Hem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / Abbreviations
1700-TALSTRYCK

Alstrin, Eric. Disp. theologica didactio & polemico-lemmatica, in articulum quintum tertiæ partis articulorum Smalcaldicorum de S. Baptismo,...Erici Alstrin,... submittunt Johannes Joan. Dalenius,... atqve viri reverendi doctissimique Laurentius Marelius, Olaus Hellström, Nicolaus Pilgren, comminister in Stigtomta & Nykyrka. Strennesiæ, Collin, 1750. 122 pp. / Dopets historik. [#63043] 250:-

(Kruse, Wilhelm). Tankar om Landshielp, åhr 1734. Sthlm, Benj. Gottl. Schneider, (1734). Ej omslag. Ngt fuktfläckat ex. Marginalskador på ett par blad. Texten oskadd. Komplett. 32 s. [#58979] 800:-

(Dalin, Olof). Samtal, i the dödas rijke, emellan den Sedolärande Mercurius, och Den Swänska Argus. Sthlm, Benjamin Gottlieb Schneider, s.a. Ca 1736. Ej omslag. Bra exemplar med ren inlaga. Komplett. 27 s. [#58980] 2000:-

(Dalin, Olof). Tankar öfwer Critiquer. Sthlm, Benj. Gottlieb Schneider, 1736. Ej omslag. Bra exemplar med ren inlaga. Komplett. 38 s. [#58981] 2000:-

(Dalin, Olof). April-Wärk om wår härliga Tid. Sthlm, Benjamin Gottlieb Schneider, s.a. (1737). Ej omslag. Ngt fuktfläckat ex. Komplett. 20 s. [#58982] 900:-

Halenius, Engelbert (praes.). De indole cognitionis theologicæ, tanquam a philosophica distinctæ,... Diss. resp. Petrus Handgren. Upsaliæ 1749. 32 pp. En fin dikt av sign. A.P.S. 'Til sin wän och landsman' avslutar diss. med bl.a. 'Som I, min wän, nu skildrat ut/ hwad himbla sanning äger/ för wärde mot förnufftets slut/ som lätt och intet wäger'... [#59374] 250:-

Halenius, Engelbert (praes.). De secta Hernhutiana, errorum, circa principium cognoscendi theologiæ, merito suspecta. Diss. resp. Petrus Ol. Sundius. Upsaliæ 1753, L.M. Höjer. 26 pp. / Om herrnhutismen. [#59375] 300:-

Halenius, Engelbert (praes.). De fide infantum. Diss. resp. Johannes Annell. Upsaliæ 1750. 36 pp. [#59376] 250:-

Halenius, Engelbert (praes.). De argumentis Sacræ Scripturæ... Diss. resp. Nicolaus Kjerner. Holmiæ. L. Salvii, 1750. 38 pp. [#59377] 200:-

Halenius, Engelbert (praes.). De perfectione legali et evangelica,... Diss. resp. Carolus Fr. Hederhielm. Upsaliæ 1751. 46 pp. [#59378] 200:-

Halenius, Engelbert (praes.). Dissertatio theologica, sistens GALA kai BROMA,... Diss. resp. Elias El. Gedner. Upsaliæ, Höjer, 1752. 30 pp. / Fägne-rim til auctoren, af Johannes Lyman. [#59379] 200:-

Halenius, Engelbert (praes.). De gentium, ad ecclesiam dei, in veteri testamento invitatione,... Diss. resp. Fridericus Åhrberg. Upsaliæ, Höjer, 1752. 30 pp. [#59380] 200:-

Halenius, Engelbert (praes.). De imputatione peccati adamitici,... Diss. resp. Johannes Bolinder. Holmiæ. L. Salvii, 1752. 40 pp. [#59381] 200:-

Halenius, Engelbert (praes.). De theologia, fide et christianismo,... Diss. resp. Joh. Fried. Christtiernin. Upsaliæ, Höjer, 1752. 52 pp. [#59382] 250:-

Halenius, Engelbert (praes.). De sponsione Christi vicaria... Diss. resp. Petrus Suedelius. Höjer, 1752. 56 pp. [#59383] 250:-

Halenius, Engelbertus Laur. (praes.). De mensura veritatis, bonitatis, perfectionis, et moralitatis,... Partem II:m. Diss. resp. Magnus Marin. Upsaliæ, Literis Höjerianis, 1736. (50 pp). [#59384] 150:-

Halenius, Engelbertus Laur. (praes.). De mensura veritatis, bonitatis, perfectionis, et moralitatis,... Partem III:m. Diss. resp. Martinus Höckert. Upsaliæ 1740. (60 pp). [#59385] 150:-

De Pauw. Recherches philosophiques sur les grecs. I-II. 2 vol. q.p. Berlin (Decker) 1787-8. Contemporary brown half calf with professionally attached label on spine. 893 pp incl advertisements. Bookplate. [#57029] 850:-

Peringskiöld, Joh. Fred. (utg.). Fragmentum runico-papisticum, seu soliloqvium deipare virginis qverulam,...; qvod ex fragmento vetusti... cum gemini versione edidit J.F. Peringskiöld. Sth, Horrn, 1721. Titelbladet saknas, därefter sid. 3-10 av 10, + 12 opag. s. (alla), + 22 s. (alla). Med 2 träsnitt och en graverad illustration i texten. Första hälften med fläckade hörn, andra hälften med ren inlaga. Första utgåvan av "Jungfru Marias klagan", av vilken fadern Peringskiöld hade funnit ett runfragment på sex pergamentblad från första halvan av 1400-talet. Här utgiven av sonen med runor samt i latinsk och nysvensk översättning. Länge ansågs detta vara ett svenskt originalarbete, men därom råder det tvivel. Texten är troligare en översättning från tyskan, gjord under 1300-talet. Den har senare utgivits av Liljegren i "Runurkunder" och av Klemming i "Småstycken på forn svenska". Johan Fredrik Peringsköld (1689-1725) var son till Johan P. och dennes efterträdare som riksantikvarie. I ett bra hfrbd från tidigt 1800-tal sammanbunden med: Peringskiöld, Joh. Fred. (utg.). Saugu Asmundar / er kalladur er Kappabani. Eller Asmunds Kappabanes saga / hoc est: Narratio historica rerum praeclare gestarum, ab Asmundo, cui strenua dextra cognomen, pugilum interfectoris peperit; exhibens in super acta regum, uti sunt: Budlii Svioniæ, alfiique daniæ;... hanc, E Cod. MSCto Membranaceo, Linguæ priscæ scandicæ, descriptam, cum gemina versione edidit Johann. Fred. Peringskiöld. Sth, Horrn, 1722. 44 s. Med 3 träsnitt i texten + 2 stora vignetter. Detta verk synes vara komplett. + av samme utg.(?). 22 opag. s. med på tidigt 1700-tal tryckta kopierade runor från gamla manuskript, 5 s. varav den sista blank. + 3 s. fragmentarisk svensk och latinsk text kopierade från gamla manuskript. + 14 opag. s. med svensk och latinsk text om konung Hjalmar etc. Första och sista bladet med marginalskavanker. [#56827] 7500:-

Ferrierres-Sauveboeuf, greven. Grefvens af Ferrierres-Sauveboeuf resa genom Turkiet åren 1786 och följande. I Sammandrag. Sthlm, Carlbohm, 1794. Samtida gråpappomsl. 112 s. Nött omslag med oskurna snitt. Ren inlaga. [#56867] 950:-

Die täglichen Loosungen der Brüdergemeine für das Jahr 1778. + Die Lehrtexte der Brüdergemeine für das Jahr 1778. Enthaltend lauter Sprüche des neuen Testaments. 1777. Zu finden in den Brüdergemeinen. Ca. 150 S. Ohne Deckel. [#56816] 300:-

Die täglichen Loosungen und Lehrtexte der Brüdergemeine für das Jahr 1783. + Die täglichen Lehrtexte der Brüdergemeine für das Jahr 1783. Barby, 1782. Zu finden in den Brüdergemeinen. Schöner aber unbedruckter Halbledereinband. Ca. 150 S. [#56817] 450:-

Celsius, Olof O. Swea Rikes Kyrkohistoria, från år 828 til år 1000. Lund (Berling) 1785. Samtida hfrbd, ryggen med 5 upphöjda bind. 432 pp. Vign. [#56818] 850:-

Kongl. Maj:ts nådiga Instruction för General-Landtmäteri-Contoret, Province-Landtmäteri-Contoren, samt Landtmätarne i Riket: Gifwen Stockholms Slott den 4 Maji 1827. 36 s. I ett gammalt skinnryggsbd sammanbunden med tio liknande Kungörelser, Taxor etc om Laga skiften, Hemmansklyfningar, Landtmäteri-förrättningar etc från 1820- och 30-talen. Inalles ca 100 s. [#56567] 350:-

Handlingar rörande Svenska Akademiens instiftelse. Sth, Carlbohm, 1786. Gamla marmorerade pappomslag. Båda loss. 64 s. De första bladen ngt fläckiga. Ou. På främre omslagets insida en vacker handskriven vers 'För snille och för smak, för nyttigt tidsfördrif'... [#56568] 450:-

Armfelt, Gustaf Mauritz och Nordin, Carl Gustaf. Inträdes-Tal, hållne uti Svenska Akademien den XIII Maji MDCCLXXXVI. Sth, Kongl. Tryckeriet, 1786. 42 s. Vign. Ou. Inga omslag. [#56569] 500:-

Celsius, Olof och Wingård, Johan. Inträdes-Tal, hollne uti Svenska Akademien den XXVII Maji MDCCLXXXVI. Sth, Carlbohm, 1786. 45 s. Vign. Ou. Inga omslag. [#56696] 500:-

von Troil, Uno. Tal hollit för Svenska Akademien på dess högtidsdag den XX December MDCCLXXXVI. Från Altaret i Slots-Capellet, af Ärke-Biskopen...Sth, Carlbohm, 1786. 21 s. Vign. Ett blad ngt fläckat. Ou. Inga omslag. [#56571] 450:-

Handlingar rörande Svenska Akademiens högtidsdag den XX December MDCCLXXXVII. Sth, Carlbohm, 1788. 58 s. Stpl Snille och smak inom lagerkrans + stor kopparst vign. Ou. Inga omslag. [#56572] 450:-

Murberg, Johan och Sjöberg, Nils Lorents. Inträdes-Tal, hollne uti Svenska Akademien den XIII Maji MDCCLXXXVII. Sth, Carlbohm, 1787. 59 s. Stpl Snille och smak inom lagerkrans. Ou. Inga omslag. [#56573] 400:-

Handlingar rörande Svenska Akademiens högtidsdag den XX December MDCCLXXXVIII. Sth, Carlbohm, 1789. 124 s. Stpl Snille och smak inom lagerkrans + stor kopparst vign. Ou. Inga omslag. [#56574] 400:-

Borg, Anders. Tal hollit för Svenska Akademien på dess högtidsdag den XX December MDCCLXXXVII. Från Altaret i SlottsCapellet. Sth, Carlbohm, 1788. 24 s. Vign. Ou. Inga omslag. [#56575] 400:-

Gyldenstolpe, Nils Philip. Inträdes-Tal, hållit uti Svenska Akademien den XI December MDCCLXXXIX. Sth, Kongl. Tryckeriet, 1790. 52 s. Stpl Snille och smak inom lagerkrans. Ou. Inga omslag. [#56576] 400:-

Casström, Niclas. Försynen: Ode. Skaldestycke som vunnit stora Priset 1787. + Minne af RiksRådet, Öfverste Fältmarskalken och Amiralen öfver hela SkepsFlottan, Clas Christersson Horn, Friherre til Åminne. Sth, Carlbohm, 1788. 37 s. (sid. 177-214). Vign. Ou. Inga omslag. [#56577] 450:-

Vie de Joseph Balsamo, connu sous le nom de Comte Cagliostro, Extraite de la Procédure instruite contre lui à Rome, en 1790, Traduite d'après l'original italien, imprimé à la Chambre Apostolique; enrichie de Notes curieuses, et ornée de son Portrait. Paris-Strasbourg, Onfroy et Treuttel, 1791. Contemporary plain grey covers, both almost loose, paper on spine worn, edges uncut. Interior clean. 265 pp + one copper plate. First French edition. Bif understreckare från 1975 om Cagliostro. [#56346] 1100:-

Spenern, Philipp Jacob. Die evengelischen Lebens-Pflichten, in einem Jahrgange der Predigten... in der Chur-Sächsischen Hof-Capelle zu Dresden. I-II. q.p. Berlin (Arnold Wever) 1761. In one nice full calf with blind-decorations on boards, spine with 5 raised bands. About 1400 pp + an engraved frontispiece. *[#55506] 2500:-

Knutzen, Martin. Philosophiskt bewis på sanningen af den christna religionen,... Sthlm (Fougt) 1774. Cased original boards. Uncut edges. About 250 pp. One page mended without loss of text. / Hö-B *[#52975] 750:-

Handlingar, rörande Jubel-Festen uti Upsala 1793. Upsala (hos Edmans enka) s.a. (1793). In a nice cont half calf with 5 raised bands. 422 pp. *[#52848] 850:-

LILJEBLAD, SAMUEL. Utkast till en svensk flora, eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetecken och nytta. Tredje uplagan, med norrska växter tillökt, efter författarens död utgifven. Uppsala, Zeipel et Palmblad, 1816. 8:o. (10),LVIII,761,(2) s. & 2 utvikbara grav. plr. Samtida ngt nött hfrbd. Första upplagan utkom 1792. Hö-D. [#49368] 950:-

Horatii Tursellini romani de particulis latinae orationis libellus utilissimus. Recognitus olim & locupletatus B. Jacobo Thomasio,... a Jo. Conrado Schwartz,... Editio, praeter Italicam, in germania tertia. Lipsiae, M.G. Weidmanni, 1734. Samtida gediget och välbev pergamentbd. Graverad front. plansch med vacker parkbild med namnen på antika storheter såsom Celsus, Columella... Ovidius... Vergilius etc. (22), 1168, + index latinus (30), + index germanicus (40). + blankt blad. Försättsbladet saknas. På frampärmens insida i bläck: Ingenieuren Hr P. Thunberg, Upsala 1818. Inlagan alltigenom ren. [#48540] 1500:-

(Cicero). M. Tullii Ciceronis epistolarum qvae extant ad diversos libri xvi notis perpetuis ad modum Johannis Minellii illustratarum editio sexta. Lipsiae (Weidmann) 1756. Samtida pergamentbd. Inalles ca 1100 s. + ett kprst front. Försättsbladet saknas. Gamla och prydliga handskrifter på pärmarnas insidor och eftersättsbladet. De 4 bladen Amico lectori oegentligt men alls inte störande inbundna på 2 ställen i P. Manutii Index rerum et verborum. Texten relativt hårt skuren men utan textförlust; ca en cm marg. Komplett exemplar. * [#48497] 800:-

Hermelin, S.G. (utg.). Charta öfver Nyköpings Höfdingedöme. Författad af C.P Hällström, Premiär Ingeniör, 1804. Skalmått 1 (gammal) mil = 10688 meter = 53 mm, således 1:200 000. Kartan monterad på väv och insatt i ett gammalt kartongbd med överklätt klotpapper med blommönster för uppskattningsvis 150 år sedan. Papperet på ryggen nött. [#47307] 850:-

Historisk tafla af f.d. konung Gustaf IV Adolfs sednaste regeringsår. Med bilagor. I-III. I: Kriget i Tyskland. II: Kriget med Ryssland och Dannemark. III: Landtvärnet, Financerna, Revolutionen. Sthlm (Delén m.fl) 1810-1. Vackra samtida hfrbd med 2 ryggtitelfält i färg. Inalles knappt 600 s. * [#47739] 1500:-

Enagrius, C.E. Samling af Landtmäteri-Författningar, innehållande så wäl Kongl. Maj:ts Nådiga Förordningar, Resolutioner, Rescripter och Instructioner, samt af Kongl. Maj:t faststälde Delnings-grunder och Skattläggnings-Methoder, som ock Kongl. Kamar-Collegii och Kongl. Landtmäteri-Contoirets Kungörelser och Circulairer, rörande Landtmäteriet och Justeringen i Swerige och Finland, ifrån 1763 års början til 1807 års slut. Utgifwen af C.E. Enagrius. Sthlm 1808. Kongl. Tryckeriet. Med tillägg av div cirkulär, kungörelser etc fram till 1825 tillsammans med ett handskrivet Register för dessa. I bandet finns också andra handskrifter såsom Tabell til Skattläggnings-Methoden inrättad af Anders Andersson år 1711, Ord. Ingeniör i Wästmanland. Allt inb i ett nött helskinnsbd med blinddekor på ryggen och ett ryggtitelfält med texten Samling av Landtmäteriförfattningar. Inalles ca 500 s. Inlagan intermittent hundörat samt med bläckfläckar på några blad och gamla marginalanteckningar i bläck och blyerts. / Sällsynt. [#47310] 5500:-

Ny Journal uti Hushållningen för 1798. Sth, Carlbohm, 1798. Hela årgången inb i ett samtida tilltalande helt skinnbd. Ryggen med gulddekor och två svarta ryggtitelfält, pärmkanterna med guldorn. 298 s. + 2 graverade plr. På titelbladet en utländsk röd namnstämpel. Inlagan ren. /Hö-J [#47397] 1200:-

Ny Journal uti Hushållningen för 1797. Sth, Carlbohm, 1797. Hela årgången inb i ett samtida tilltalande helt skinnbd. Ryggen med gulddekor och två svarta ryggtitelfält, pärmkanterna med guldorn. 302 s. + 2 graverade plr. På titelbladet en utländsk röd namnstämpel. Inlagan ren. /Hö-J [#47398] 1200:-

Ny Journal uti Hushållningen för 1796. Sth, Carlbohm, 1796. Hela årgången inb i ett samtida tilltalande helt skinnbd. Ryggen med gulddekor och två svarta ryggtitelfält, pärmkanterna med guldorn. 318 s. + en stor graverad pl på ett transportabelt tröskverk. På titelbladet en utländsk röd namnstämpel. Inlagan ren. /Hö-J [#47400] 1400:-

Ny Journal uti Hushållningen för 1794. Sth, Carlbohm, 1794. Hela årgången inb i ett samtida tilltalande helt skinnbd. Ryggen med gulddekor och två svarta ryggtitelfält, pärmkanterna med guldorn. 296 s. + 2 graverade plr., den större visar en trösk-machne som drifwes med en häst På titelbladet en utländsk röd namnstämpel. Inlagan ren. /Hö-J [#47402] 1400:-

Murray, Adolf. Afhandling om anatomiens framsteg i nyare tider. Stocholm. Tryckt hos Johan Pehr Lindh., Uppläst för Kongl.Vetenskaps Academien. Stocholm 1796. Johan Pehr Lindh. 106 s. Fint häftat och oskuret exemplar med graverat titelblad. Inlagan genomgående helt ren. [#46960] 1450:-

Berndtson, Bernhard: Tal om en bergsmans kunskaper och gjöromål hållet för Kongl Vetenskaps Academien vid praesidii nedläggande den 1 februari 1797. Stockholm Joh. P. Lindh 1797. 38 s. Fint och rent exemplar med ett graverat titelblad i ett samtida gråblått pappomslag. [#46961] 600:-

Sandels, Samuel. Åminnelse-tal öfver framledne landshöfdingen, bergsrådet och commendeuren af kongl. Nordstierne-orden, högvälborne friherre Daniel Tilas, hållet för kongl. Vetenskaps academien, den 17 november 1773, af dess ledamot. Sthlm, L. Salvius, 1773. 31 s. Häftat och oskuret alltigenom rent ex.Ouppskuren. Fint ex. [#46962] 750:-

D'Ohsson, C. Kort öfversigt af chemiens historia ifrån de äldsta tider. Tal, hållit vid præsidii nedläggande uti kongl. Vetenskaps-academien, den 5 april 1826. Sthlm, P. A. Norstedt & söner, 1826. 44 s. Med grav. titelvinjett. Oskuren och ouppskuren. Nött rygg. I ett samtida gråblått pappomslag. [#46963] 600:-

Ferner, Bengt. Inträdes-tal, om sjö-magt, hållit för Kongl. Vetensk. Academien den 28. augusti 1756. Stockholm, Lars Salvius, 1756. 28 s. Titelsidan med grav. vinjett. Tagen ur band. Inlagan ren. Svaret av Mårten Strömer. Bengt Ferrner (1724-1802), professor i astronomi vid Uppsala universitet, kansliråd och lärare till kronprins Gustav. Hans viktigaste vetenskapliga insats var beräkningarna av Venuspassagerna 1761 och 1769. [#46964] 450:-

Carleson, Carl. Tal om spanmåls-bristens afhjelpande; hållit för Kongl. Vetenskaps Academien, vid præsidii afläggande, den 9 maji, 1759. Stockholm, hos Lars Salvius, s.a. 22 s. Graverat titelblad och vignetter. Tagen ur band. Ren inlaga. Svaret av Wargentin. Hebbe I:1887. Angående exportpremier på spannmål. Carl Carleson (1703-1761) bror till diplomaten m. m. Edvard Carleson. Carl var ämbetsman och jurist, med intressen för de frihetstida idéströmningarna. 1730-31 utgav han "Sedo-lärande Mercurius" efter främst engelska förebilder. [#46965] 450:-

Wargentin, Pehr. Åminnelse-tal, öfver kammarherren och directeuren vid bergs-mechaniken, välborne herr Gabriel Polhem, hållet för Kongl. Vetenskaps-Academien, den 14 junii 1775. Stockholm 1775. Lars Salvius. 24 s. Fint och rent oskuret o ouppskuret exemplar med graverad titelbladsvinjett. [#46966] 400:-

von Schulzenheim, David Schulz. Åminnelse-tal, öfver Kongl. Vetenskaps Academiens aflidna ledamot, Herr Eric Schröder,... hållet den 5 november år 1800, å Kongl. Vetenskaps Acad. vägnar, af dess ledamot David Schulz von Schulzenheim. Stockholm, hos Joh. P. Lindh, 1800. 25 s. Fint oskuret exemplar. Erik Schröder 1727-1797, sekreterare i Rikets ständers bank. Här får han postumt beröm för sitt presidietal från 1791, "Om nyttan af en utvidgad handel med inrikes spanmål". Invald i KVA 1790. David Schulz von Schulzenheim (1732-1823) medicinare och, tillsammmans med Nils Rosén von Rosenstein koppympningens pionjär i Sverige. Han ägnade sig även åt politik, ekonomisk teori och lantbruk. Invald i KVA 1760. [#46967] 400:-

Ferrner,B. Åminnelse-tal öfver... Herr Doctor Anders Berch, hållet,... den 20 Januar 1776. Stockholm 1776. Georg Lange. Tagen ur band. 40 sid. Altigenom rent exemplar med vetenskapsakademiens rödstämpel. Graverat titelblad. [#46968] 350:-

Engeström, Lars von. Tal om nyttiga utrikes inrättningar, som kunde blifva i fäderneslandet användbara; hållit för Kongl. Vetenskaps-Academien, vid præsidii nedläggande, d. 22 febr. 1815. Stockholm, hos J. P. Lindh, 1816. 24 s. Titelbladet med grav. vinjett. Helt rent oskuret o ouppsk exemplar. Svaret av Olof Swartz. / Lars von Engeström (1751-1826), diplomat, utrikes statsminister, Lunds universitets kansler. Han ärvde morbrodern M. Benzelstiernas stora bibliotek, som han utökade. Den Engeströmska samlingen donerades 1864 till KB. Hans av Elov Tegnér 1876 utgivna självbiografi innehåller åtskilligt av historiskt och politiskt intresse. Invald i KVA 1810, preses andra halvåret 1814. [#46969] 600:-

Åminnelse-tal öfver Kongl. Vetensk. Academ. framl. ledamot ...herr Ulric Rudensköld hållit den 29 augusti 1765 af hännes medlem Johan Fredric Kryger. Stockholm, tryckt hos Lars Salvius, 1765. 32 s. Med graverad vinjett på titelsidan och avslutande träsnittsvinjett. Tagen ur band. Ren inlaga. [#46970] 300:-

Stockenström, Eric v. Äre-minne öfver framledne Hans Excellence, Herr Riks-rådet, m. m. Grefve Claes Ekeblad, uprest uti et tal för Kongl. Vetensk. Academien, Den 6 Maji 1773. Stockholm, 1773. Lars Salvius. 40 s. Tagen ur band. Ren inlaga. Signaturstämpel; AGE. [#46972] 550:-

Åminnelse-tal, öfver ... Carl Sparre. Hållet för Kongl. Vetenskaps Academien den 4 febr. 1796, af des ledamot Anders Schönberg. Stockholm, hos Joh. Pehr Lindh, 1796. 95 s. Titelbladet med grav. vinjett. Vign. Utan omslag med ren inlaga. / Anders Schönberg (1737-1811), rikshistoriograf 1761 och riksheraldiker 1773. Han var djupt engegerad i svensk politik och anses ha formulerat 1766 års tryckfrihetslag och gett impulser till flera viktiga konstitutionella reformer. Av hans författarskap, som spände sig från nationalekonomiska och politiska till filosofiska och historiska skrifter, är det "Historiska bref om svenska regeringssättet", 1777-78, som haft störst betydelse. Invald i KVA 1767. [#46974] 450:-

Naezén, Daniel Erik. Åminnelse-tal, öfver... Jonas Hollsten; för Kongl. Vetenskaps Academien upläst d. 30 october 1793, och författadt af des ledamot Daniel Erik Næzén. Stockholm, hos Johan Pehr Lindh, 1793. 25 s. Titelbladet med grav. vinjett. Tagen ur band. / Jonas Hollsten (1717-1789), kyrkoherde i Luleå. Han var personlig vän med Wargentin och meddelade akademien värdefulla iakttagelser om sånings- och skördetider i Lappland. Invald i KVA 1773. Daniel Erik Næzén d. y. (1752-1808), provinsialläkare i Västerbotten. Främst verksam inom entomologien, beskrev skalbaggsarter funna i Västerbotten, bl. a. i Handlingarna av 3:e kvartalet år 1792. Invald i KVA 1793. [#46975] 400:-

Schönberg, Anders. Tal om näringarnas inbördes förbindelse. hållet för KVA vid praesidii nedläggande. 1772. 1772. Salvius. 44 s. Grav titelblad. Vign. Tagen ur band. Ren inlaga. [#46976] 350:-

Odhelius, Johan Lor. Åminnelse-tal öfver ... Carl Magn. Blom, hållit 1815, i KVA. 1815. Lindh. 14 s. Oskuret exemplar med gul ryggremsa. Välbev. Grav tlblad. [#46977] 400:-

Nicander, Henrik. Åminnelsetal hållet för Kongl. Vetenskaps Academien öfver dess framledne ledamot Herr Johan Alströmer den 26 Febr. 1791,... Ny upplaga. Sth 1827. Norstedt & Söner. 26 s. Titelbladet med graverad vignett. Fint exemplar; oskuret och ouppskuret med en gammal ryggremsa. [#46978] 500:-

von Gedda, P.N.T. Åminnelsetal, öfver framledne Hans Excellence Herr Riks-Rådet m.m. Grefve Nils Adam Bielke, hållet för Kongl. Vetenskaps Academien den 13 Febr. 1793,... Sthlm 1794. J.P. Lindh. 40 s. Genomgående rent exemplar; oskuret och ouppskuret med graverat titelblad oa vign. Tagen ur bd. [#46979] 500:-

Schönberg, Anders. Åminnelsetal hållet för Kongl. Vetenskaps Academien den 23. nov. 1785 öfver dess framledne ledamot, Banco-Commissarien Högädle Herr Bengt Bergius. Sthlm 1785. J.G. Lange. 64 s. Genomgående rent exemplar; oskuret och ouppskuret med graverat titelblad oa vign. Tagen ur bd. [#46980] 600:-

Strandberg, Zacharias J. Tal, om de fel, som vid chroniska sjukdomars botande i allmänhet begås, hållit för Kongl. Vetenskaps Academ. vid praesidii afläggande den 31 octobr. 1764. Sthlm 1765. Lars Salvius. 42 s. Genomgående rent exemplar; oskuret och ouppskuret med graverat titelblad oa vign. Tagen ur bd. [#46981] 750:-

von Strussenfelt, Alex. Mich., Rinman, Sven och Sparre, Fredric. Svar på den af Kongl. Vetensk. Academien framstälda fråga: Om och huru godt Tegel hos oss med fördel kan tilverkas, utan bränning? Sthlm 1766. Lars Salvius. 32 s. Genomgående rent exemplar; oskuret och ouppskuret och försett med en ryggremsa. Tre vignetter. [#46983] 750:-

(Cicero). M. Tullii Ciceronis epistolarum qvae extant ad diversos libri xvi notis perpetuis ad modum Johannis Minellii illustratarum editio sexta. Lipsiae (Weidmann) 1756. Samtida pergamentbd. Inalles ca 1100 s. + ett kprst front. Försättsbladet saknas. Gamla och prydliga handskrifter på pärmarnas insidor och eftersättsbladet. De 4 bladen Amico lectori oegentligt men alls inte störande inbundna på 2 ställen i P. Manutii Index rerum et verborum. Texten relativt hårt skuren men utan textförlust; ca en cm marg. Komplett exemplar. *[#46058] 800:-

Wilcke, Johan Carl. Tal, om methoden uti naturkunnigheten, hållit uti Kongl. Vetenskaps Academiens rum på Riddarhuset, då Thamiska föreläsningarna öfver experimental physiken börjades därstädes d. 18 oct. 1759. Stockholm, hos Lars Salvius, 1760. I ett gråpappbd med påklistrad etikett. 38 s. Titelbladet med graverad vinjett. Johan Carl Wilcke (1732-1796), invald i KVA 1759. Preses 1763 och 1777. [#45340] 600:-

Adlerbeth, G. Tal om en philosophisk varsamhet vid naturens betraktande, hållet vid praesidii nedläggande uti Kongl. Vetenskaps-Academien 1790. Sth, Carlbohm, 1790. I ett brunpappersomslag. 62 s. Titelbladet med graverad vinjett. Svar gifvet på Kongl. Vetenskaps-Academiens vägnar af dess secreterare Johan Carl Wilcke. [#45341] 800:-

v. Höpken, And. Joh. Äre-Minne öfver... Riks-rådet m.m. Carl Gustaf Tessin. uprest uti et Tal för Kongl. Vetenskaps Academien, 1771. Sth, Salvius, 1771. 52 s. Grav titelbl samt med en monterad medaljillustration. Ej omsl. Titelbl samt sista bladet fläckade, på titelbl dessutom gammal bläckskrift. Skuret ex med gammal ryggförstärkning. [#44469] 250:-

Kryger, Johan Fredric. Tal om lagarnas och sedernas verkan på borgerliga näringar; hållit för Kongl. Vetenskaps Academien, vid praesidii nedläggande, 1767. Sth, Salvius, 1767. 36 s. Ej omsl. Grav och fl titelbl. Skuret ex. [#44470] 350:-

Leijell, Carl. Tal om anläggningen och nyttan af det slags bärgs-arbete, som stoll-byggnad kallas, hållit för Kongl. Svenska Vetenskaps Academien, 1751. Af C.L., då han lade ned sit derstädes förda praesidium. Sth, Salvius, 1751. 62 s. Vign. Ej omsl. Titelbladet lagat med delvis ifyllda bokstäver upp t.v. Lagningen professionellt gjord. Skuret ex. [#44472] 450:-

Lewenhaupt, C.E. Tal, hållit af Landt-Marskalken ... wid Adelens första plenum på riddarhuset den 30 januarii 1789, 1789. Vikt ettbladstryck. 4 s. [#44509] 100:-

Uno von Troils Tal til Deras Kongl. Majestäter... då han, tillika med en deputation aflade deras underdåniga helsning den 30 ajnuarii 1789. 1789. 12 s. Ärkebiskopen talade till var och en av kungahuset. [#44510] 150:-

Directionens af Arméens Pensions-Cassa afgifne Berättelse til det år 1792 sammankallade Kongl. Krigs-Befäl. Sth, Cronlund, 1793. 16 s. [#44569] 80:-

Grevesmöhlen, Carl A. Bihang till historien om Tull-Arrende-Styrelsen: Kongl. Maj:ts Högste Domstol och Kongl. Kamar-Collegium. Till Kongl. Maj:t i underdånighet ingifvit den 21 junii 1809. Sth, J.P. Lindh, 1809. Samtida gråpappbd med oskurna snitt; de utanför omsl liggande marg delvis lagerfl. Spår av en gammal fuktfläck upptill på de sista bladen. 40 s. Ett bra exemplar. [#44405] 500:-

Schön, Pet. H. Upplysning hwarföre det af Öfwer-Direltören Grevesmöhlen, genom dess ombud, f.d. Häradshöfdingen Nordell, uppgjorda förliknings-projekt i frågan rörande jordbruket, icke kan antagas af P.H.S. Sth, Delen, 1805. Samtida gråpappbd med oskurna snitt. 64 s. Ett bra exemplar. [#44406] 500:-

af Bierkén, C. Gust. Äreminne öfver Riksföreståndaren Sten Sture den äldre. Götheborg, Sam. Norberg, 1804. Samtida gråpappbd. 46 s. / Skrift, som blifvit belönt i Svenska Akademien 1799. [#44407] 350:-

Berndtson, Bernhard. Tal, om bergsmans kunskaper och gjöromål hållet för Kongl. Vetenskaps Academien vid praesidii nedläggande 1797. Sth, Lindh, 1797. Välbev gråpappbd. 38 s. Graverat titelblad. [#44203] 500:-

Schönberg, Anders. Tal om näringarnas inbördes förbindelse, hållet för Kongl. Vetenskaps Academien vid praesidii nedläggande 1772. Sth, Salvius, 1772. Ej omsl. Skuret och välbev ex. 40 s. Graverat titelblad. [#44204] 450:-

Westerman, Johan. Tal, om Sveriges utrikeshandel i allmänhet, och den levantiska i synnerhet, hållet för Kongl. Vetenskaps Academien vid praesidii nedläggande 1770. Sth, Salvius, 1770. Ej omsl. Skuret och välbev ex. 78 s. Graverat titelblad. [#44205] 450:-

Lillienberg, Jean Georg. Tal, om svenska bergshandteringens förmåner och hinder, hållet uti Hans Kongl. Maj:ts höga närvaro, för Kongl. Vetenskaps Academien vid praesidii nedläggande 1776. Sth, Salvius, 1776. Ej omsl. Skuret och välbev ex. 24 s. Graverat titelblad. [#44206] 600:-

Lindblom, Nils. Tal, om angelägenheten och nyttan af några artillerie-försöks anställande; hållet för Kongl. Vetenskaps Academien vid praesidii nedläggande 1773. Sth, Salvius, 1774. Ej omsl. Skuret och välbev ex. 14 s. Graverat titelblad. [#44207] 500:-

Odhelius, Joh. L. Tal om veneriske sjukdomars botande med upplöst guld. Hållet vid praesidis ombytet i Kongl. Vetenskaps Academien 1812. Sth, Lindh, 1812. Ej omsl. Oskuret och välbev ex försett med en rygg. 12 s. Graverat titelblad. [#44208] 450:-

Paykull, Gustaf. Tal, om djur-kännedomens historia för Linnés tid, hållet vid praesidi nedläggande uti Kongl. Vetenskaps Academien 1796. Sth, Lindh, 1797. Ej omsl. Oskuret och välbev ex försett med en rygg. 42 s. Graverat titelblad. [#44209] 650:-

Marelius, Nils. Tal, om Mälarens utlopp, med geographiska och historiska anmärkningar; hållet för Kongl. Vetenskaps Academien vid praesidii nedläggande 1771. Sth, Salvius, 1771. Ej omsl. Oskuret och välbev ex försett med en rygg. 36 s. Vign. [#44210] 1150:-

Ehrenswärd, August. Tal om svensk sjömagt; hållet för Kongl. Vetenskaps Academien vid praesidii nedläggande 1766. Sth, Salvius, 1767. Ej omsl. Oskuret och välbev ex . 31 s. Graverat titelblad. [#44211] 750:-

Casström, S.N. En blick öfver Geographiens tillstånd i äldre och nyare tider: Tal hållet i Kongl. Vetenskaps Academien vid nedläggandet af praesidium 1817. Sth, Lindh, 1818. Välbev gråpappbd. 30 s. Graverat titelblad. [#44213] 500:-

Odhelius, Joh. Lor. K. Lazarettet i Stockholm, beskrifvit uti et Tal, inför Kongl. Vetenskaps Academien vid praesidii nedläggande 1776. Sth, Lange, 1776. Välbev gråpappbd. 48 s. Graverat titelblad. [#44214] 600:-

Bergman, Torbern. Åminnelse-tal öfver... professoren i Upsala ... Nils Wallerius, på Kongl. Academiens befallning hållet uti Stora Riddarhus-salen 1765. Sth, Salvius, 1765. Ej omsl. Skuret och välbev ex. 28 s. Graverat titelblad. [#44216] 500:-

Hagström, And. Joh. Åminnelse-tal öfver Daniel Théel, hållet för Kongl. Vetenskaps Academien 1797. Sth, Lindh, 1798. Ej omsl. Skuret och välbev ex försett med en rygg. 29 s. Graverat titelblad. [#44217] 350:-

Adlerbeth, G. Åminnelse-tal öfver presidenten i... rikets bergs-collegio... Jean Georg Lilljenberg, hållit i Kongl. Vetenskaps Academien 1807. Strengnäs, Segerstedt, 1807. Ej omsl. Oskuret och välbev ex försett med en rygg. 38 s. Graverat titelblad. [#44218] 400:-

Nicander, Henrik. Åminnelse-tal öfver öfver Kongl. Vetenskaps Academiens ledamot, bärgsrådet... Samuel Sandels hållet inför Kongl. Vetenskaps Academien 1799. Sth, Lindh, 1800. Ej omsl. Skuret och välbev ex försett med en rygg. 50 s. Graverat titelblad. [#44300] 400:-

Martin, Roland. Åminnelse-tal öfver Kongl. Maj:ts lif-chirurgus,... Carl Fredric Ribe, på Kongl. Academiens befallning hållet uti Stora Riddarhus-salen 1766. Sth, Salvius, 1766 Ej omsl. Skuret och välbev ex. 34 s. Graverat titelblad. [#44219] 350:-

Barchaeus, Anders Gust. Svar på Kongl. Vetenskaps Academiens fråga: Huru Sveriges ringa folk-hop bäst kan användas? Som vunnit den utsatta belöningen; ingifvet af A.G.B. Sth, Salvius, 1772. Ej omsl. 42 s. Välbev ex. [#44220] 500:-

Tal hållne i Kongl. Vetenskaps Academien, då Hans Kongl. Majestet första gången benådade Academien med Sin Höga Närvarelse, den 5. Februari 1772. Sth, 1772, Lars Salvius. Grav titelblad. 6 s. Oskuret ex. / Innehåller Carl Rudenschölds tal till kungen och dennes svar. [#44045] 300:-

(Kölmark, Peter). Tankar öfver människlighetens öde. Sth, C.G. Cronblad, 1790. Ej omslag. 47 s. I ark och nga lösa blad. / Bygdén II:615. [#44096] 450:-

(Celsius d.y., Olof). Gustaf Wasa, hielte-dikt uti siu sånger. Sth, Henr. Fougt, 1774. Ej omslag. 195 s. Vign. / Förf biskop i Lund. [#44097] 500:-

Liljestråle, Joach. Wilh. Fidei-Commiss til min son Ingemund. Sth, Anders Zetterberg, 1797. Ej omslag. 130 s. Sälls. [#44098] 1500:-

Ny Journal uti Hushållningen för 1790. Sth, Carlbohm, 1790. Hela årgången inb i ett samtida tilltalande helt skinnbd. Ryggen med gulddekor och två svarta ryggtitelfält, pärmkanterna med guldorn. 310 s. Häftena jan-okt genomgående med litet spikhål som åstadkommits före inbindningen och som inte inverkar på läsbarheten. Ev. har häftena varit uppspikade när de var nyutkomna. På titelbladet har en röd namnstämpel borttagits och därigenom ngt fläckat nedre delen av bladet. Inlagan i övrigt helt ren och det vackra bandet utan vank. /Hö-J [#43140] 1000:-

Kongl. Förkortnings-Commissionens Project til mera korthets och redighets winnande i Kronans Räkenskaper och Kammar-Werk. Sth, Kongl. Tryckeriet, 1754. Välbev samtida gråpappomslag. (22), 141 delvis utvikbara tabeller, diagram och uppställningar. 4:o. Ren inlaga. Sälls. [#41986] 1800:-

(Carl, P. Amadeus). Neu-grünender Ehren-Kranz der Heiligen Anna, Mutter Mariae und Gross-Mutter Jesu Christi: Geflochten, ernstlich aus gründlichen Beweg-Ursachen zu ihrer eyfrigen Anruffung: ... auf andächtiges Verlangen vieler eyfrigen Seelen, und Obrigkeitlichen Befehl verfasset von P. Amadeo Carl, des Heil. Cistercienser-Ordens Professen zu Lilienfeld, dermahligen Verwalter am H. Anna-Berg, An. 1750. I-III in one vol. I: Von Beweg-Ursachen zur Verehrung der Heil. Anna. II: Beschreibung von dem Ursprung und Erhöhung, auch anderer Schrifft-würdigen Dingen des sogenannten Heil. Anna-Bergs in Unter-Oesterreich. III: Neun Dienst-Tägige Andachten zu der Heil. Anna. Wien (Ignas Anton Praxl) 1750. Contemporary or near so full and thin vellum with both light-red covers nicely decorated in gold, black & white. Edges cut, gilt, & dec. Spine with 4 bands. Small parts of spine missing up- and downwards. In all 400 pp incl 2 copper-plates. Front- and back-papers with flower-motifs in relief. In all a very attractive book where the small damages rather enhance than diminish its appealing appearance. Complete. [#41385] 3500:-

Compendieuses Kirchen- und Ketzer-Lexicon, in welchem alle Ketzereyen, Ketzer, Secten, Sectirer, geistliche Orden und andere zur Kirchen-Historie dienende Termini auffs deutlichste erkläret, und insonderheit deren Uhrheber und Stiffter jeder Secte angezeiget werden; Denen angehenden Studiosis Theologiae zur Erleichterung der Theologiae Polemicae, aus denen bewährtesten Scribenten und Historicis zusammen getragen, und mit einer Vorrede versehen von J.G.H. Schneeberg (Carl Wilhelm Fulden) 1731. Contemporary full vellum in excellent condition; this goes for both exterior and interior. 580 two-columned pp., i.e. 290 lvs. [#41290] 11500:-

Florus. Lucius Annaeus Florus. Recensitus & illustratus a Joanne Georgio Graevio. Trajecti Batavorum apud Joannem Ribbium 1680. Contemporary full vellum. In all around 500 pp with approximately 100 engraved pictures of antique coins in the text. Title-page engraved and folding with som weekness. Scarce. / Florus exchanged verses with emperor Hadrian. The present work deals with Roman History. [#41291] 5500:-

Kant, Immanuel. Om känslan af det Sköna och Höga. Sthlm (Kumblinska tryckeriet) 1796. Senare hfrbd med ryggtext. 101 s. Första svenska översättningen. Exlibris. Välbev exemplar. [#41292] 1750:-

L'infaillibilité de l'Eglise representative detruite. Avec demonstration que les Pontifes Romains ne sont pas heritiers de la Primauté pretenduë de saint Pierre. Cologne (Pierre Marteau) 1720. Contemp full calf, spine richly gilt and in six compartments; the two labels missing though the old text is discernible. In all 152 pp. Interior clean and very nice binding. According to a not easily read written text on the first blank page dated same year the book was given to a B. Falk from one Pilgrami Edeinburgi. Initial printed text directed à tres haute & puissante Princesse, Ulrique Eleonore, Reine de Suede,... le tres humble... serviteur J.S.P. [#41294] 5500:-

von Perga, Wolfgang Ernst. Ganz Neu-erfundene und durch langwiehrige Erfahrung mit grossem Nutzen practicirte Reit-Kunst, allen Liebhabern der Reuterey auffrichtig entdecket und an Tag gegeben von W.E. v. P. Oberstallmeister bey dem Hoch-Fürstl. Collegio Illustr. in Tübingen, und bey Ihro Hoch-Fürstl. Durchl. des Regierenden Herrn Herzogen zu Würtemberg etc. Cammer-Juncker, auch unter der Freyen Reichs-Ritterschafft in Francken. Tübingen, bey den Gebrüdern Cotta. 1725. Contemporary or near contemp solid half cald, spine with 4 raised bands and sparsely decorated with 5 flowers, one in each compartment. 160 pp + 8 folding copper-plates depicting horses and d:o instruments. [#41295] 10500:-

Parsons's Select British Classics, a well chosen collection of classical essays, vols. XXII and XXIII. The Guardian, vols 1 and 2. q.p. London (J. Parsons) 1794. Engr. titles. 370+364+Index to both vols. Contemporary mottled half calf, spines & edges gilt, wellpreserved and nice copies. [#40071] 1250:-

Michaelis, J.D. Orientalische und exegetische Bibliothek. IV-VI. Frankfurt am Mayn (Garbe) 1773-4. Contemp half calf , spine richly gilt. About 800 pp. Attractive books. [#40064] 2600:-

Michaelis, J.D. Orientalische und exegetische Bibliothek. XI-XIII. Frankfurt am Mayn (Garbe) 1776-8. Contemp half calf, spine richly gilt. Very pleasant vols. [#40065] 2600:-

Aken, F.M. von. Hus- och landapotheque... Skara 1747. Nyinb. Fint ex. [#40066] 3500:-

Stiernman, Anders Anton von. Konung Johan den III:des Chrönika, hwilken korteligen förtelljer högstbemälte konungs minneswärda lefwerne, och dess emot Sweriges då warande fiender mångåriga förda krig. Samanfattad fordom af Aegidius Girs. Sthlm (L.L.Grefing) 1745. + Raimundius, Laurentius. Historia liturgica. Den der inneholler: På hwad sätt den afgudiska påfwa messan, som kallades Liturgia, här i Swerige, för 64 år sedan uppsades... Item: huru mycket ondt hon här åstadkom: Och att hon dock omsider för 45 år sedan, af Guds nåde och barmhertighet, bekom et önskeligit ruin och nederfall: Item: Liturgiae, påwiska messones och de påfwiskes poenitentialium egentliga beskrifwelse... författad af Laurentio Raimundio Anno Domini 1638. Contemp nicely restored half calf. (34), 176, (60). + (16), 128, (10). Portrait missing in this copy. [#40067] 1700:-

Zollikofer, G.J. Predigten. I-II. 2 vols. Leipzig (bey Weidmanns Erben und Reich) 1772-4. Samtida och uniforma hfrbd, ryggen med 5 upph bind. Inalles drygt 1000 s. Rena inlagor. *[#37851] 800:-

Clerck, Carol. Nomenclator extemporaneus rerum naturalium: plantarum, insectorum, conchyliorum, secundum systema naturae Linnaeanum. Stockholmiae, Grefingii, 1759. iv, 68, xii pp. Stitched as issued. The imprimatur of Linnaeus being on the verso of the title. A clean and complete copy. / Horn & Schenkling 3679. [#37839] 3800:-

Asp, Matthia (praes.). De templo cathedrali lincopiensi; cujus partem priorem,... resp. Petrus G. Dahlman. Upsaliae (Wernerianis) 1732. 56 pp. Skuret exemplar med bra inlaga. Nedre hörnet fram med mindre skavanker på ett par blad. P. I skall e.u. vara q.p. [#32967] 500:-

Horatius. Opera omnia Quinti Horatii Flacci. I-II. Havniae (apud K.H. Seidelin) 1798 (feltryck i del II som har 1718). 430 s. Vackert nött samtida eller nära samtida hfrbd. [#32803] 400:-

S.T. (Salvo titulo). Westerås den 26. Febr. 1748. Då Henric Benzelius var Archie-Biskop. Vikt ettbladstryck. 4 s. 9 punkter. [#44512] 60:-

S.T. (Salvo titulo). Westerås den 17. Decemb. 1751. Då Henric Benzelius var Archie-Biskop. Vikt ettbladstryck. 4 s. 11 punkter. [#44514] 60:-

S.T. (Salvo titulo). Westerås den 6. Augusti. 1748. Då Henric Benzelius var Archie-Biskop. Vikt ettbladstryck. 4 s. 5 punkter och ett Formulair til Riksdag Fullmackternas upstellande... [#44515] 60:-

S.T. (Salvo titulo). Westerås den 7. Januarii. 1752. Formulair för efter den lyckeligen öfwerståndne Cröning förestående Huldskaps och Trohets-Ed som komme at afläggas för konung Adolph Friedrich... Ettbladstryck. 2 s. [#44517] 60:-

S.T. (Salvo titulo). Westerås den 11. Augusti. 1752. Då Henric Benzelius var Archie-Biskop. Vikt ettbladstryck. 4 s. 15 punkter. [#44519] 80:-

S.T. (Salvo titulo). Westerås den 29. Maji. 1753. Då Henric Benzelius var Archie-Biskop. Vikt ettbladstryck. 4 s. 10 punkter. [#44520] 80:-

S.T. (Salvo titulo). Westerås den 9. Novemb. 1753. Då Henric Benzelius var Archie-Biskop. Vikt ettbladstryck. 2 s. 8 punkter. [#44521] 80:-

S.T. (Salvo titulo). Westerås den 13. April 1756. Ettbladstryck. 2 s. 3 punkter. [#44523] 80:-

S.T. (Salvo titulo). Westerås den 21. Decemb. 1756. Då Henric Benzelius var Archie-Biskop. Vikt ettbladstryck. 4 s. 15 punkter. Gamla fuktfläckar. [#44524] 80:-

S.T. (Salvo titulo). Westerås den 24. Februarii 1756. Då Henric Benzelius var Archie-Biskop. Vikt ettbladstryck. 2 s. 7 punkter. [#44525] 80:-

S.T. (Salvo titulo). Westerås den 22. Februarii 1757. Då Henric Benzelius var Archie-Biskop. Vikt ettbladstryck. 2 s. 6 punkter. Gamla fuktfläckar. [#44526] 60:-

S.T. (Salvo titulo). Westerås den 25 October 1757. Då Henric Benzelius var Archie-Biskop. Vikt ettbladstryck. 2 s. 3 punkter. Gamla fuktfläckar. [#44527] 60:-

S.T. (Salvo titulo). Westerås den 22. April. 1748. Då Henric Benzelius var Archie-Biskop. Vikt ettbladstryck. 4 s. 9 punkter. Den sista tar upp Olof Graus intention att utgifwa Beskrifning öfwer Westmanneland... [#44528] 80:-

S.T. (Salvo titulo). Westerås den 8 Junii 1742. Vikt ettbladstryck. 2 s. Om en allmän Riks-Dag,... [#44529] 60:-

S.T. (Salvo titulo). Westerås den 24. Augusti 1742. Vikt ettbladstryck. 4 s. 7 punkter. Gamla fuktfläckar. [#44530] 60:-

S.T. (Salvo titulo). Westerås den 25 Sept. 1744. Vikt ettbladstryck. 2 s. Om Formular för förbön för Hans Kongl. Höghets Högtälskelige Gemåhl... Gamla fuktfläckar. [#44531] 60:-

S.T. (Salvo titulo). Westerås den 9 Sept. 1746. Vikt ettbladstryck. 2 s. 3 punkter. Gamla fuktfläckar. [#44532] 60:-

Cicero. M. Tullii Ciceronis Epistolarum qvae extant ad diversos libri XVI notis pertetuis ad modum Iohannis Minellii illustratarum. Editio sexta. Lipsiae (Weidmann) 1756. Fine contemporary full vellum. In all around 1000 pp incl one copperplate front. Complete. The size being 14x9 cm. Last blank pp and inside of covers with neat text in latin and in old hand. /HöB-C [#32545] 1350:-

(Catullus och Propertius). Christ. Guil. Mitscherlichii Lectiones in Catullum et Propertium. Göttingen (Brose) 1786. Samtida vackert marmorerat pappbd med ett rött ryggtitelfält. 174 pp. Title nicely restored. [#32707] 300:-

(Hildebrand, Friedrich et Aicher, Otto). Antiquitates romanae, in Compendium contractae,... Accedunt Ottonis Aicher de Comitiis romanorum lib. III. Trajecti ad Rhenum (Joh. & Matth. Visch) 1731. Contemporary and attractive full vellum with pictures of Minerva within laurel wreath in gold on front & back boards. Four flowers in as many compartments on spine + text and the year in top compartment. (14), 523, 60, (16), 103 pp. In addition 21 copper-plates depicting coins and gods. /D-Hö [#31083] 2850:-

Hydrén, Laurentius (praeside). De Sudermannia. Diss. resp. Ericus Lundström. Upsala 1747. I ett senare tilltalande marmorerat pbd med rött ryggtitelfält. 58 pp. [#28401] 400:-

Olavus Celsius (praes.) Diss. acad. Concilii constantinopolitani historiam,... Resp. Petrus Wallwik, dalekarlus. Upsaliae (Werner) 1725. 46 pp. Inga omslag. Den poetiska panegyriken bak av Laur. Dahlman, Died. Joh. Morström och J. Erichsson F. [#23874] 350:-

Olavus Celsius (praes.) Diss. graduali... Epopoeia Homerica’... Resp. Carl Fredric Liungberg, suderm. Upsaliae (Werner) 1725. 38 pp. Inga omslag. [#23875] 300:-

Daniel Lundius (praes.) De tabulis absolutoriis romano-catholicorum,... Diss. resp. Nicolaus Ekholm stockholmiensis. Upsaliae (Werner) 1711. 36 pp. Inga omslag. Den poetiska panegyriken bak av Joh. Lundgren, Georg Kinninmondt Hansson och Jacob Dahl. [#23877] 350:-

Olavus Celsius (praes.) Anapologezin gentium qua natura demonstrabilem,... Diss. resp. Jonas Drysenius V-gothus. Upsaliae (Werner) 1725. 40 pp. Inga omslag. Den poetiska panegyriken bak av Eric Zethelius. [#23878] 350:-

Rössler, Christian Friederich. Bibliothek der Kirchen-Väter. I-X. 10 vols. Leipzig (Härtel) 1776-86. Cont half calf, spine with 5 raised bands and 2 labels. In all around 6000 pp. Nicely worn and complete set. Scarce. [#22835] 5000:-

Fullständig samling af salig herr riksrådet gref. Carl Gustaf Tessins arbeten i swenska stenstylen. Upsala (Edman) 1771. 176 pp. Some foxing. Old wrappers. First ed. Very scarce. /With many pregnant portraits of Tessin's contemporaries. [#6044] 1800:-

Fullständig samling af salig herr riksrådet gref. Carl Gustaf Tessins arbeten i swenska stenstylen. Upsala (Edman) 1771. 176 s. Ngt senare, vackert nött hfrbd. Ren inlaga. Första upplagan. Sällsynt. [#22424] 2200:-

Fullständig samling af salig herr riksrådet gref. Carl Gustaf Tessins arbeten i swenska stenstylen. Upsala (Edman) 1771. 176 s. Samtida hfrbd, ryggen vackert dek och med ett d:o rtf samt 4 upph bind. Nga blad lätt brunfläckade. Sista bladet med bokförläggarens bokförteckning saknas i detta exemplar. Första upplagan. Sällsynt. [#22425] 2500:-

Wallerius, Joh. Gotsch. (praes.). Diss. resp. Gustavus Adolphus Gyllenborg. Agriculturae fundamenta chemica, Åkerbrukets chemiska grunder. Upsaliae 1761. 322 pp. Latinsk-svensk parallelltext. Inga omslag. Solid häftning. [#20991] 2000:-

Ödmann, Samuel (övers. o red.) Sicilien och Maltha, Bref af herrar Brydone och von Borch. Öfwersatte med tilläggningar utur Svinburne, Riedesel, med flera, af S.Ö. Twänne delar. En vol. Sthlm 1791. Samtida skinnryggbd. Inlagan med följande defekter: inre hörn nertill av titelbladet bortrivet. För- och eftersättsblad saknas liksom sid:na 15 - 32 och 175 - 176. Nga blad loss och lagade. Inre falser svaga. F.ö. är inlagan inte så pjåkig. Skall vara 364 s. [#20423] 650:-

Mosheim, Joh. Laur. a. Elementa theologiae dogmaticae,... I-II i en vol. Editio tertia revisa, emendata, et insigniter aucta a Chr. Ern. de Windheim. Vol. primum: Prolegomena, theologiam, anthropologiam. Vol. secundum: Oeconomiam salutis. Norimbergae (Monath) 1781. Contemporary full calf with nicely dec spine with 2 col. spine labels. In all more than 1000 pp. Last 100 pp with foxed edge, otherwise a clean copy. Cut signature on front blank leaf. [#20426] 1500:-

Hoegh, Hans Jörgen Christian. Anwisning til et wäl inrättadt jord-bruk för landthushållare, som hafwa fått sin jord utskiftad från samhäfd, brukbar äfwen för andra jordbrukare. Pris-skrift, som af Kongl. Landthushållningssällskapet i Dannemark erhållit 1:sta guldmedaillen år 1794. Första delen. Sthlm 1799. Samtida eller ngt senare skinnryggbd. Uppgiften att det rör sig om ett första band är bläcköverstruken. II utk. Ren inlaga. Svensk övers. [#20422] 350:-

Polhem, Christopher. Tal öfver den vigtiga frågan: Hvad som vårt kära fädernesland hafver nu mäst af nöden til sin ständiga förkofring i längden? Hållit för kongl. svenska vetenskapsacademien, vid praesidii afläggande den 13 octob. 1745. Sthlm (Lars Salvius) 1764. Oskuret och ouppskuret exemplar. 23 s. Vignetter. [#19173] 750:-

Floderus, Johan (praes.) Versio svecana selectorum ex Paulinis epistolis locorum. I-XXIV. Solitt sammanbundna dissertationer sedan gammalt men utan omslag. Diss. resp. I. Andreas Borg. Westmannus. II. Gustav Sam. Flodin. Ostro-Gothus. III. Olavus Tunvall. Medelpadus. IV. Johannes Edberg. Vestro-Gothus. V. Thuro Ljunggren. Vestro-Gothus. VI. Benedictus Jungblad. Vestro-Gothus. VII. Nicolaus Jonsson. Smolandus. VIII. Georgius Brandt. Dalekarlus. IX. Fredericus Theel. Stockholmensis. X. Johannes Stenfelt. Gevalia-Gestricius. XI. Gustavus Sigelkow. Vestro-Gothus. XII. Ericus Gaeverberg. Gevalia-Gestricius. XIII. Johannes Cederqvist. Wexionia Smolandus. XIV. Daniel Wilh. Böttiger. Fjerdhundrensis. XV. Nicolaus Segrell. Vestro-Gothus. XVI. Johannes Johansson. Roslagus. XVII. Petrus Harkman. Vestmannus. XVIII. Ericus Christoph. Sparrman. Uplandus. XIX. Johannes Ericus Unge. Smolandus. XX. Petrus Matthias Bång. Uplandus. XXI. Sveno Björling. Ostrogothus. XXII. Olavus Petri Knös. Vestrogothus. XXIII. Carolus Åström. Jemtlandus. XXIV. Johannes Joh. Wasell. Jemtlandus. Inalles 260 s. Vign. 1771-1779. q.p. [#18913] 750:-

Cranz, David. Historia om Grönland,... 3 bd. Med utv karta o kprst. Komplett. Stockholm 1769-70. Samtida hfrbd, ryggarna med 5 upph bind, vackert nötta. [#18151] 6000:-

Celsius, Olaus (praes.) Schediasma academicum de Uplandia,... Diss. resp. Jacob Serenius. Upsala (Werner) 1720. 40 s. Sista sidan Fägne-Rijm af J. Robeck. Inga omsl. Titelbladet hörnklippt nertill utan textförlust. [#16621] 450:-

Botin, Anders Beskrifning om swenska hemman och jorda-gods. Första delen, om hemman i allmänhet. Andra delen, om krono-hemman i allmänhet. Sthlm (Lange) 1798-9. Samtida hfrbd, ryggen blinddek och med text och sparsam gulddekor. Inalles ca 800 s. Del I interfolierad. [#10094] 800:-

English Miscellanies, from the best and most renowned authors: the writings digested into a natural order,... Upsal (Printed for Magnus Swederus by John Edman) 1774. 72 pp. In later marbled cased boards. Bookplate Bibl Hammer. [#10167] 300:-

(Busser, Joh. B.) Europeiska statskunskapen, af de säkraste underrättelser; men i synnerhet ur D.A.F. Buschings Neue Erdbeschreibung till swenska ungdomens tjenst sammandragen af J.B. Busser. Sthlm (Carl Stolpe) 1770. Tilltalande och välbev samtida hfrbd, ryggen med 5 upph bind. 604 s. [#10782] 1500:-

Iselin, Isaak. Über die Geschichte der Menschheit. I-II. 2 vols. Basel (Johann Schweighauser) 1786. Contemp full calf. Some worning and foxing, label on spine missing on vol. 2 and slightly cracked on the first vol. But in all everything considered a nice copy in solid binding. [#6889] 2500:-

Krafft, Georg Wolffgand. Kårrt inledning til den mathematiska och naturliga geografien, tillika med bruket af jordgloberne och landtchartorne... förswenskad af Fredric Palmqvist. Norrköping (Johan Edman) 1760. Samtida blågråpappbd. 272 s. + 4 utvikbara träsnittsplr. Inlagan normalt lagerfläckad. [#14929] 2500:-

Parsons's Select British Classics, a well chosen collection of classical essays by the most esteemed admired authors, containing vols 5-12 of the Spectator. I-VIII. 8 vols. q.p. In all about 2700 pp + engraved plates. Ldn (J. Parsons) 1793. Contemporary mottled half calf, spines & edges gilt, wellpreserved and nice copies. [#17021] 2000:-

Mosheim, Jean-Laurent. Histoire ecclésiastique ancienne et moderne, depuis la naissance de Jésus-Christ jusqu'au commencement du XVIII:e siècle. Traduite de l'original latin, avec des notes & des tables chronologiques, par Archibald Maclaine; et de l'anglois en françois par M.***. I-VI. 6 vols. q.p. Maestricht (Dufour & Roux) 1776. Contemp half calf, spines richly dec & nicely worn. In all about 2800 pp. [#7218] 2500:-

Bastholm, Christian. Aandelige taler over alle Evangelierne. I-II. 2 vol. Kiøbenhavn (Gyldendal) 1781. Nice contemp half calf, spines with 5 raised bands. 701+748 pp + engraved titles. [#16299] 650:-

Kort anwisning til en biblisk concordanz förmedelst et språk-register... författadt af M.L. Sthlm (Hartwig Gercken) 1730. Samt vackert nött skinnryggbd med 5 upph bind. [#11673] 400:-

Scherping, Jacob. /Hebreisk oa text/ Det är, nyckelen til förståndet, eller inledning til de fyra orientalspråken, hebraiskan, chaldaiskan, syriskan och arabiskan, som wisar, huru på kort tid, med egen flit, insicht deruti kan winnas. Skara (Mollers änka) 1754. Marmorerat gråpappbd som lagats. 118 s. Sälls. [#1656] 2500:-

Canzius, Israel Gottlieb. Compendium theologiae purioris in quo iustis definitionibus veritates theologicae determinantur determinatae ex oraculis... Tübingen (Ph. Erhard) 1752. Very fine contemp full vellum, spine with gilt label & text: Canzii Comp. theolog. purioris. 1190 pp. [#9159] 1800:-

Hallström, Nils. Föreläsningar uti Historien för Kongl. Krigs-Academien. I-III. I:Gamla historien. II: Svenska historien. III: Nya almänna historien. Sthlm (Nordström) 1795. Contemp half calf with 5 raised bands. Solid binding. About 1200 pp. [#16745] 650:-

Bossuet, Jacques-Benigne, Evêque de Meaux,... Discours sur l'histoire universelle, à Monseigneur le Dauphin: Pour expliquer la suite de la religion, & les changemens des empires. I: Depuis le commencement du monde jusqu'à l'Empire de Charlemagne. II: Suite de l'histoire universelle de M. l'evêque de Meaux. Depuis l'an 800... jusqu'à l'an 1700 inclusivement. Paris (M-E David) 1739, 1737. Contemp nicely worn full calf. About 1000 pp. [#13132] 1500:-

Gaillard. Histoire de François premier, roi de France, dit le grand roi et le père des lettres. I-IV. 4 vols. q.p. Paris (Saillant) 1766. Contemp mottled calf, spine with 5 raised bands & nicely gilt. About 2500 pp. A clean & attractive copy. [#1644] 2400:-

(Duclos, C.P.) Mémoires secrets sur les règnes de Louis XIV et de Louis XV. I-II. 2 vols. Paris (Buisson) 1791. Attractive richly gilt contemp half calf. Slightly damaged on top of spine on vol. II. [#13943] 1500:-

(v. Troïl). Skrifter och handlingar til uplysning i swenska kyrko och reformations historien. I-III. 3 vol. Upsala (Edman) 1790-1. Samtida vackert nötta hfrbd, ryggarna med rik gulddekor och röda o gröna ryggtitelfält. Ca 1150 s. [#12914] 1350:-

Mohrenheim, Joseph. Wienerische Beyträge zur praktischen Arzneykunde, Wundarzneykunst und Geburtshilfe. Erster Band. Wien (R. Grässer) 1781. Nice contemp half calf. 454 pp + big folding plate. [#10940] 400:-

Mémoires du comte de Varack... en Europe, depuis 1700 jusqu'au dernier Traité d'Aix-la-Chapelle du 18 octobre 1748. I-II. 2 vols. Amsterdam 1751. Very nice contemp full calf, spines gilt. 278+351 pp. [#15623] 2200:-

Philippiques de Démosthène, et Catilinaires de Ciceron, trad. par... d'Olivet,... avec des remarques de... Bouhier. Paris (Gandovin) 1736. Nice contemp full calf, spine gilt. 420 pp. [#2305] 1400:-

Remer, Johan August. Den historiska werldens tilstånd i dess särskilda tidehwarf. I-III. I: Äldre historien. II: Medeltiden. III: Nyare historien. Sthlm (H. Andersson Nordström) 1797-8.Contemp half calf. 350 pp. [#17252] 750:-

Sammandrag af allmänna historien, i frågor och swar författadt af herr la Croze,... och fortsatt af herr Formet... och ifrån fransyskan öwers. af Carl Gustaf Schützercrantz. Sthlm (Zetterberg) 1788. Contemp half calf. 264 pp. [#1154] 600:-

Histoire de Timur-Bec, connu sous le nom du grand Tamerlan, empereur des mogols & tartares. En forme de journal historiques de ses victoires et conquêtes dans l'Asie & dans l'Europe... par Cherefeddin Ali... trad. par Petis de la Croix. Avec des cartes geographiques, 3, all folding. Vols. II and III. Paris (Cailleau) 1722. Contemp full calf, joints a little weak. [#10835] 1000:-

L'espion dans les cours des princes chrétiens, ou lettres et mémoires d'un Envoyé secret...T. V. de sept. 15:ème éd. Londres 1742. About 500 pp. Contemp full calf, spine gilt. [#3098] 500:-

(Rousset, J.) Histoire publique et secrette de la cour Madrid, dès l'avénement du Roy Philippe V à la couronne, avec des considérations sur l'état present de la monarchie Espagnole. Cologne (P. Le Sincère) 1719. Contemp nice full calf. 428 pp. Book-plate Olof Palme. [#13974] 1500:-

Florus. Rerum romanorum I-IV. J. Minellii... C. Junckerus. Lipsiae (Weidmann) 1734. Contemp full vellum. About 500 pp. Title damaged on top. Text on spine: Flori Rerum Romanor: [#11401] 750:-

Betraktelser öfwer fordom fria samhällens upkomst och fall lämpade til Engelands närwarande tilstånd. Af Edward Worthly Montagu. Sthlm (Kongl. Tryckeriet) 1769. Nice contemp half calf. 370 pp. [#13712] 1000:-

Mémoires du comte de Gramont, Par le C. Antoine Hamilton. I-II. 2 vols. S.l. 1749. Contemp full calf, spines profusely gilt & binding nicely worn. 348 + 342 pp and 2 engraved titles. Old bookplates Hamilton Hedensberg. [#1139] 1400:-

Denis, Jean Baptiste. Mémoires, anecdotes de la cour et du clergé de France... avec l'histoire du différend du cardinal de Noailles avec les evêques de Luçon & de la Rochelle, & les Jésuites. Londres 1712. Contemp full calf. 310 pp + 5 copperplates & one folding map (Carte ecclésiastique du royaume de France). Solid binding & clean interior but front board almost loose & spine cracked. Scarce though. [#14554] 1000:-

Mémoires du Maréchal de Bassompierre, contenans l'histoire de sa vie, et de ce qui s'est fait de plus remarquable à la Cour de France pendant quelques années. I-IV. 4 vols. Amsterdam 1723. Worn contemp full calf, joints weak, two are loose. About 1600 pp. m.p. The memoirs were written in the Bastille. [#15563] 1200:-

Archenholz, J.W. von. Historia om drotning Elisabeth af Ängland. Sthlm (Nordström) 1796. 187 s. + Gentz, Fredrich. Drottning Maria i Skottland. Linköping (Kongl. Gymnasii Boktr.) 1801. 195 s. Contemp half calf. Some browning. On front cover gilt letters J.G.N., on back cover 1809. [#13788] 500:-

Lagerbring, Swen. Sammandrag af Swea Rikes historia, ifrån de äldsta til de nyaste tider. I-VI:1-3. 3 vols. Sthlm (Nordström) 1788-92. Attractive contemp half calf, spines with 5 raised bands & colloured labels. In all 966 pp. Complete in different eds & uniform binding. A nice set. [#16113] 1500:-

Lagerbring, Swen. Sammandrag af Swea Rikes historia. I-VI:1-3. i en vol. och 2-4 upplagorna. 1785-92. Komplett. Inalles 966 s. I ett bra samtida hfrbd med 5 upph bind. [#10925] 800:-

Blix, Magnus. Sweriges statshwälfningar och hushållsanstalter ifrån 1720 till 1792 jämnte (sic!) orsaker och anledningar därtill. I-III. Sthlm (Kumblinska tryckeriet) 1795, 1794. Contemp half calf. 415 s. [#16726] 500:-

(A. de Dufresne) de Francheville. L'histoire des dernières campagnes et négociations de Gustave-Adolphe en Allemagne. Ouvrage trad. de l'italien. Avec des notes historiques et géographiques & une dissertation... Berlin (G.J. Decker) 1772. Contemp half calf, spine with 5 raised bands. 504 pp + 3 folding tables & plans. Complete. [#15807] 1500:-

Hermansson, Johannes (praes.) Diss. historico-politica resp. Ch. J. Brehmer. De Regalibus regni sveo-gothici. Stockholmiae (Werner) 1733. Samtida hfrbd med dek rygg med 5 upph bind. 96 s. + graverad o utvikbar plansch. [#11930] 1000:-

Desmaisons, Jacques le Scène. Histoire de la dernière révolution de Suède. Amsterdam (Moutard) 1781. Later cased boards. 360 pp. Edges uncut. Vignettes. [#10885] 500:-

General Dumoriez' lefnadsbeskrifning. I-II. q.p. Sthlm (Zetterberg) 1796. Nice contemp half calf. 198 s. [#6265] 700:-

Sully. Mémoires de Maximilien de Bethune, duc de Sully, principal ministre de Henry le Grand, mis en ordre: avec des remarques, Par M.L.D.L.D.L. Nouv. éd. revue & corrigée. I-IV. 4 vols. Londres 1752. Contemp full calf, spines richly dec & in good condition. The labels cracked or missing though. About 2000 pp in all + a portrait of Sully in vol. I. Le premier livre commence par l'an 1570 et le quinzième livre termine par l'année 1603. [#10275] 2200:-

(J.F. Kryger) Sinceri Enighets önskan til Sweriges wälgång. Sthlm den 14 maji 1755. Sthlm (Grefing) s.å. 6 s. Med en kopparstucken vignett på sid 3. [#2684] 800:-

(Hegewisch, D.H.) Tankar om neutraliteten i närvarande krig. Sthlm (Johan Peter Lindh) 1793. 36 s. Inga omsl. [#14260] 350:-

Kongl. Maj:ts för Prästeståndets enkor... stadfäste Underhålls-Cassa. Sthlm (Lars Salvius) 16 s. [#16685] 100:-

Ein Wort der Mässigung an Europa. S.l. Deutschland 1792. A little later marbled cased boards. 44 pp. Scarce. [#4798] 600:-

Sundelius, H.O. Norrköpings minne. 1798. Hfrbd. Med 7 kprst plr, däribland 2 större vyer, ritade o graverade av J.P. Cumelin. [#1130] 1250:-

Rehbinder, Johan Adam. Matrikel innehållande en fortsättning om Swea rikes introducerade ridderskap och adel med historiska och genealogiska anmärkningar. 1782. Samtida hfrbd med fem upphöjda bind. Inalles ca 200 s. Komplett. [#11736] 600:-

Upsala ärkestifts tidning. 1-75. 1780-5. Pbd. 2 vol. A.u. /Föregångaren till Upsala ärkestifts tidningar. Sällsynt. [#11044] 2100:-

Oxenstierna, Johan. Tanker over adskillige moralske materier. I-II i en vol. Khvn 1762. Contemp half calf with 5 raised bands. [#5760] 1700:-

(Goudar). Les intérêts de la France mal entendus, dans les branches de l'agriculture, de la population, des finances, du commerce, de la marine, et de l'industrie. Par un citoyen. I-II. 2 vols. q.p. Amsterdam 1757. 830 pp. Contemp half calf. [#10517] 1200:-

The lives of the poets of Great Britain and Ireland, by Cibber, and other hands. I-V. 5 vols. q.p.London 1753. Contemp full calf, somewhat worn. About 1800 pp. [#12226] 1200:-

Burke, Ed. Stat nominis umbra. I-II. 2 vol. English text. London 1799. Engr. extra title. Cont half calf, raised bands. 667 pp. /About George III's England. [#7874] 950:-

Desfontaines,P.F.G. Bagatelles morales... 1755. Contemp full vellum in nice condition. 293 pp. [#10711] 1200:-

Griesbach,J.J. Symbolae criticae. I-II. 2 vols. 1785-93. Contemporary half leather, spines with five raised bands and richly gilt. One folding leaf. 666 + 663 pp. [#10490] 1800:-

Rousseau, J.B.Pièces de théatre. Paris 1716. Attractive contemp full vellum. 484 pp. [#25713] 1100:-

Papst, J.G.F. Konung Fredrik den andres af Preussen lefvernesbeskrifning. I-III- 3 vol. 1791-2. Samtida hfrbd. 783 s. Vign. [#12202] 1200:-

Isert, P.E. Bref om Guineakusten och Caraibiske öarne. I sammandrag af J.H.O. 1795. Samtida hclbd. 228 s. [#3997] 1200:-

Ovidius. Tristium libri V. Eller Fem böcker om sorgeliga ämnen,... Wästerås (Horrn) 1762. Ca 375 s. [#15096] 850:-

Schönsleder, W. Apparatus eloquentiae,... Köln (Weidmann) 1710. Contemp half calf. About 800 pp. [#15612] 750:-

Caesar. Commentariorum de bello gallici, libri septem. + D:o de bello civili, libri tres. I-II. 2 vols. Paris (Barbou) 1755. Very pleasing cont full calf. 360+455 s. [#1735] 2500:-

Mayer, Ch.-J. Le cabinet des fées, ou collection choisie des contes des fées et autres contes merveilleux. I-XXXXI. 41 vols. q.p. Genève-Paris (Barde,...-Cuchet) 1786-89. Later cloth, from round 1850. Uncut. About 75 copper-plates. Together about 20000 pp. Nice and clean och very scarce complete as here. [#14783] 9500:-

Pontoppidan d.y. E. Menoza, en asiatisk prints, som reste werlden omkring,... I-III. 2 vol. Westerås 1771-3. Samt hfrbd i grönt. [#16760] 1200:-

Millot. Élémens d'histoire générale. I-V. 5 vols. q.p. Paris (Prault) 1773.Contemporary full calf. [#2174] 1500:-

Bruns, P.J. Beskrifning om Abyssinien. 1787. Samtida hfrbd. Ou. [#10156] 1750:-

Linné. Diss. E.A. Nordblad. Instructio peregrinatoris. 1759. /Hulth 115. [#5962] 1200:-

Linné. Diss.D.E. Naezén. Nova graminum genera. 1779. /Waller 11672. [#9000] 1200:-

Linné. Diss. J. Lindhult. Materia medica. 1752. /Hulth 85. [#3012] 1300:-

Linné. Diss. J. Ullholm. Respiratio diaetetica. 1772. /Waller 5919. [#12905] 1200:-

Linné. Diss. S.A. Hedin. Canones medici. 1775. /Waller 4186. [#13526] 1200:-

Thunberg, C.P. Diss. L.M. Holmer. Remedia nonnulla indigena. 1790. [#15143] 700:-

Schultze, Samuel. Tal om glasmakeriet, samt om Kongsholms glasbruk. Sthlm (Salvius) 1762. Ngt senare vackert hfrbd. 47 s. [#17337] 1800:-

Heister, Lorenz. Chirurgie, in welcher alles was zur Wundarzney gehöret,... Neue viel vermehrte und verbesserte Aufl. Nürnberg (G.N. Raspe) 1763. Med 36 av 38 planscher (nris 15 och 33 saknas i detta ex.) som f.ö. är komplett. [#14830] 8500:-

Marmontel,J.F. Les incas, ou la destruction de l'Empire du Pérou. I-II. 2 vol. Paris 1777. Uncut copy in old wrappers. 704 s. First ed. /Famous polemical pamphlet against religious fanaticism. [#6738] 2800:-

Marmontel, J.F. Bélisaire. S.l. (Copenhague) 1767. Samtida hfrbd m rött ryggtitfält. 192 s. Pirate edition same year as first ed. Contains a banned chapter on tolerance. [#13672] 1750:-

Recueil des harangues prononcées par messiers de l'Académie françoise,... depuis l'établissement de l'Académie jusqu'à present. I-II- 2 vol. q.p. Amsterdam 1709. Samtida hfrbd. 1352 s. + 2 engraved plates. [#15322] 1250:-

Flintberg, J.A. Städernas med handel, sjöfart och bruksrörelse gemenskap ägande inkomster. 1795. Contemp. half calf. 544 s. [#11357] 850:-

Kongl. Svenska vetenskaps academiens nya handlingar, för år 1787. Sthlm (Lange) 1787. Contemp nice half calf with 5 raised bands. Complete with the 12 copper-plates. [#10036] 2200:-

Schirach, G.B. v. Den kongelige martyrens i Frankrike konung Ludvic XVI:s hjeltemodige och christelige död, medelst offentlig halshugning,...1795. Ngt senare klotbd. [#2844] 700:-

Denis, J.B. Mémoires anecdotes de la cour et du clergé de France. Londres 1712. Contemp. full calf, weak joints. With 5 copper-plates and one folding map. [#6257] 700:-

Mémoires de Marie-Françoise Dumesnil, en réponse aux mémoires d'Hyppolite Clairon;... et de plusieurs anecdotes curieuses, relatives au Théatre français. Paris (Dentu-Carteret) 1799. Contemp. half calf with 5 raised bands. Engraved portr. 412 pp. Old book-plate. [#10473] 750:-

(Bouffonidor). Les fastes de Louis XV, de ses ministres, maitresses, généraux, at autres notables personnages de son règne. I-II in one vol. q.p. Ville-Franche 1782. Contemp. half calf. About 700 pp. /Barbier 6648. [#1364] 950:-

Celsius, Olof. Svea rikes kyrkohistoria ur de bästa den äldre tidens handlingar sammanletad... Första delen. q.p. 1767 hos Peter Hesselberg. Contemp. half calf with 5 raised bands. [#13607] 800:-

Marmontel. Contes moraux. I-III. 3 vols.Paris (Merlin) 1775. Contemp full calf, back gilt with 5 raised bands. 362+380+320 pp. [#3981] 1100:-

Ovidius. Tristium libri V. cum notis... Joh. Minellii,.... Lipsiae (Weidmanniana) 1736. Contemp full vellum. Engraved front. Old autographs. [#10468] 900:-

Journalisten, eller utwalda samlingar i blandade ämnen... till nytta och nöje för medborgare af bägge könen. Profhäfte.1792. Contemp half calf. 192 pp + engraved extra title-leaf + 2 copper-plates. 2nd ed. Eds J.F. Bagge and G.H. de Rogier. [#4950] 500:-

Lettres sur les anglois et les françois et sur d'autres sujets par M. de Muralt. 1728. Contemp full vellum. I-II. About 600 pp. [#11353] 1350:-

Claudianus. Ex optimorum codicum fide. Bassabo (Remondini) 1722. Contemp green borders. [#9340] 450:-

Meyer, F.J.L. Strödda underrättelser om Paris, i franska republikens 4:de år. 1798. Wrappers. Engraved front. Good uncut copy. [#13803] 850:-

Marmontel. Contes moraux. I-III. Nouv. éd., corrigée et augmentée. Sthlm (Holmberg) 1786-7. Contemp half calf with red and green title-fields on back. About 700 pp. [#10920] 1100:-

Nouveau Théatre ou choix des meilleures pièces qui ont paru depuis douze ans. I-III. 3 vols. Hambourg et Brunswick (Fauche) 1798. Nice contemp half calf, spine gilt and dec with 4 raised bands. About 1500 pp. [#6412] 950:-

Clavis ciceroniana sive indices... in opera ciceronis... illustrata auctore Io. Aug. Ernesti. Lisiae (Martini) 1739. Contemp full calf, spine gilt. About 1500 pp. Old book-plate. [#6266] 1900:-

Mason, William. Poems. 4th ed. 300 pp. + Caractacus. A dramatic poem. Written on the model of the antient greek tragedy. 76 pp. York (Ward) 1774, 1777. Bound together in a contemp full calf. [#11935] 650:-

Rousseau, J.B. Odes, cantates, épitres et poésies diverses. I-II. Paris (Didot) An vii (1798) Cont half calf. About 450 pp. Old book-plate. [#2395] 300:-

(Panage). Les m¦urs. I-III. + (Diderot) Pensées philosophiques. 132+250+152 pp + 76 pp. All in one cont half calf, worn but clean. Aux Indes (Bedihuldgemale) 1748. Scarce. Barbier 12043 and 13996. [#10808] 2500:-

Schönberg, And. Samling af historiska bref om det svenska regeringssättet i äldre och nyare tider. II-III. 2 vols. 1777-8. Pleasing cont half calf. 246+304 pp. /King Gustaf III saw to it that the first part of this work was not published. A 2nd edition appeared in 1849-51 with also the missing part. [#8725] 1500:-

(Guiard de Servigné). Les Sonnettes, ou memoires de Monsieur Le Marquard. I-II. q.p. Utrecht 1749. Contemp full calf, worn. 96+126 pp. /Barbier 17180 mentions only eds from 1751 and 1781. [#4073] 1800:-

Saint-Pierre, J.-B. Henri de. La chaumière indienne. Lausanne (Jean Mourer) 1791. Cont half calf. 136 pp. /Travel book. [#13133] 750:-

Krüger, J.G. Drømme. Wiborg (Mangor) 1776. Attractive half calf, spine richly gilt. 580 pp. [#11677] 1300:-

Rousseau. Pièces de théâtre. Paris (Pierre Ribou) 1716. Nice contemp half vellum. 480 pp. [#2082] 1400:-

Anti-Lucretius, sive de deo et natura, libri novem;... Melchioris de Polignac opus posthumum; I-II. 2 vols. q.p. Parisiis (Guerin & Guerin) 1749. Contemp full calf, spines gilt. About 500 pp. Nicely worn. Old book-plate from Chateau de Montrevost in both vols. [#12766] 1500:-

(Cramer, J.A., bearb. af Anders Norberg). Professor C. Furchte. Gellerts lefwerne. Sthlm (Carlbohm) 1779. 178 pp. + engrav. title. + Salomos Israëls konungs Sede-Språk. Öfvers. ifrån originalet med bifogade korta filologiska och critiska anmärkningar, af Johan Adam Tingstadius. Upsala (Edman) 1783. 108 pp. Both in one contemp very attractive half calf, spine richly gilt. Text on spine: Gellert och Salomo. /Bygdén II: 302. [#13422] 2000:-

Liedbeck, Lars. Kort inledning til den Algemena Räknekonsten, för ungdomens begrep och nytta,... Sthlm (Nyström och Stolpe) 1762. Cont half leather. Some spots and browning, still scarce. [#15417] 400:-

Wernern, Friedrich. Der richtige und unbetrügliche Himmels-Weg eines Christen,... deutlich vor Augen gestellet... Leipzig (Weidmann) 1725. Contemp half calf, worn. About 1100 pp and one engraved folding front. [#4661] 750:-

Dammartin, P.B. de. Rosebelle. Historiette du treizième siècle. Paris (Le Prieur) An viii (1799). Nice half calf. 216 pp. and one engr. front. Old book-plate. [#12923] 750:-

Swenska Justitiæ- och Politiæ-Wärket,.... af Otto Fred. Stålhammar. Sthlm (L.L. Grefing) 1749. Contemp half leather, nicely worn. 576 pp. [#16921] 650:-

(Pigault-Lebrun). L'enfant du Carnaval, histoire remarquable, et sur-tout véritable, pour servir de supplément aux Rapsodies du jour. I-II. Rome (Saint-Père) An V. - 1796. Contemp half calf, spine with 5 bands. About 500 pp. [#15223] 850:-

Recueil des haranges prononcées par Messieurs de l'Académie Françoise, dans leurs receptions, & en d'autres occasions... I-II. 2 vols. q.p. Amsterdam (la Compagnie) 1709. Nice contemp half calf. About 1300 pp and 2 copper-plates. [#8450] 2000:-

(M.J. Fievée) Frédéric. I-III. 3 vols. q.p. Nice contemp half calf. Paris (Plassan) L'An vii (1799). About 700 pp. One copper-plate en each vol. Barbier 6885 has l'An viii. Owner's old stamp on title. [#6046] 1250:-

Oeuvres de M. Gresset, de l'Académie françoise. Nouv. éd., revue, corrigée, & considérablement augmentée. I-II. 2 vols. q.p.. Londres (Kelmarneck) 1748. Contemp full calf, spines richly gilt. About 700 pp. [#12809] 1400:-

(Jacques Roërgas de Serviez). De tolf första Romerska Käjsarinnors lefwerneshistoria. I-III. 2 vols. q.p. Öfwers. C.L. Stålhammar. Sthlm (Holmberg) 1790-1. Contemp nice half calf. About 800 pp. Bygdén II:654. [#1268] 1500:-

Titus Livius. Historiarum libri. (1-3+10-21+54-141 of 141). Biponti (Ex Typographia Societatis) 1784-6. Contemp half calf. spine with 5 raised bands, worn. Front board of vol. I loose. 8 out of 13 vols. Vols 2 and 4-7 missing. Vol. XIII is the Index. About 3300 out of 4500 pp. Signatures cut in 5 vols. Text on title is: Livii Patavini Historiarum libri qui supersunt omnes cum integris Joannis Freinshemii supplementis praemittitur vita a Jacobo Philippo Tomasino conscripta cum notitia literaria accedit index. Studiis Societatis Bipontinae. Editio accurata. [#15620] 1200:-

Les ¦uvres de Mr. Gresset. I-II. 2 vols. Amsterdam (Aux depens de la Compagnie) 1748. Contemp full calf, spine worn & gilt with 2 labels, 2 missing. 382+405 pp + engr. titles. [#4454] 1200:-

Les ¦uvres de Mr. Regnard. T. II. out of II. Bruxelles (Simon T'Sersterens) 1720. Contemp full calf, spine nicely gilt, title on red label. 430 pp + 5 copper-plates and an engr. title. Le Legataire universel, comédie, and the author's Critique of the same play seem to be first eds. [#14800] 750:-

Ramsay. La nouvelle cyropedie ou les voyages de Cyrus avec un discours sur la mythologie. I-II. q.p. Butzow et Wismar (Berger et Boedner) 1763. Contemp full calf, spine richly gilt and with 5 raised bands & red label. 380 pp + copper-plate. Some staining on 5 lvs. Nice book. [#3833] 1400:-

Carl XII:s Bibel. Sthlm (Keyser) 1703, 1702. Samtida skinnbd på träpärmar, med båda knäppena och en metallplatta på frampärmen med Carl XII:s krönta monogram. Ryggen rikt guldornerad. Bandet helt intakt och välbevarat. Vackert alltigenom professionellt restaurerat exemplar där blad och planscher t.o.m. II. Mose Book ersatts med facsimil, således Företaal, Förspråk, Register, Chronologia, Biblisk ordelista, Kort underrättelse om biblisk mått, Genesis och 10 sidor av Exodus. [#3173] 11500:-

Robertson, William. An Historical Disquisition concerning the Knowledge which the Ancients had of India; and the Progress of Trade... prior to the Discovery of the Passage by the Cape of Hope. With an Appendix, containing Observations on the Civil Policy... Laws... Arts... Sciences...Religious Institutions, of the Indians. Basil (Tourneisen) 1792. Very attractive full calf, spine & borders richly gilt. 374 pp + Index + 2 large folding maps. [#2625] 4000:-

(Claude Emmanuel Lhuillier). Voyage de Chapelle et Bachaumont, suivi De quelques autres Voyages dans le même genre. Londres 1782. Contemp full calf, worn though gilt on board & spine. 204 pp. /Lhuillier, French Poet, friend of i.a. Racine, Molière & Lafontaine. [#11544] 450:-

Banco-Förordningar 1719-1787. Ca 95 förordningar i ett samtida skinnbd, i.e. sent 1700-tal, med rikt guldorn rygg o gult ryggtitelfält. Ryggtext: Banco Förordningar. [#14346] 4500:-

Jusleen, Johan (utg.). Samling af Kongl. Maj:ts Bref,... om Lagens rätta tillstånd,... som Rättegången röra,... Sthlm (Lange) 1787. Contemp half calf, small damage on spine. About 300 pp. Old book-plate. [#1204] 450:-

Uberiorum adnotationum philologico-exegeticarum in Hagiographos Vet. Testamenti libros volumen primam, adnotationes Io. Henrici Michaelis, in Psalmos. Halae 1720. Contemp full vellum. 1112 pp. Solid binding & good interior. Title in red & black with fine engraved vignette. [#10093] 1250:-

(Franciscus Vigerus) Francisci Vigeri De Praecipuis graecae dictionis idiotismis libellus... cura J.H. Lederlini. Argentorati (T. Lerse) 1708. Contemp full vellum. About 650 pp. Complete. [#10380] 1000:-

Hilscherus, S.P. Diss. medica resp. J.G. Fischerus. Aegrum sphacelo scroti venereo cum febri symptomatica acuta coniuncto laborantem feliciter curatum. Jenae 1739. 24 pp. [#13193] 300:-

Sperling, P.G. Diss. medica resp. Daniel Lentsch. De fluxu mensium nimio. Vitembergæ 1704. 30 pp. [#11563] 300:-

Wedelius, G.W. Diss. medica resp. S.R. Heydenreich. De suppressione mensium. Jenæ 1706. 40 pp. [#16010] 300:-

Stahl, G.E. Diss. medica resp. Simon Daniel Titius. De fine mensium initiis morborum variorum opportuno. Halæ Magdeburgicæ 1710. 40 pp. [#13143] 300:-

Berger, I.G. Diss. medica resp. C.B. Carpzovius. De fluore albo. Vitembergae 1711. 32 pp. [#11749] 300:-

Slevogtius, J.H. Diss. medica resp. C.E. Schelhass. Dolorum partus spuriorum cum veris collationem. Jenæ 1702. 24 pp. [#3495] 300:-

Albertus, M. Diss. medica resp. G.S. Liebezeit. De abortus noxia et nefanda promotione. Halæ Magdeburgicæ 1711. 48 pp. [#3224] 400:-

Ludwig, C.G. Diss. medica resp. I.C. Schoss. De cuticula. Lipsiae 1739. 36 pp. [#4092] 300:-

Slevogtius, J.H. Diss. medica resp. J.A. Faschius. Partus naturalis collatus cum praeternaturali et occasione foeminæ ad extractionem foetus usqve parturientis. Jenæ 1705. 44 pp. [#12370] 350:-

Slevogtius, J.H. Diss. medica resp. J.F. Hoffmannus. De natura solerte sanitatis conservatrice. Jenæ 1715. 28 pp. [#3823] 300:-

Hevcherus, I.H. Diss. medica resp. C.B. Reiche. De calculo per adstringentia pellendo. Vitembergae 1711. 40 pp. [#10582] 350:-

Vater, C. Diss. medica resp. J.G. Haendlerus. Curam gravidarum et puerperarum. Vitembergae 1723. 34 pp. [#12347] 350:-

Cassius, Hieronymus. Diss. medica resp. J.C. Lischwiz. De fluore albo mulierum. Kiliæ Holstatorum 1736. 16 pp. [#3713] 300:-

Wedelius, I.A. Diss. medica resp. A.M. Eilhardus. De fluore albo. Jenae 1743. 24 pp. [#10097] 350:-

Vater, C. Diss. medica resp. S. Böttiger. De visionis laesionibus, in specie in mydriasi et myosi. Vitembergæ 1706. 40 pp. [#10685] 350:-

Cartheuser, I.F. Diss. medica resp. I.C. Munster. De diversis obstructionum caussis et remediis. Francofurti ad Viadrum 1750. 16 pp. [#2035] 300:-

Richter, G.G. Diss. medica resp. G.F. Wegenerus. De natura labe et praesidiis memoriae humanae. Gottingae 1752. 36 pp. [#11066] 350:-

Albertus, M. Diss. medica resp. J.H. Prehn. De consensu calculi cum hæmorrhoidibus externis. Halæ Magdeburgicæ 1739. 48 pp. [#11656] 400:-

Teichmeyer, H.F. Diss. medica resp. P.P. Scheler. De calculi, vesicæ exulceratæ adhærentis, sectione et curatione felici. Jenae 1739. 32 pp. [#3914] 350:-

Schulze, I.H. Diss. medica resp. I.C. Kiesewetter. De lithiasi sinistro qvam dextro reni magis infesta. Halae Magdeburgicae 1738. 38 pp. [#12253] 350:-

Olearius, G.P. Diss. medica resp. I.G. Hertelius. Morale antidotum vulgo medicos nauseanti. Lipsiae 1734. 32 pp. [#7222] 350:-

Schulze, I.H. Diss. medica resp. I.G. Krüger. De nonnullis ad motum globuli esclopeto explosi pertinentibus. Halae Magdeburgicae 1737. 28 pp. [#10259] 300:-

Hilchen, L.H.L. Diss. medica resp. C.G. Nævius. De phrenitide. Gissiae - Hassorum 1742. 40 pp. [#11362] 400:-

Schulze, I.H. Diss. medica resp. G.L. Jetzke. De lithontriptico nuper in Britannia publici iuris facto. Halae Magdeburgicae 1739. 40 pp. [#1562] 400:-

Dethardingius, G.C. Diss. medica resp. W.F. Zander. De foetus immaturi exclusione. Rostochii 1748. 32 pp. [#15750] 350:-

Crause, R.W. Diss. medica resp. E.F. Andreæ. De passione hysterica strangulatoria. Ienæ 1710. 56 pp. [#10302] 500:-

Schacher, P.G. Diss. medica resp. C.J. Seyler. De placente uterinæ morbis. Lipsiæ 1709. 36 pp. [#11522] 350:-

Büchner, A.E. Diss. medica resp. G.G. Mentzel. De anthelminticorum convenienti usu et operandi modo. Halae Magdeburgicae 1748. 40 pp. [#2918] 350:-

Dethardingius, G.C. Diss. medica resp. J.H. Schuckmann. Centuria thesium anatomico-physiologicarum. Gryphiswaldiæ 1726. 18 pp. Wormholes. [#6011] 300:-

Vater, C. Diss. medica resp. F.E. Effenberg. De passionibus colicis et iliacis prudenter avertendis et curandis. Vitembergæ 1726. 28 pp. [#13497] 350:-

Fickius, I.I. Diss. medica resp. H.C. Gernhard. De febri vesiculari ab obstructione lochiorum. Ienae 1726. 24 pp. [#7581] 300:-

Burchard, C.M. Diss. medica resp. G.C. Handvigius. Theses pathologico-therapevticas, de affectibus qvibusdam spasmodicis freqventius occurrentibus. Rostochii 1738. 48 pp. [#2009] 350:-

Hamberger, G.E. Diss. medica resp. P.E. Maler. De spina ventosa. Ienae 1746. 24 pp. [#14776] 350:-

Hilscher, S.P. Diss. medica resp. I.F. Schauer. De febribus malignis in regione Roemhildensi a mense decembri anni MDCCXXXX. ad augustum usqve anni MDCCXXXXI. grassatis. Ienae 1741. 28 pp. [#12617] 450:-

Juncker, J. Diss. medica resp. I.G.D. Wernich. De salivatione variolarum confluentium critica. Halae Magdeburgicae 1744. 32 pp. [#13821] 350:-

Schmidelius, C.C. Diss. medica resp. I.A. Loeffler. De febre intermittente tertiana. Erlangae 1744. 24 pp. [#2920] 350:-

Juncker, J. Diss. medica resp. J. Lausberg. De tenesmo hæmorrhoidali. Halae Magdeburgicae 1744. 32 pp. [#11022] 350:-

Brendelius, I.G. Diss. medica resp. G.C. Wolff. De haemorrhoidibus interceptis morbos verendorum aphrodisiacos simultantibus. Gottingae 1744. 32 pp. [#12673] 450:-

Stock, I.C. Diss. medica resp. I.F. Faselius. Scorbutica in purpura in purpuram febrilem malignam ipsis petechiis coniunctam conversa feliciter adhibitam curationem exhibens dissertatio. Ienae 1744. 48 pp. [#2730] 450:-

Schulze, I.H. Diss. medica resp. G. Schoenfeld. De medico vehementer laudari digno ad ductum Hippocratis de veter medic. §. XVI. Halae Magdeburgicae 1735. 24 pp. [#13796] 350:-

Dethardingius, G.C. Diss. medica resp. P.S. Horn. Historiam morborum conscribendi fidam et arcanam methodum exhibens. Rostochii 1734. 32 pp. [#7610] 350:-

Albertus, M. Diss. medica resp. Benjamin Bahl.. De medico in nobis sive medicina naturali. Halae Magdeburgicae 1735. 32 pp. [#7259] 350:-

Büchner, A.E. Diss. medica resp. C.W. Schultz. De differentia sensationis et irritationis. Halae Magdeburgicae 1755. 24 pp. [#14938] 350:-

Alberus, M. Diss. medica resp. J.S. Hilscher. De medico pro nobis sive medicina artificiali. Halae Magdeburgicae 1735. 32 pp. [#16053] 350:-

Scheffelius, C.S. Diss. medica resp. J.D. Nallinger. De chlorosi ab uterinæ purgationis obstructione. Gryphiswaldiæ 1747. 48 pp. [#14296] 350:-

Mauchart, B.D. Diss. medica resp. P.S. Palm. Epiploenterocelecruralis, incarcerata, sphacelata, cum deperditione notabili substantiæ intestini sponte separati, feliciter curata, alvo naturali restituta. Tubingae 1748. 24 pp. [#2408] 350:-

Ludolf, H. Diss. medica resp. F.H. Jacobs. De hydrope a vermibus causato. Erfordiae 1748. 24 pp. [#13882] 350:-

Faber, G.B. Diss. medica resp. A.T. Brotbeck. Ulterior expositio novae methodi kaempfianae curandi morbos chronicos inveteratos, praecipue malum hypochondriacum. Tubingae 1755. 36 pp. [#10561] 400:-

Hebenstreit, I.E. Diss. medica resp. I.C. Elhard. De suspecta valetudine. Lipsiae 1757. 32 pp. [#12854] 350:-

Büchner, A.E. Diss. medica resp. F. Langer. De olfactus ad capienda signa usu. Halae Magdeburgicae 1752. 40 pp. [#1078] 350:-

Bergen, C.A. de. Diss. medica resp. Franciscus Heyn. De animalibus hieme sopitis. Francofurti ad Viadrum 1752. 24 pp. [#12201] 350:-

(Hilchen, L.H.L.). Diss. medica resp. I.G. Viselius. De inspectione et sectione legali. Gissae 1748. 40 pp. [#13246] 350:-

Hilchen, L.H.L. Diss. medica resp. I.F.C. Rainer. De vulneribus cranii. Giessae 1748. 40 pp. [#13103] 450:-

Delius, H.F. Diss. medica resp. M.I. Berger. Sugillatio qvatenus infanticidii indicium. Erlangae 1751. 24 pp. [#16008] 350:-

Kaltschmied, C.F. Diss. medica resp. Martin Mysz. Sistens viduam XXX. annorum chlorosi laborantem. Ienae 1752. 24 pp. [#15278] 300:-

Hilchen, L.H.L. Diss. medica resp. F.L.A. Eckhard. Theses inaugurales ex emmenologia depromtas... Gissae 1748. 20 pp. [#17059] 300:-

Kaltschmied, C.F. Diss. medica resp. I.C. Harres. De signis graviditatis certis. Ienae 1752. 24 pp. [#11490] 350:-

Fabricius, P.C. Diss. medica resp. Aegidius Jungen. Sistens lethalitatem vulnerum ventriculi secundum principia anatomica et medica expensam. Helmstadii 1751. 36 pp. [#14139] 350:-

Dethardingius, G. Diss. medica resp. I.H. Paulssen. Centuria thesium ex medicina morali, clinica, forensi desumptarum. Havniæ 1740. 20 pp. [#17008] 350:-

Stentzelius, C.G. Diss. medica resp. Matthias Temlin. De catarrhis asylo ignorantiae. Vitembergae 1735. 52 pp. [#13578] 400:-

Berger, I.G. de. Diss. medica resp. I.A. Hacker. De laude febris merito suspecta. Vitembergae 1730. 48 pp. [#4297] 400:-

Vater, Abraham. Diss. medica resp. I.C. Hofmann. Vesicatoriorum ad domandas febres malignas virtus et efficacia testimoniis praestantissimorum autorum et propria experientia confirmatur. Vitembergae 1742. 24 pp. [#11308] 350:-

Gerike, P. Diss. medica resp. I.F. Haupt. De lapide philosophorum cev medicina universali vera an falsa. Helmstadii 1742. 48 pp. [#12491] 450:-

Albertus, M. Diss. medica resp. D.S. Weist. De morbis ex vermibus. Halæ Magdeburgucæ 1725. 16 pp. [#15416] 300:-

Schulze, I.H. Diss. medica resp. B.H. Behrens. De lumbricis effractoribus. Halae Magdeburgicae 1740. 22 pp. [#12907] 350:-

Platnerus, I.Z. Diss. medica resp. C.G. Paulus. De victu et regimine lactantium. Lipsiae 1741. 48 pp. [#1692] 350:-

Brendelius, I.G. Diss. medica resp. I.H. Hofmeister. Observationum medicinalium. Gottingae 1740. 32 pp. [#1513] 350:-

Gerike, P. Diss. medica resp. J.H. Dencker. De necessaria vulneris inspectione post homicidium. Helmstadii 1737. 48 pp. [#11819] 450:-

Lehmann, P.A. Diss. medica resp. I.L. Seeber. De pruritu. Lipsiae 1756. 44 pp. [#6369] 400:-

Wedelius, I.A. Diss. medica resp. I.A. Wislicenus. De hæmorrhoidibus. Ienæ 1727. 24 pp. [#1808] 350:-

Berger, I.G. Diss. medica resp. R.A. Held. De certitudine medicinae. Vitembergae 1706. 44 pp. [#1125] 400:-

Löscher, M.G. Diss. medica resp. E.H. Edzardus. De corporis humani palingenesia. I. Vitembergae 1722. 16 pp. [#14041] 300:-

Edzardus, E.H. Diss. medica resp. S.G. Martinus. De corporis humani palingenesia. II. Vitembergae 1722. 16 pp. [#11041] 300:-

Kaltschmied, C.F. Diss medica resp. N.C. Walch. De partu legitimo. Ienae 1752. 24 pp. [#3573] 300:-

Büchner, A.E. Diss. medica resp. F.W. Drechssler. De contusione uteri eiusqve effectibus in gravida. Halae Magdeburgicae 1753. 40 pp. [#11921] 350:-

Büchner, A.E. Diss. medica resp. G.W. Reichart. De uteri connexione cum mammis. Halae Magdeburgicae 1753. 32 pp. [#15889] 350:-

Büchner, A.E. Diss. medica resp. I.I. Meder. De mutua uteri cum ventriculo consensione. Halae Magdeburgicae 1753. 52 pp. [#5092] 400:-

Albertus, M. Diss. medica resp. J.E. Glaser. Commentationem medicam in ædilitium edictum Lib. XXI. Tit. I. Halaæ Magdeburgicæ 1738. 64 pp. [#10174] 400:-

Wedelius, I.A. Diss. medica resp. I.C. Lindnerus. De sangvine menstruo. Ienæ 1713. 16 pp. [#16281] 300:-

Vater, Abraham. Diss. medica resp. A. Woedike. De mechanismo actionum vitalium primam de principio vitali placido eruditorum examini subjiciunt. Vitembergae 1707. 20 pp. [#13876] 350:-

Vater, Christian. Diss. medica resp. F.C. Zimmermann. De aegris phtisicis et tabidis recte judicandis et curandis. Wittembergae 1726. 32 pp. [#14280] 350:-

Qvelmaltz, S.T. Diss. medica resp. I.G. Walther. De balneorum aqvae simplicis usu diaetetico. Lipsiae 1744. 32 pp. [#2059] 400:-

Berger, I.G. Diss. medica resp. G. Floerckius. De acido insonte. Vitembergae ad Albim. 1716. 32 pp. [#3036] 350:-

Sigwart, G.F. Diss. medica resp. I. Dannenberger. Tripes haiterbacensis, cujus secundam considerationem dogmaticam. Tubingae 1755. 40 pp. Cf. Waller 8944. [#15970] 350:-

Mauchartus, B.D. Diss. medica resp. P.F. Gmelin. Lumbrici teretis in ductu pancreatico reperti nec non aliorum p.n. observatorum in femina autocheire, historiam et examen. Tubingæ 1738. 28 pp. [#11200] 350:-

Schulze, I.H. Diss. medica resp. A.S. Lepner. De curatione laudabili et vituperabili. Halae Magdeburgicae 1739. 24 pp. [#10241] 350:-

Coschwitz, G.D. Diss. medica resp. I.R. Schachtler. De exanthematum seroso - lymphaticorum retrocedentium noxis. Halae Magdeburgicae 1728. 24 pp. [#12675] 350:-

Brendelius, I.G. Diss. medica resp. I.H. Rechtern. Febrium partitio. Gottingae 1747. 36 pp. [#4104] 350:-

Wedelius, I.A. Diss. medica resp. I.G. Cellarius. De transpiratione insensibili et sudore. Ienae 1728. 28 pp. [#5381] 350:-

Bergen, C.A. de. Diss. medica resp. I.F. Beda. Mensuram et proportionem membrorum corporis humani summam perfectionem et rigorem mathematicum non admittere. Francofurti ad Viadrum 1750. 16 pp. [#11809] 300:-

Dethardingius, G. Diss. medica resp. Johannes Schroeder. Scrutinium commercii animæ et corporis ac qui inde fluunt affectuum animi methodo mathematica factum. Rostochii 1714. 32 pp. [#11118] 350:-

Vater, C. Diss. medica resp. C.H. Molweidius. De sterilitate sexus utriusqve. Vitembergae 1711. 40 pp. [#4472] 400:-

Heinrici, H. Diss. medica resp. J.C. Schubert. De vesiculis seminalibus mulierum. Hallæ Magdeburgicæ 1712. 26 pp. [#1655] 350:-

Hambergerius, G.E. Diss. medica resp. I.F. Kessel. Foetum in utero materno liqvorem amnii deglutire. Ienae 1751. 24 pp. [#1348] 300:-

Handtwig, G.C. Diss. medica resp. A.W. de Marnee. De dormientibus, eorundemqve situ. Rostochii 1752. 16 pp. [#3544] 300:-

Büchner, A.E. Diss. medica resp. I.D. Gerlach. De debilitate ab imminuto partium corporis humani motricium elastico vitali motu pendente. Halae 1752. 64 pp. [#13651] 400:-

Camerarius, Elia. Diss. medica resp. J.B. Hummel. Helminthologia intricata, clericanis, andryanisqve, placitis illustrata. Tubingæ 1724. 34 pp. [#10987] 400:-

Wedelius, I.A. Diss. medica resp. H.I. Stüven. De variolis. Ienae 1721. 24 pp. [#13258] 400:-

Juncker, D.J. Diss. medica resp. A.L. Lorentz. De cacochymia discreto et limitato sensu accipienda. Halæ Magdeburgicæ 1739. 24 pp. [#14598] 350:-

Gerike, P. Diss. medica resp. I.G. Kuppe. De dolorum utilitatibus et mechanicis causis deductis. Helmstadii 1739. 40 pp. [#4783] 400:-

Richard, (l'Abbé). Histoire naturelle de l'air et des météores. T. III. Paris (Saillant & Nyon) 1770. Nice contemp half calf, spine dec and with red label with the text: Histoire par Richard. 557 pp. Top of spine has been slightly damaged. Interior clean. [#7454] 1000:-

Richard, (l'Abbé). Histoire naturelle de l'air et des météores. T. IX. Paris (Saillant & Nyon) 1771. Nice contemp half calf, spine dec and with red label with the text: Histoire par Richard. 504 pp. [#10329] 1000:-

Darelli, Isac af. Fogde-Reglor och ladugårds-ordning wid Wångsjöberg i norra Uppland. Eller handledning, til underwisning för gårdsfogdar eller rättare, ladugårdspigor och oxdrängar. Sthlm (Carlbohm) 1799. Nice half calf in brown with red spine label. 124 pp. An excellent copy. [#12299] 1500:-

Larsson Tulle, Hans och Arosenius, M. Petrus. Bibelljus satt emot det exegetiska mörkret, eller: Den Heliga Skrifts enfaldiga sanning, genom et enfaldigt och rätt uttolkningssätt uti tvänne delar,... Wästerås (J.L. Horrn) 1777. Contemp half calf, spine with 4 raised bands. 380 pp. Complete. Text on spine: Tulles Bibel-Ljus. [#15420] 800:-

Pontoppidan, Eric. Collegium pastorale practicum, eller Undervisning för dem, som wilja rätt förestå Det Heliga Predikoämbetet... med bifogade anmärkningar rörande mäst swenska kyrkoförfattningen. Sthlm (Hesselberg) 1766. Contemp half calf, spine with 4 raised bands, mended at bottom. Both fly-lvs missing & edges worn. Interior clean. [#5425] 750:-

(Schirach). Den konglige martyrens i Frankrike, konung Ludvic XIV:s hjeltemodige och christelige död, som timade i Paris den 21 jan 1793 medelst offentelig halshugning; hwilket öde likaledes wederfors hans gemål, drotningen Marie Antoinette, den 16 oct. 1793; och förste prinsen av kongl. fransyska blodet Ludvic Philip Joseph, hertig af Orleans, som halshögs den 6 nov. 1793; eller Berättelse om dessa höga personers afrättning; med tilhörige fem kopparstick. Stockholm (Anders Zetterberg), 1794. 40 s. + 4 kopparstick, varav ett utv. Ett synes därför saknas. Sammanbunden med: (Gjörwell, C.Chr.) Den konglige fransyske martyren. Fortsättning: Innehållande en spegel för konungamördare, uti efterdömet af de ledamöter af fransyska nationalconventet, det blodiga, hwilka dömde kon. Ludvic XVI af Frankrike til döden, och hwilken konung, til följe af denna dom, miste sit hufwud i Paris den 21 jan. 1793. Sthlm (Nordström) 1795. 152 s. Båda verken i ett ngt senare marmorerat kartongbd med tr ryggtitelfält. [#11722] 1800:-

Raynal, Guillaume-Thomas. Histoire philosophique et politique des établissemens et du commerce des européens dans les Deux Indes. I-X. 10 vols. Geneve (Pellet) 1781. Nice contemp half calf in fine condition, board-paper worn on spots. About 3000 pp and a front. copper-plate in each vol. [#17172] 4200:-

Då professoren vid Upsala Academie högädle herr magister Johan Floderus samt högädla mademoiselle Ulrica Asp ingingo et christeligt äkta förbund i Upsala den 12 september 1765 yttrades följande af den derstädes studerande Westerbothniska nationen. Upsala (1765). Välbev vikt ettbladstryck. [#17239] 200:-

På professorens högädle herr magister Johannis Floderi, samt högädla mademoiselle Ulrica Asps bröllopsdag i Upsala d. 12 sept. 1765. Upsala (1765). Vinjetter. Vikt ettbladstryck. [#12896] 200:-

Öfver theologiae adjunctens i Upsala, samt kyrckioherdens i Börje,...höglärde herr magister Eric Hesselgrens, samt dygdädla jungfruns, jungfru Elisabet Margareta Asps, högtideliga kärleksförening i Upsala d. 13. jan. 1757. Af J.A. Upsala (L.M. Höjer) (1757). Vinjett. Vikt ettbladstryck. Fr omsl lite lagerfläckat. [#2613] 200:-

Versar, sjungne under soupén vid kongl. hofpred. och kyrkoherden herr Sam. Ekeroths och mademoiselle Carin Edmans vigsel i Upsala 1786, af tvänne okände, till Gubbe och Gumma förklädde. Upsala (Edman) (1785-6) Vinjett. Välbev vikt ettbladstryck. [#15513] 200:-

På hofprädikantens ...Samuel Ekeroths och mademoiselle Catharina Elisab. Edmans bröllopsdag den 6 januari 1786. Af C.P.W. Upsala (Edman) (1785-6). Vinjett. Välbev vikt ettbladstryck. [#10478] 200:-

Vid högädle och vidtberömde herr bibliothecarien Birger Frondins och dygdädla mademoiselle Anna Sigrid Trasts förenings act. Den 20 september 1674. (Feltryck som ändrats till 1764). Vinjetter. Vikt ettbladstryck. [#15376] 200:-

Den första och sista handel, förestäld då grosshandlaren högädle herr Hieronimus Em. Hermanni och dygdädla mademoiselle Anna Catharina Neostadia firade sin glada förening den 27 novembr. 1783. Sthlm (Johan A. Carlbohm) (1783). Vinjetter. Vikt ettbladstryck. [#2463] 200:-

info@antikvariatolofsson.seHem ---- Home ---- Försäljningsvillkor / Terms ---- Förkortningar. / Abbreviations