragit. 1731. 8 s. [#58631] 90:-

Kongl. Maj:ts nådige Förklaring öfwer ... præliminaire twister, om foro och flere parters instämmande. 1732. 4 s. [#58632] 80:-

Kongl. Maj:ts ytterligare nådige Förklaring öfwer... yppig- och öfwerflödighets afskaffande. 1735. 4 s. [#58633] 80:-

Kongl. May:ts nådige Förklaring öfwer Förordningen af den 12 Novemb. 1730 Om Spehl och Dobbel. 1731. 4 s. [#58634] 250:-

Kongl. Maj:ts nådige Förklaring öfwer... huru den så kallade Chartæ Sigillatæ Afgiften hädanefter skal betalas. 1733. 4 s. [#58635] 100:-

Kongl. Maj:ts nådige Förklaring och Bihang, til Riddarehus-Ordningen af then 10 Augusti 1762. 1767. 4 s. [#58636] 80:-

Kongl. Maj:ts nådiga Förklaring öfwer 17. Cap. 2. §. Rättegångs-Balken. 1810. 4 s. [#58637] 70:-

Kongl. Maj:ts nådigs Förklaring öfwer 6. Cap. 5. §. Missgernings-Balken. 1810. 4 s. [#58638] 70:-

Kongl. Maj:ts nådigd Förklaring öfwer 25. Cap. 5. §. Rättegångs-Balken och 3. Cap. 4. §. Missgernings-Balken. 1824. 4 s. [#58639] 70:-

Kongl. Maj:ts nådiga Förklaring öfwer 12. Cap. 2. §. Rättegångs-Balken. 1823. 4 s. [#58640] 70:-

Kongl. Maj:ts nådiga Förklaring öfwer 1. §. af 5. Cap... Jorda-Balken, ang börds- och lösningsrätt til försåldt hus och tomt i staden. 1812. 4 s. [#58641] 70:-

Kongl. Maj:ts nådige Förklaring öfwer wisse stycken... ang Lurendrägeriers uptäckande och hämmande. 1757. 4 s. [#58642] 100:-

Kongl. Maj:ts nådiga Förklaring huru med Lifstids-städja af jord å landet förhållas skal,... 1802. 4 s. [#58643] 80:-

Kongl. Maj:ts nådiga Förklaring af X. Cap. 1. §. Jorda-Balken... 1818. 4 s. [#58644] 70:-

Kongl. Maj:ts nådiga Förklaring öfwer 29 puncten... öfwer allmänna lagens stadganden i åtskilliga rum...1812. 4 s. [#58645] 70:-

Kongl. Maj:ts nådiga Förklaring öfwer 4. §... angående Lagsökning mot Löftesmän;... 1812. 4 s. [#58646] 70:-

Kongl. Maj:ts nådiga Förklaring rörande beswärs anförande emot Under-Rätts utslag å inwändningar om Domstols behörighet i brottmål; . 1812. 4 s. [#58647] 70:-

Kongl. Maj:ts nådiga Förklaring öfwer Rätta förståndet af 4. §. i kongl förordningen..., ang lagsökning mot löftesmän. 1811. 4 s. [#58648] 70:-

Kongl. Maj:ts nådige Förklaring öfwer Lagens rätta förstånd uti 25. Cap. 10. §. Rättegångs B. angående Riddare-syner. 1741. 4 s. [#58649] 100:-

Kongl. Maj:ts nådige Förklaring rörande Borgfreds-brott. 1787. 4 s. Lagerfl. [#58650] 100:-

Kongl. Maj:ts nådige Förklaring öfwer 4. §... angående Lagsökning mot Löftesmän;... 1811. 4 s. [#58651] 70:-

Kongl. Maj:ts nådige Förklaring ... om theras straff, hwilka på Cronans Skeppswarf wid Amiralitetet snatta och stiäla något, som amiralitetet, eller flottan tilhörer. 1750. [#58652] 125:-

Kongl. Maj:ts nådige Förklaring ... ang Gäldbunden fast egendom, som, igenom offenteligit utrop, försäljes. 1749. 4 s. [#58653] 100:-

Kongl. Maj:ts nådige Förklaring, öfwer... Taxan til Spinhus Fondens upbärande uti städerne i riket. 1739. 4 s. [#58654] 90:-

Kongl. Maj:ts nådiga Resolution och Förklaring uppå the Allmänna Beswär, som thes trogne undersåtare af Riksens Allmoge uti Swerige och Finland, igenom theras utskickade Fullmäcktige, hafwa wid thenna Riksdagen i underdåninghet andraga låtit:... 1739. / 85 punkter på ett 40-tal s.  [#58507] 175:-

Wi, Carl A. Wachtmeister,... helse wälwilleligen at Kongl. Maj:t i Nåder funnit godt tillåta, det Plumer, Strutsfjädrar eller de så kallade Panacher måge af Fruntimer til deras hufwudbonad nyttjas,... 1803 på Hof-Rättens wägnar. Ettbladstryck. [#58467] 125:-

Kongl. Maj:ts nådiga förordning, ... til förekommande af oloflige Ekebyggen... 1773. 1774. [#58470] 90:-

Kongl. Maj:ts och Rikets Commerce-Collegii kungörelse ang Gelbgjutares och Klockgjutares arbetsfrihet. 1821. [#58471] 125:-

Kongl. Maj:ts nådiga kungörelse, ang utwidgade näringsfriheter för Guldsmeder. 1801. Delvis fläckad. [#58472] 40:-

Kongl. Maj:ts nådiga kungörelse, ang hwad, til förekommande af obehörige personers inflyttande i staden Malmö... 1808. Fläckad. [#58473] 40:-

Kongl. Maj:ts och Rikets Commerce-Collegii kungörelse ang Prolongation af den Carlshamns stad i nåder bewiljade nederlagsfrihet, m.m. 1808. Fläckad. [#58474] 40:-

Kongl. Maj:ts nådiga förordning, ang liquidation af köpeskilling, när ägare af gäldbunden fastighet densamma å Banco-Auction inropar... 1823. [#58461] 70:-

Kongl. Maj:ts nådiga kungörelse, ang präscriptionstid för den s.k. Gamla Riksgäldens liquiderande;... 1823. [#58462] 70:-

Kongl. Maj:ts nådiga kungörelse, om Inteckning i Fast egendom,... 1823. [#58463] 70:-

Kongl. Maj:ts Circulaire med erindran om Medels-anordningars skyndsamma återsändande. 12 Dec. 1820. *[#49171] 80:-

Kongl. Maj:ts... Circulaire-Bref...ang. Enskiften å Arrende-Voställen. 15 Febr. 1819. 4 s. [#44537] 80:-

Kongl. Maj:ts... Circulaire-Bref...ang. Lagfart å Fastigheter,... som äro pantförskrifne. 16 Dec. 1819. 4 s. [#44538] 60:-

Kongl. Maj:ts... Uniwersal, ang. Nämndemäns antal... 4 Dec. 1818. 4 s. [#44539] 70:-

Kongl. Maj:ts... Uniwersal, ang. Bestraffning för andra resan inbrott. 5 Julii 1820. 4 s. [#44540] 80:-

Kongl. Maj:ts... Uniwersal, ang. Werkställighet af Utslag i Brottmål hwarmed häktad person förklarat sig nöjd. 27 Januarii 1820. 4 s. [#44541] 60:-

Kongl. Maj:ts... Uniwersal, ang. Skyldighet för Domare,... underrätta Directionen öfwer Stockholms Brandförsäkrings-Contoir. 6 Maji 1816. 4 s. [#44542] 70:-

Kongl. Maj:ts... Uniwersal, ang. Erinran... att Gäldenärer ej böra dömas till arbete i andra än uti Lag stadgade fall. 19 Dec 1820. [#44543] 60:-

Kongl. Maj:ts... Uniwersal, ang. Fullständighet uti Ransakningar i gröfre brottmål. 31 Oct. 1820. [#44544] 60:-

Circulaire til samtelige Lands- och Stads-Discalerne i Riket... 10 Julii 1820. [#44545] 60:-

Kongl. Maj:ts ... Circulaire. ang. upbörd, förwaltning ... för Häradets enskilde lott i Sakören. 15 Dec. 1823. [#44546] 60:-

Kongl. Maj:ts ... Circulaire. ang ... Begrafningshjelpen för Indelte... Löntagares Sterbhus... 5 Maji 1818. [#44547] 70:-

Kongl. Maj:ts Circulaire. ang. upphörande .., 1810 års Seglations-Ordning... 30 Maji 1825. [#44548] 60:-

CirculaireOrdres... ang. wården af Confiscations- och Nedelags-Magasinerne, samt.. Strandwraks-Medel. Sth, Marquard, 1803. 4 s. [#44549] 90:-

Kongl. Maj:ts Circulaire. ang. Specie-Mynts afgiftens upbärande för Officerares ... fruar, hustrur och barn. 1 Nov. 1792. [#44550] 90:-

Kongl. Maj:ts Circulaire-Bref till alla Landzhöfdingar, ang. Landt-Räkenskapernes förkortande... sampt upbördens richtighet. 20 Dec. 1729. 28 s. Inlagan fläckig, häftningen originellt sydd. [#44551] 90:-

Kongl. Maj:ts Circulaire. ang. fullständighet i Brottmåls-ransakningar. 31 oct. 1820. [#44552] 60:-

Circulairetil samtelige Lands- och Stads-Fiscalerne.. ang. Månads-Rapporters insändande. 10 julii 1820. [#44553] 60:-

Kongl. Maj:ts Circulaire. ang. Förteckningar på mål wid Härads-Rätter och Stads-Rätter. 15 dec 1820. [#44554] 60:-

Kongl. Maj:ts Circulaire. ang. Sättet at til Kongl. Kamar-Collegium insända Recepissen och Förklaringar i Bytesmål. 19 julii 1813. [#44555] 60:-

Kongl. Maj:ts Circulaire med erindran om Medels-anordningars skyndsamma återsändande. 12 Dec. 1820. [#44556] 60.-

Kongl. Maj:ts Circulaire... att årligen aflemna förtekning å Fastigheter, hwari Werket äger Intekning. 6 nov. 1820. [#44557] 60:-

Gustaf med Guds Nåde,... om Recrutering til Dahle-Helsinge-Elfsborgs- och Wästgötha Dahls Regementerne... 10 Augusti 1789. [#44558] 80:-

Ang. Arrendeauktion i Halland... 1818. 8 s. [#44559] 80:-

Kongl. Maj:ts Stadgästelse å then Förening, som Prästerskapet i Halland sins emellan ingådt om theras Enckors underhåld. Sth 11. Aug. 1756. [#44560] 80:-

Kongl. Maj:ts Förbud, emot alt Swenskt och Främmande Brännewins försälgning, samt Swenskt Brännewins tilwärkande. 26 Novembr. 1756. 8 s. [#44561] 150:-

Adolph Friedrich...rörande förordning om yppighets och öfwerflöds hämmande, måtte, i then del theraf, som angår bruk af Caffé, tils widare hwila til sin wärkan,... 23 Oct. 1769. [#44562] 125:-

Kongl. Maj:ts Skrifwelse til landtmarskalken m.m. grefwe M.E. Brahe, wid Riksdagen i Norrköping den 5 junii 1800. 18 s. [#44563] 125:-

Kongl. Maj:ts Stadfästelse-Resolution uppå det af Stockholms stads magistrats ledamöter... och Herr Grefwe Carl Mörner anmälte. Reglemente för en Enke- och Pupill-Cassa wid Stockholms stads werk. 13 Febr. 1816. 22 s. [#44564] 90:-

Kongl. Maj:ts Försäkran, gifwen... then 26. Martii 1751. 4 s. Med Joh. Ax. Almquists boksamlingsstämpel. [#44565] 100:-

Sweriges Rikes Ständers Beslut, gjordt,... på Allmänna Lagtima Riksdagen i Stockholm,... 1830. Drygt 100 s. Osk. Ej omsl. [#27830] 50:-

Swea Rikes Ständers Beslut, gjordt,... på Allmänna Urtima Riksdagen i Stockholm,... 1815. Ca 60 s. Spår av väta. Ej omsl. [#27831] 50:-

Samling af författningar, Kongl. bref, generalorder m.m. rörande landtförsvaret, utgifna under år 1893. 1894. Samtida hfrbd. 456 s. + utv tab. [#22436] 200:-

Kongl. Maj:ts Kungörelse ang. Tullafgiften för utgående swenskt stångjern. Jan 1817. Häftat tillsammans med 5 andra kungörelser i skilda ämnen från samma tid. [#20811] 125:-

Böner wid Jubelfesten den 31 october 1817. Häftat tillsammans med 8 andra kungörelser i skilda ämnen från samma tid. [#20812] 150:-

Kongl. Maj:ts öpne bref och påbud till samtelige Sweriges Rikes Ständer, ang. en Urtima Riksdag i Stockholm den 20 nästkommande nowember. 1817. Häftad tillsammans med annan kungörelse. [#20813] 50:-

Kongl. Maj:ts Förklaring öfwer 17. §. uti Kongl. Förordningen af den 15 junii 1803, om stångjernssmidet och jernmanufacturen i Riket. 1817. Häftat tillsammans med 5 andra kungörelser i skilda ämnen från samma tid. [#20814] 125:-

Kongl. Maj:ts och Rikets Swea Hofrätts Uniwersal, ang. Syner å borrt-arrenderade Militärboställen. 1817. Häftat tillsammans med 2 andra kungörelser i skilda ämnen från samma tid. [#20815] 100:-

Kongl. Maj:ts och Rikets Kamar-Collegii Kungörelse ang. Forum i mål, som röra försummad wäghållning. 1817. Häftat tillsammans med 2 andra kungörelser i skilda ämnen från samma tid. [#20816] 100:-

Kongl. Maj:ts och Rikets Krigs- och Kamar-Collegiers Circulairebref... ang. Forum för mål, som röra försummad Kronoskjuts. 1817. + 10 liknande från samma tid. [#20817] 150:-

Kongl. Maj:ts och Rikets Bergs-Collegii Kungörelse, om Förbud emot nyttjande af obehörige Hyttearbetare wid Tackjernsblåsningen. 1817. [#20818] 75:-

Kungörelse ang. Efterlysning af personer som häfta för Kronoutskylder. 1817. + annan d:o från samma tid. [#20819] 50:-

Öfwer-Ståthållare-Embetets Kungörelse och warning för husbönder och tjenstehjon; med föreskrift om Stämmodagar och Upsägning. 1817 + 2 andra kungörelser från samma tid. [#20820] 80:-

Kgl. Förordningar och Publ. Handlingar. 1786-1790 (Ryggtext). Nice contemp half calf, spines with 5 raised bands & 2 col spine labels. About 100 different acts and 700 pp. [#2764] 2000:-

Kgl. Förordningar och Publ. Handlingar. 1797-1798. (Ryggtext). Nice contemp half calf, spines with 5 raised bands & 2 col spine labels. About 90 different acts and 600 pp. [#14600] 1800:-

Kongl. Placat, Resolutioner, Förordningar och Påbud, samt andre allmänna Handlingar som af trycket utkommit år 1830. Ca 140 olika handlingar inbundna i ett samtida hfrbd. Ryggen nött och med texten: Kongl. Förordningar m.m. 1830. Inalles approx. 1200 s. inkl utv tab etc. Bl.a. om Jern- och Wågeffecter, Myntbestämningen, Answar för Negerhandel, Slafhandel, Utwäxling af utländske silfwermyntsorter, Införsel af Genievre-bränwin, Priset på controlleradt Ducat- och arbetsguld samt omyntadt guld, Socker till Finland, Präskriptionstider å på Daler Kopparmynt utgifne sedlar, Jagt och Djurfång, Veneriska smittans hämmande, Dykeri- och Bergningsanstalternas främjande, Ekeskogen samt Maste- och storwerksträd, Norska silltunnor, Handgewärs besigtigande, Gula febern, Afskrifningsprocent å krut, Tull-mjölqwarnar, Coopvaerdie-sjöfarten. [#14650] 1550:-

Swensk Författnings-Samling för 1838 jemte Bihang. Inalles ca 500 s. Bl.a. om Aflastning af lax och smör från Norr- och Westerbottens län, Brandförsäkringswerket, Artillerilärowerket på Marieberg, Bergscollegium, Brunflo häradsrätt, Canal och Slusswerk, Carl Gustafs stads Gevärsfactori, Cholera morbis, Controll- och Myntwerket, Jägare, Jägeri- och skogsbetjentes boställen, Jägeri- och skogsstaten i riket, Krutproberare, Majorna wid Götheborg, Postpaket till Ystad och Helsingborg, Trollhätte Canalbolag, Öland; byggningshjelpen derstädes bör erläggas efter krono-wärdie. [#1425] 400:-

Swensk Författnings-Samling för 1842 jemte Bihang. Inalles ca 500 s. Bl.a. om Catechu, Chartor, Lösdrifware, Masugnar, Medicinaltaxan, Myntförfalskning, Nådårsbesparing, Octroy för Strömsholms nya canalbolag, Postföring, Reglemente för segelfarten å Götha Canal, Rote- och Rusthållate, Spelkort, Storfiske, Norra Ångermanland, derinom får en köping, under namn af Örnsköldswik anläggas. [#10933] 400:-

Kongl. Placat, Resolutioner, Förordningar och Påbud, samt andre allmänna Handlingar som af trycket utkommit år 1831. Ca 70 olika handlingar inbundna i ett samtida hfrbd. Ryggen nött och med texten: Kongl. Förordningar m.m. 1831. Inalles approx. 700 s. inkl utv tab etc. Bl.a. om Bohwetemedelpriset, Jernwräkeriet, Skogarne i Riket, Stockstraff, Nytt kopparskiljemynt, s.k. Turkiskt rödt bomullsgarn, Cholera morbus, flera härom, Dykeri- och Bergningskompagniet, Bruks- och Bergwerksanläggningar, Införsel af Potates, Glasbruk, Gränse-Tullrätten för Jemtlands Inspectionsdistrict, Utstämpling af wrakekar, Betalning för Projectiler, Dispositionsrätt för Ekskogen, Medicinaltaxor, Hammarskattsjern etc, Utförseltullen på oarbetadt Renhorn, Controller af utländska guld- och silfwerarbeten, Stämpling af tillwerkningar inom Westergöthland. [#9831] 1050:-

Svensk författningssamling för 1877 med Bihang. Hfrbd med nött rygg. Ca 1000 s. Bl.a. om Bergverkstionde, Tjenstefrimärken, Dalslands kanal, Djekneliden, Dödsstraff, Kronoskär, Fridlysning för jernväg mellan Filipstads norra Bergslags jernvägsaktiebolag etc, Gotlands nationalbeväring, Jernvågar, Kanaler, Klockarepost, Postbefordran, Allmänna Postföreningen, Jagt på rapphöns, Skiljemynt, Södertelje kanal, Tiondelada, Värmeapparat i kyrka. [#14289] 350:-

Författningssamling för Kongl. Maj:ts flotta. I-IX inkl. Supplement. a.u. Hernösand 1851-70. Vackra i grönt marmorerade bd. Ca 7000 s. 9 vol. [#15579] 2700:-

Adelsprotokoll 1859-60. I-XI + Reg. Komplett i 12 delar.Tr. s.å. Ca 5 tus. s. [#13917] 750:-

Selling, M. Anwisning till läns kammar-werket i alphabetisk ordning. 1817. Samt. hfrbd. 274 s. [#8933] 350:-

Swenska Justitiæ- och Politiæ-Wärket,.... af Otto Fred. Stålhammar. Sthlm (L.L. Grefing) 1749. Contemp half leather, nicely worn. 576 pp. [#16921] 650:-

Banco-Förordningar 1719-1787. Ca 95 förordningar i ett samtida skinnbd, i.e. sent 1700-tal, med rikt guldorn rygg o gult ryggtitelfält. Ryggtext: Banco Förordningar. [#14346] 4500:-

Jusleen, Johan (utg.). Samling af Kongl. Maj:ts Bref,... om Lagens rätta tillstånd,... som Rättegången röra,... Sthlm (Lange) 1787. Contemp half calf, small damage on spine. About 300 pp. Old book-plate. [#1204] 450:-

Jusleen, Johan (utg.). Samling af kongl. maj:ts bref, hwilka på inkomna förfrågningar om lagens rätta förstånd, eller eljest i sådana mål som rättegången röra, utfärdade blifwit,... + Fortsättning... til och med 1759. Sthlm (Lars Salvius) 1751-61. Samtida hfrbd med sparsam ryggdekor och ett rtf med texten: Jusleens kongl. bref. Vignetter. Första upplagan. [#16713] 750:-

info@antikvariatolofsson.seHem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / Abbreviations